Bible kralická: Jan, 19. kapitola

1. Tedy vzal Pilát Ježíše, a zbičoval.
2. A žoldnéři zpletše korunu z trní, vstavili na hlavu jeho, a pláštěm
šarlatovým přioděli jej.
3. A říkali: Zdráv buď, králi Židovský. A bili jej hůlkami.
4. I vyšel opět ven Pilát, a řekl jim: Aj, vyvedu jej vám ven, abyste
poznali, žeť na něm žádné viny nenalézám.
5. Tedy vyšel Ježíš ven, nesa tu korunu trnovou, a ten plášť
šarlatový. I řekl jim Pilát: Aj člověk.
6. A jakž jej uzřeli přední kněží {biskupové} a služebníci, zkřikli,
řkouce: Ukřižuj, ukřižuj ho. Dí jim Pilát: Vezměte vy jej a ukřižujte,
nebo já na něm viny nenalézám.
7. Odpověděli jemu Židé: My zákon máme, a podlé zákona našeho máť
umříti, nebo Synem Božím se činil.
8. A když Pilát uslyšel tuto řeč, více se obával.
9. I všel do radného domu zase, a řekl Ježíšovi: Odkud jsi ty? Ale
Ježíš nedal jemu odpovědi.
10. Tedy řekl jemu Pilát: Nemluvíš se mnou? Nevíš-liž, že mám moc
ukřižovati tě, a moc mám propustiti tebe?
11. Odpověděl Ježíš: Neměl bys nade mnou moci nižádné, byť nebylo dáno
s hůry; protož kdo mne tobě vydal, většíť hřích má.
12. Od té chvíle hledal Pilát propustiti ho. Ale Židé volali, řkouce:
Propustíš-li tohoto, nejsi přítel císařův; každý, kdož se králem činí,
protiví se císaři.
13. Tedy Pilát uslyšev tu řeč, vyvedl ven Ježíše, a sedl na soudné
stolici na místě, kteréž slove Litostrotos, a Židovsky Gabbata.
14. A bylo v pátek před velikonocí, okolo šesté hodiny. I řekl Židům:
Aj, král váš.
15. Oni pak zkřikli: Vezmi, vezmi, ukřižuj jej. Řekl jim Pilát: Krále
vašeho ukřižuji? Odpověděli přední kněží {biskupové}: Nemámeť krále,
než císaře.
16. Tehdy vydal jim ho, aby byl ukřižován. I pojali Ježíše a vedli.
17. A nesa kříž svůj, šel na místo, kteréž slove popravné, a Židovsky
Golgota.
18. Kdež ukřižovali ho, a s ním jiná dva s obou stran, a v prostředku
Ježíše.
19. Napsal pak i nápis Pilát, a vstavil na kříž. A bylo napsáno: Ježíš
Nazaretský, král Židovský.
20. Ten pak nápis mnozí z Židů čtli; nebo blízko města bylo to místo,
kdež ukřižován byl Ježíš. A bylo psáno Židovsky, Řecky a Latině.
21. Tedy přední kněží {biskupové} Židovští řekli Pilátovi: Nepiš: Král
Židovský, ale že on řekl: Král Židovský jsem.
22. Odpověděl Pilát: Co jsem psal, psal jsem.
23. Žoldnéři pak, když Ježíše ukřižovali, vzali roucha jeho, (a
učinili čtyři díly, každému rytíři díl), a sukni. Byla pak sukně
nesšívaná, ale od vrchu všecka naskrze setkaná.
24. I řekli mezi sebou: Neroztrhujme jí, ale losujme o ni, čí bude.
Aby se naplnilo písmo, řkoucí: Rozdělili sobě roucho mé, a o můj oděv
metali los. Tedy žoldnéři tak učinili.
25. Stály pak u kříže Ježíšova matka jeho a sestra matky jeho, Maria
Kleofášova, a Maria Magdaléna.
26. Tedy Ježíš uzřev matku, a učedlníka tu stojícího, kteréhož
miloval, řekl matce své: Ženo, aj, syn tvůj.
27. Potom řekl učedlníkovi: Aj, matka tvá. A od té hodiny přijal ji
učedlník ten k sobě.
28. Potom věda Ježíš, že již všecko dokonáno jest, aby se naplnilo
písmo, řekl: Žízním.
29. Byla pak tu postavena nádoba plná octa. Tedy oni naplnivše hubu
octem, a obloživše yzopem, podali ústům jeho.
30. A když okusil Ježíš octa, řekl: Dokonánoť jest. A nakloniv hlavy,
ducha Otci poručil.
31. Židé pak, aby nezůstala na kříži těla na sobotu, poněvadž byl den
připravování, (byl zajisté veliký ten den sobotní), prosili Piláta,
aby zlámáni byli hnátové jejich, a byli složeni.
32. I přišli žoldnéři, a prvnímu zajisté zlámali hnáty, i druhému,
kterýž ukřižován byl s ním.
33. Ale k Ježíšovi přišedše, jakž uzřeli jej již mrtvého, nelámali
hnátů jeho.
34. Ale jeden z žoldnéřů bok jeho kopím otevřel, a hned vyšla krev a
voda.
35. A ten, kterýž viděl, svědectví vydal, a pravé jest svědectví jeho.
Onť ví, že pravé věci praví, abyste vy věřili.
36. Stalo se pak to, aby se naplnilo to písmo: Kost jeho nebude
zlámána.
37. A opět jiné písmo dí: Uzříť, v koho jsou bodli.
38. Potom pak prosil Piláta Jozef z Arimatie, (kterýž byl učedlník
Ježíšův, ale tajný, pro strach Židovský), aby sňal tělo Ježíšovo. I
dopustil Pilát. A on přišed, sňal tělo Ježíšovo.
39. Přišel pak i Nikodém, (kterýž byl prvé přišel k Ježíšovi v noci),
nesa smíšení mirry a aloes okolo sta liber.
40. Tedy vzali tělo Ježíšovo, a obvinuli je prostěradly s těmi vonnými
věcmi, jakž obyčej jest Židům se pochovávati.
41. A byla na tom místě, kdež ukřižován byl, zahrada, a v zahradě hrob
nový, v němž ještě žádný nebyl pochován.
42. Protož tu pro den připravování Židovský, že blízko byl ten hrob,
položili Ježíše.

Příspěvek byl publikován v rubrice Jan. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.