Bible kralická: Lukáš, 3. kapitola

1. Léta pak patnáctého císařství Tiberia císaře, když Pontský Pilát
spravoval Judstvo, a Heródes byl čtvrtákem v Galilei, Filip pak bratr
jeho byl čtvrtákem Iturejské a Trachonitidské krajiny, a Lyzaniáš
čtvrtákem Abilinským,
2. Za nejvyššího kněze {biskupa} Annáše a Kaifáše, stalo se slovo Páně
k Janovi synu Zachariášovu na poušti.
3. I chodil po vší okolní krajině Jordánské, káže křest pokání na
odpuštění hříchů,
4. Jakož psáno jest v knize proroctví Izaiáše proroka, řkoucího: Hlas
volajícího na poušti: Připravujte cestu Páně, přímé čiňte stezky jeho.
5. Každé údolí bude vyplněno, a každá hora a pahrbek bude ponížen; i
budou křivé věci spraveny, a ostré cesty budou hladké.
6. A uzříť všeliké tělo spasení Boží.
7. Pravil pak zástupům vycházejícím, aby se křtili od něho: Plemeno
ještěrčí, kdo vám ukázal, kterak byste utekli budoucího hněvu?
8. Protož neste ovoce hodné pokání, a neříkejtež u sebe: Otce máme
Abrahama. Neboť pravím vám, že jest mocen Bůh z kamení tohoto vzbuditi
syny Abrahamovi.
9. A jižť jest i sekera k kořenu stromů přiložena. Protož každý strom,
kterýž nenese ovoce dobrého, vyťat a na oheň uvržen bývá.
10. I tázali se ho zástupové, řkouce: Což tedy činiti budeme?
11. A odpovídaje, pravil jim: Kdo má dvě sukně, dej nemajícímu, a kdo
má pokrmy, tolikéž učiň.
12. Přišli pak i celní křtíti se, i řekli jemu: Mistře, co budeme
činiti?
13. A on řekl jim: Nic více nevybírejte mimo to, což jest ustaveno.
14. I tázali se ho také i žoldnéři, řkouce: A my což činiti budeme? I
řekl jim: Nad žádným se nepotřásejte, aniž podvodně čiňte, a dosti
mějte na svých žoldích.
15. A když pak lid očekával, a myslili všickni v srdcích svých o
Janovi, nebyl-li by snad on Kristus,
16. Odpověděl Jan všechněm, řka: Jáť zajisté křtím vás vodou, ale jdeť
silnější nežli já, kterémuž nejsem hoden rozvázati řeménka u obuvi
jeho. Tenť vás křtíti bude Duchem svatým a ohněm.
17. Jehožto věječka v ruce jeho, a vyčistíť humno své, a shromáždí
pšenici do obilnice své, ale plevy páliti bude ohněm neuhasitelným.
18. A tak mnohé i jiné věci, napomínaje, zvěstoval lidu.
19. Heródes pak čtvrták, když od něho byl trestán pro Herodiadu
manželku Filipa bratra svého, i ze všech nešlechetností, kteréž činil
Heródes,
20. Přidal i toto nade všecko, že vsadil Jana do žaláře.
21. I stalo se, když se křtil všecken lid, a když se pokřtil i Ježíš,
a modlil se, že otevřelo se nebe.
22. A sstoupil Duch svatý v tělesné způsobě jako holubice na něj, a
stal se hlas s nebe, řkoucí: Ty jsi ten Syn můj milý, v toběť mi se
zalíbilo.
23. Ježíš pak počínal býti jako ve třidcíti letech, jakž domnín byl,
syn Jozefův, kterýž byl syn Heli,
24. Kterýž byl Matatův, kterýž byl Léví, kterýž byl Melchův, kterýž
byl Jannův, kterýž byl Jozefův,
25. Kterýž byl Matatiášův, kterýž byl Amosův, kterýž byl Naum, kterýž
byl Esli, kterýž byl Nagge,
26. Kterýž byl Mahatův, kterýž byl Matatiášův, kterýž byl Semei,
kterýž byl Jozefův, kterýž byl Judův,
27. Kterýž byl Johannův, kterýž byl Resův, kterýž byl Zorobábelův,
kterýž byl Salatielův, kterýž byl Neriův,
28. Kterýž byl Melchiův, kterýž byl Addiův, kterýž byl Kozamův, kterýž
byl Elmódamův, kterýž byl Erův,
29. Kterýž byl Józův, kterýž byl Eliezerův, kterýž byl Jórimův, kterýž
byl Matatův, kterýž byl Léví,
30. Kterýž byl Simeonův, kterýž byl Judův, kterýž byl Jozefův, kterýž
byl Jónamův, kterýž byl Eliachimův,
31. Kterýž byl Meleův, kterýž byl Ménamův, kterýž byl Matatanův,
kterýž byl Nátanův, kterýž byl Davidův,
32. Kterýž byl Jesse, kterýž byl Obédův, kterýž byl Bózův, kterýž byl
Salmonův, kterýž byl Názonův,
33. Kterýž byl Aminadabův, kterýž byl Aramův, kterýž byl Ezromův,
kterýž byl Fáresův, kterýž byl Judův, kterýž byl Jákobův,
34. Kterýž byl Izákův, kterýž byl Abrahamův, kterýž byl Táre, kterýž
byl Náchorův,
35. Kterýž byl Sáruchův, kterýž byl Ragaův, kterýž byl Fálekův, kterýž
byl Heberův, kterýž byl Sále,
36. Kterýž byl Kainanův, kterýž byl Arfaxadův, kterýž byl Semův,
kterýž byl Noé, kterýž byl Lámechův,
37. Kterýž byl Matuzalémův, kterýž byl Enochův, kterýž byl Járedův,
kterýž byl Malalehelův, kterýž byl Kainanův.
38. Kterýž byl Enosův, kterýž byl Setův, kterýž byl Adamův, kterýž byl

Příspěvek byl publikován v rubrice Lukáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.