Bible kralická: Jan, 1. kapitola

1. Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh.
2. To bylo na počátku u Boha.
3. Všecky věci skrze ně učiněny jsou, a bez něho nic není učiněno, což
učiněno jest.
4. V něm život byl, a život byl světlo lidí.
5. A to světlo v temnostech svítí, ale tmy ho neobsáhly.
6. Byl člověk poslaný od Boha, jemuž jméno bylo Jan.
7. Ten přišel na svědectví, aby svědčil o tom světle, aby všickni
uvěřili skrze něho.
8. Nebyl on to světlo, ale přišel, aby svědectví vydával o tom světle.
9. Tentoť byl to pravé světlo, kteréž osvěcuje každého člověka
přicházejícího na svět.
10. Na světě byl, a svět skrze něho učiněn jest, ale svět ho nepoznal.
11. Do svého vlastního přišel, ale vlastní jeho nepřijali ho.
12. Kteříž pak koli přijali jej, dal jim moc syny Božími býti, těm,
kteříž věří ve jméno jeho,
13. Kteříž ne ze krví, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha
zplozeni jsou.
14. A Slovo to tělo učiněno jest, a přebývalo mezi námi, (a viděli
jsme slávu jeho, slávu jakožto jednorozeného od Otce), plné milosti a
pravdy.
15. Jan svědectví vydával o něm, a volal, řka: Tentoť jest, o němž
jsem pravil, že po mně přišed, předšel mne; nebo přednější jest než
já.
16. A z plnosti jeho my všickni vzali jsme, a to milost za milost.
17. Nebo zákon skrze Mojžíše dán jest, milost a pravda skrze Ježíše
Krista stala se.
18. Boha žádný nikdy neviděl; jednorozený ten Syn, kterýž jest v lůnu
Otce, onť vypravil.
19. A totoť jest svědectví Janovo, když poslali Židé z Jeruzaléma
kněží a Levíty, aby se ho otázali: Ty kdo jsi?
20. I vyznal a nezapřel, a vyznal: Že já nejsem Kristus.
21. I otázali se ho: Což pak? Eliáš jsi ty? I řekl: Nejsem. Jsi ten
prorok? Odpověděl: Nejsem.
22. I řekli jemu: Kdožs pak? Ať odpověd dáme těm, kteříž nás poslali.
Co pravíš sám o sobě?
23. Řekl: Já jsem hlas volajícího na poušti: Spravte cestu Páně, jakož
pověděl Izaiáš prorok.
24. Ti pak, kteříž byli posláni, z farizeů byli.
25. I otázali se ho a řekli jemu: Proč tedy křtíš, jestliže ty nejsi
Kristus, ani Eliáš, ani ten prorok?
26. Odpověděl jim Jan, řka: Já křtím vodou, ale u prostřed vás stojí,
jehož vy neznáte.
27. Totoť jest ten, kterýž po mně přišed, předšel mne, u jehož obuvi
já nejsem hoden rozvázati řeménka.
28. Toto v Betabaře stalo se za Jordánem, kdež Jan křtil.
29. Druhého dne uzřel Jan Ježíše, an jde k němu. I dí: Aj, Beránek
Boží, kterýž snímá hřích světa.
30. Tentoť jest, o kterémž jsem já pravil, že za mnou jde muž, kterýž
mne předšel; nebo přednější jest než já.
31. A já jsem ho neznal, ale aby zjeven byl lidu Izraelskému, proto
jsem já přišel, křtě vodou.
32. A svědectví vydal Jan, řka: Viděl jsem Ducha sstupujícího jako
holubici s nebe, a zůstal na něm.
33. A já jsem ho neznal, ale kterýž mne poslal křtíti vodou, ten mi
řekl: Nad kýmž uzříš Ducha sstupujícího a zůstávajícího na něm, tenť
jest, kterýž křtí Duchem svatým.
34. A já jsem viděl, a svědectví jsem vydal, že on jest ten Syn Boží.
35. Druhého pak dne opět stál Jan, a z učedlníků jeho dva,
36. A uzřev Ježíše, an se prochází, řekl: Aj, Beránek Boží.
37. I slyšeli ho ti dva učedlníci mluvícího, a šli za Ježíšem.
38. I obrátiv se Ježíš, a uzřev je, ani jdou, dí jim: (1:39) Co
hledáte? A oni řekli jemu: Rabbi, (což se vykládá: Mistře), kde
bydlíš?
39. (1:40) Dí jim: Poďte a vizte. I šli a viděli, kde bydlil, a
zůstali u něho ten den; nebo bylo okolo desáté hodiny.
40. (1:41) Byl Ondřej, bratr Šimona Petra, jeden z těch dvou, kteříž
byli to slyšeli od Jana, a šli za ním.
41. (1:42) I nalezl ten první bratra svého vlastního Šimona, a řekl
mu: Nalezli jsme Mesiáše, což se vykládá Kristus.
42. (1:43) I přivedl jej k Ježíšovi. A pohleděv naň Ježíš, dí: Ty jsi
Šimon, syn Jonášův, ty slouti budeš Céfas, což se vykládá Petr.
43. (1:44) Na druhý den chtěl Ježíš vyjíti do Galilee, i nalezl
Filipa, a řekl jemu: Poď za mnou.
44. (1:45) A byl Filip z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova.
45. (1:46) Nalezl Filip Natanaele. I dí jemu: O kterémž psal Mojžíš v
zákoně a proroci, nalezli jsme, Ježíše, syna Jozefova z Nazaréta.
46. (1:47) I řekl jemu Natanael: A může z Nazaréta co dobrého býti?
Řekl jemu Filip: Poď a viz.
47. (1:48) Vida Ježíš Natanaele, an jde k němu, i dí o něm: Aj, právě
Izraelitský, v němžto lsti není.
48. (1:49) Řekl mu Natanael: Jakž ty mne znáš? Odpověděl Ježíš a řekl
jemu: Prvé než tě Filip zavolal, kdyžs byl pod fíkem, viděl jsem tebe.
49. (1:50) Odpověděl Natanael a řekl jemu: Mistře, ty jsi Syn Boží, ty
jsi ten král Izraelský.
50. (1:51) Odpověděl Ježíš a řekl jemu: Žeť jsem řekl: Viděl jsem tebe
pod fíkem, věříš. Větší věci nad tyto uzříš.
51. (1:52) I dí mu: Amen, amen pravím vám: Od tohoto času uzříte nebe

Příspěvek byl publikován v rubrice Jan. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.