Bible kralická: Jan, 20. kapitola

1. Prvního pak dne po sobotě Maria Magdaléna šla ráno k hrobu, když
ještě tma bylo. I uzřela kámen odvalený od hrobu.
2. I běžela a přišla k Šimonovi Petrovi a k druhému učedlníkovi, tomu,
jehož miloval Ježíš, a řekla jim: Vzali Pána z hrobu, a nevíme, kde
jej položili.
3. Tedy vyšel Petr i ten druhý učedlník, a šli k hrobu.
4. Běželi pak oba spolu. Ale ten druhý učedlník předběhl Petra, a
přišel prvé k hrobu.
5. A nachýliv se, uzřel prostěradla položená, ale však tam nevšel.
6. Tedy přišel Šimon Petr, za ním jda, a všel do hrobu. I uzřel
prostěradla položená,
7. A rouchu, kteráž byla na hlavě jeho, ne s prostěradly položenou,
ale obzvláštně svinutou na jednom místě.
8. Potom všel i ten druhý učedlník, kterýž byl prvé přišel k hrobu, i
uzřel a uvěřil.
9. Nebo ještě neznali písma, že měl z mrtvých vstáti.
10. I odešli zase ti učedlníci tam, kdež prvé byli.
11. Ale Maria stála u hrobu vně, plačeci. A když plakala, naklonila se
do hrobu.
12. A uzřela dva anděly v bílém rouše sedící, jednoho u hlavy, a
druhého u noh, tu kdež bylo položeno tělo Ježíšovo.
13. Kteříž řekli jí: Ženo, co pláčeš? I dí jim: Vzali Pána mého, a
nevím, kde ho položili.
14. To když řekla, obrátila se zpátkem, a uzřela Ježíše, an stojí, ale
nevěděla, by Ježíš byl.
15. Dí jí Ježíš: Ženo, co pláčeš? Koho hledáš? Ona domnívajici se, že
by zahradník byl, řekla jemu? Pane, vzal-lis ty jej, pověz mi, kdes ho
položil, ať já jej vezmu.
16. Řekl jí Ježíš: Maria. Obrátivši se ona, řekla jemu: Rabbóni, což
se vykládá: Mistře.
17. Dí jí Ježíš: Nedotýkejž se mne; nebo jsem ještě nevstoupil k Otci
svému. Ale jdiž k bratřím mým, a pověz jim: Vstupuji k Otci svému, a k
Otci vašemu, k Bohu svému, a k Bohu vašemu.
18. Přišla Maria Magdaléna, zvěstujici učedlníkům, že by viděla Pána,
a že jí to pověděl.
19. Když pak byl večer toho dne, kterýž jest první po sobotě, a dvéře
byly zavříny, kdež byli učedlníci shromážděni, pro strach Židovský,
přišel Ježíš, a stál u prostřed, a řekl jim: Pokoj vám.
20. A to pověděv, ukázal jim ruce i bok svůj. I zradovali se
učedlníci, vidouce Pána.
21. Tedy řekl jim Ježíš opět: Pokoj vám. Jakož mne poslal Otec, tak i
já posílám vás.
22. A to pověděv, dechl, a řekl jim: Přijměte Ducha svatého.
23. Kterýmžkoli odpustili byste hříchy, odpouštějíť se jim;
kterýmžkoli zadrželi byste, zadržániť jsou.
24. Tomáš pak jeden ze dvanácti, kterýž sloul Didymus, nebyl s nimi,
když byl přišel Ježíš.
25. I řekli jemu jiní učedlníci: Viděli jsme Pána. Ale on řekl jim:
Leč uzřím v rukou jeho bodení hřebů, a vpustím prst svůj v místo
hřebů, a ruku svou vložím v bok jeho, nikoli neuvěřím.
26. A po osmi dnech opět učedlníci jeho byli vnitř, a Tomáš s nimi.
Přišel Ježíš, a dvéře byly zavříny, i stál u prostřed a řekl: Pokoj
vám.
27. Potom řekl Tomášovi: Vložiž prst svůj sem, a viz ruce mé, a
vztáhni ruku svou, a vpusť v bok můj, a nebudiž nevěřící, ale věrný.
28. I odpověděl Tomáš a řekl jemu: Pán můj a Bůh můj!
29. Dí jemu Ježíš: Žes mne viděl, Tomáši, uvěřil jsi. Blahoslavení,
kteříž neviděli, a uvěřili.
30. Mnohé zajisté i jiné divy činil Ježíš před oblíčejem učedlníků
svých, kteříž nejsou zapsáni v knize této.
31. Ale tito zapsáni jsou, abyste věřili, že Ježíš jest Kristus, Syn
Boží, a abyste věříce, život měli ve jménu jeho.

Příspěvek byl publikován v rubrice Jan. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.