Bible kralická: Matouš, 1. kapitola

1. Kniha rodu Ježíše Krista syna Davidova, syna Abrahamova.
2. Abraham zplodil Izáka. Izák pak zplodil Jákoba. Jákob zplodil Judu
a bratří jeho.
3. Judas pak zplodil Fáresa a Záru z Támar. Fáres pak zplodil Ezroma.
Ezrom zplodil Arama.
4. Aram pak zplodil Aminadaba. Aminadab pak zplodil Názona. Názon
zplodil Salmona.
5. Salmon zplodil Bóza z Raab. A Bóz zplodil Obéda z Rut. Obéd pak
zplodil Jesse.
6. Jesse zplodil Davida krále. David pak král zplodil Šalomouna, z té,
kteráž byla Uriášova.
7. Šalomoun zplodil Roboáma. Roboám zplodil Abiáše. Abiáš zplodil Azu.
8. Aza zplodil Jozafata. Jozafat zplodil Joráma. Jorám zplodil Oziáše.
9. Oziáš pak zplodil Joátama. Joátam pak zplodil Achasa. Achas zplodil
Ezechiáše.
10. Ezechiáš pak zplodil Manassesa. A Manasses zplodil Amona. Amon pak
zplodil Joziáše.
11. Joziáš pak zplodil Jekoniáše a bratří jeho v zajetí Babylonském.
12. A po zajetí Babylonském Jekoniáš zplodil Salatiele. Salatiel pak
zplodil Zorobábele.
13. A Zorobábel zplodil Abiuda. Abiud pak zplodil Eliakima. Eliakim
zplodil Azora.
14. Azor potom zplodil Sádocha. Sádoch zplodil Achima. Achim pak
zplodil Eliuda.
15. Eliud zplodil Eleazara. Eleazar zplodil Mátana. Mátan zplodil
Jákoba.
16. Jákob pak zplodil Jozefa, muže Marie, z nížto narodil se JEŽÍŠ,
kterýž slove Kristus.
17. A tak všech rodů od Abrahama až do Davida bylo rodů čtrnácte, a od
Davida až do zajetí Babylonského rodů čtrnácte, a od zajetí
Babylonského až do Krista rodů čtrnácte.
18. Jezukristovo pak narození takto se stalo: Když matka jeho Maria
zasnoubena byla Jozefovi, prvé než se sešli, nalezena jest těhotná z
Ducha svatého.
19. Ale Jozef muž její spravedlivý jsa, a nechtěv jí v lehkost uvésti,
chtěl ji tajně propustiti.
20. Když pak on o tom přemyšloval, aj, anděl Páně ve snách ukázal se
jemu, řka: Jozefe synu Davidův, neboj se přijíti Marie manželky své;
nebo což v ní jest počato, z Ducha svatého jest.
21. Porodíť pak syna, a nazůveš jméno jeho Ježíš; onť zajisté
vysvobodí lid svůj od hříchů jejich.
22. Toto pak všecko stalo se, aby se naplnilo, což povědíno bylo ode
Pána skrze proroka, řkoucího:
23. Aj, panna těhotná bude, a porodí syna, a nazůveš jméno jeho
Emmanuel, kteréž se vykládá: S námi Bůh.
24. Procítiv pak Jozef ze sna, učinil, jakož mu přikázal anděl Páně, a
přijal manželku svou.
25. Ale nepoznal jí, až i porodila Syna svého prvorozeného, a nazvala
jméno jeho Ježíš.

Příspěvek byl publikován v rubrice Matouš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.