Bible kralická: Kolossenským, 2. kapitola

1. CHciť zajisté, abyste věděli, jakou nesnáz mám o vás, a o ty,
kteříž jsou v Laodicii, a kteřížkoli neviděli tváři mé podlé těla,
2. Aby potěšena byla srdce jejich, spojená v lásce, a to ke všemu
bohatství přejistého smyslu, ku poznání tajemství Boha i Otce i
Krista,
3. V němž jsou skryti všickni pokladové moudrosti a známosti.
4. A totoť pravím, aby vás žádný, falešně dovodě, neoklamal podobnou k
pravdě řečí.
5. Nebo ačkoli vzdálen jsem tělem, však duchem s vámi jsem, raduje se,
a vida řád váš, a utvrzení té víry vaší v Krista.
6. Protož jakž jste přijali Krista Ježíše Pána, tak v něm choďte,
7. Vkořenění a vzdělaní na něm, a utvrzení u víře, jakž jste naučeni,
rozhojňujíce se v ní s díků činěním.
8. Hleďtež, aťby vás někdo neobloupil moudrostí světa, a marným
zklamáním, uče podlé ustanovení lidských, podlé živlů světa, a ne
podlé Krista.
9. Nebo v něm přebývá všecka plnost Božství tělesně.
10. A v něm jste doplněni, kterýž jest hlava všeho knížatstva i
mocnosti,
11. V němž i obřezáni jste obřezáním ne rukou učiněným, svlékše tělo
hříchů skrze obřezání Kristovo,
12. Pohřbeni jsouce s ním skrze křest, skrze nějž i spolu s ním z
mrtvých vstali jste skrze víru, kteráž jest mocné dílo Boží, kterýž
vzkřísil jej z mrtvých.
13. Ano i vás, mrtvé v hříších a v neobřízce těla vašeho, spolu s ním
obživil, odpustiv vám všecky hříchy,
14. A smazav proti nám ten zápis záležející v ustanoveních, kterýž byl
odporný nám. I vyzdvihl jej z prostředku, přibiv jej k kříži;
15. A obloupiv knížatstva i moci, vedl je na odivu zjevně, triumf
slaviv nad nimi skrze něj.
16. Protož žádný vás nesuď pro pokrm, aneb pro nápoj, aneb z strany
svátku, neb novuměsíce, aneb sobot.
17. Kteréžto jsou stín věcí budoucích, ale pravda tělo jest Kristovo.
18. Nižádný vás nepředchvacuj svémyslně pokorou a náboženstvím
andělským, v to, čehož neviděl, se vydávaje, a marně se nadýmaje
smyslem těla svého,
19. A nedrže se hlavy, od níž všecko tělo po kloubích a svazích
vzdělané a spojené roste Božím zrůstem.
20. Jestliže tedy zemřeli jste s Kristem živlům světa, proč, jako
byste živi byli světu, těmi ceremoniemi dáte se obtěžovati,
21. (Když se říká: Nedotýkej se, ani okoušej, aniž se s tím obírej?
22. Kteréžto všecky věci samým užíváním jich kazí se), podlé přikázaní
a učení lidských.
23. Kteréžto věci mají sic tvárnost moudrosti, v způsobu té

Příspěvek byl publikován v rubrice Kolossenským. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.