Bible kralická: Matouš, 10. kapitola

1. A svolav dvanácte učedlníků svých, dal jim moc nad duchy nečistými,
aby je vymítali, a aby uzdravovali všelikou nemoc, i všeliký neduh.
2. Dvanácti pak apoštolů jména jsou tato: První Šimon, kterýž slove
Petr, a Ondřej bratr jeho, Jakub Zebedeův a Jan bratr jeho,
3. Filip a Bartoloměj, Tomáš a Matouš, kterýž býval celný, Jakub
Alfeův a Lebbeus, přijmím Taddeus,
4. Šimon Kananitský, a Jidáš Iškariotský, kterýž i zradil ho.
5. Těchto dvanácte poslal Ježíš, přikazuje jim, řka: Na cestu pohanů
nechoďte, a do města Samaritánských nevcházejte.
6. Ale raději jděte k ovcem zahynulým z domu Izraelského.
7. Jdouce pak, kažte, řkouce: Že se přiblížilo království nebeské.
8. Nemocné uzdravujte, malomocné čisťte, mrtvé křeste, ďábelství
vymítejte; darmo jste vzali, darmo dejte.
9. Nebeřte s sebou zlata, ani stříbra, ani peněz do opasků svých,
10. Ani mošny na cestu, ani dvou sukní, ani obuvi, ani hůlky; hodenť
jest zajisté dělník pokrmu svého.
11. A do kteréhožkoli města neb městečka vešli byste, vzeptejte se,
kdo by v něm hodný byl, a tu pobuďte, až i vyjdete.
12. A vcházejíce do domu, pozdravte ho.
13. A jestliže bude dům ten hodný, pokoj váš přijdiž naň; pakli by
nebyl hodný, pokoj váš navratiž se k vám.
14. A kdožkoli nepřijal by vás, a neuposlechl by řečí vašich, vyjdouce
ven z domu neb z města toho, vyrazte prach z noh svých.
15. Amen pravím vám: Lehčeji bude zemi Sodomských a Gomorských v den
soudný nežli městu tomu.
16. Aj, já posílám vás jako ovce mezi vlky; protož buďte opatrní jako
hadové, a sprostní jako holubice.
17. Vystříhejte se pak lidí; neboť vás vydávati budou do sněmů, a v
shromážděních svých budou vás bičovati.
18. Ano i před vládaře i před krále vedeni budete pro mne, na
svědectví proti nim, i národům.
19. Když pak vás vydadí, nebuďtež pečliví, kterak aneb co byste
mluvili; dánoť bude zajisté vám v tu hodinu, co budete míti mluviti.
20. Nebo ne vy jste, kteříž mluvíte, ale Duch Otce vašeho, kterýž
mluví v vás.
21. Vydáť pak bratr bratra na smrt, i otec syna, a povstanouť dítky
proti rodičům, a zmordují je.
22. A budete v nenávisti všechněm pro jméno mé, ale kdož setrvá až do
konce, tenť spasen bude.
23. Když se pak vám budou protiviti v tom městě, utecte do jiného.
Amen zajisté pravím vám, nezchodíte měst Izraelských, až přijde Syn
člověka.
24. Neníť učedlník nad mistra, ani služebník nad pána svého.
25. Dostiť jest učedlníku, aby byl jako mistr jeho, a služebník jako
pán jeho. Poněvadž hospodáře Belzebubem nazývali, čím pak více domácí
jeho?
26. Protož nebojte se jich; nebo není nic skrytého, což by nemělo býti
zjeveno, ani tajného, ješto by nemělo zvědíno býti.
27. Což vám pravím ve tmách, pravte na světle, a co v uši slyšíte,
hlásejte na domích.
28. A nebojte se těch, kteříž mordují tělo, ale duše nemohou
zamordovati; než raději se bojte toho, kterýž může i duši i tělo
zatratiti v pekelném ohni.
29. Zdaliž nebývají prodáváni dva vrabečkové za penízek? A však jeden
z nich nepadá na zem bez Otce vašeho.
30. Vaši pak i vlasové na hlavě všickni sečteni jsou.
31. Protož nebojte se, dražší jste vy nežli mnoho vrabců.
32. Kdožkoli tedy vyzná mne před lidmi, vyznámť i já jej před Otcem
svým, kterýž jest v nebesích.
33. Kdož by pak mne zapřel před lidmi, zapřímť ho i já před Otcem
svým, kterýž jest v nebesích.
34. Nedomnívejte se, že bych přišel pokoj dáti na zemi. Nepřišelť
jsem, abych pokoj uvedl, ale meč.
35. Přišel jsem zajisté, abych rozdělil člověka proti otci jeho, a
dceru proti mateři její, a nevěstu proti svegruši její.
36. A nepřátelé člověka domácí jeho.
37. Kdo miluje otce neb matku více nežli mne, neníť mne hoden; a kdož
miluje syna neb dceru více nežli mne, neníť mne hoden.
38. A kdož nebéře kříže svého a nenásleduje mne, neníť mne hoden.
39. Kdo nalezne duši svou, ztratíť ji; a kdo by ztratil duši svou pro
mne, nalezneť ji.
40. Kdo vás přijímá, mne přijímá; a kdo mne přijímá, přijímá toho,
kterýž mne poslal.
41. Kdo přijímá proroka ve jménu proroka, odplatu proroka vezme; a
kdož přijímá spravedlivého ve jménu spravedlivého, odplatu
spravedlivého vezme.
42. A kdož by koli dal jednomu z těchto maličkých toliko číši vody

Příspěvek byl publikován v rubrice Matouš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.