Bible kralická: Matouš, 23. kapitola

1. Tehdy Ježíš mluvil zástupům a učedlníkům svým,
2. Řka: Na stolici Mojžíšově posadili se zákonníci a farizeové.
3. Protož všecko, což by koli rozkázali vám zachovávati, zachovávejte
a čiňte, ale podlé skutků jejich nečiňte; neboť praví, ale nečiní.
4. Svazujíť zajisté břemena těžká a nesnesitelná, a vzkládají na
ramena lidská, ale prstem svým nechtí jimi ani pohnouti.
5. Všecky pak své skutky činí, aby byli vidíni od lidí. Rozšiřují
zajisté nápisy své, a veliké dělají podolky plášťů svých,
6. A milují přední místa na večeřích, a přední stolice v
shromážděních,
7. A pozdravování na trhu, a aby byli nazýváni od lidí: Mistři,
mistři.
8. Ale vy nebývejte nazýváni mistři; nebo jeden jest Mistr váš,
Kristus, vy pak všickni bratří jste.
9. A otce nenazývejte sobě na zemi; nebo jeden jest Otec váš, kterýž
jest v nebesích.
10. Ani se nazývejte vůdcové; nebo jeden jest vůdce váš, Kristus.
11. Ale kdo z vás největší jest, buď služebníkem vaším.
12. Kdož by pak sám se povyšoval, bude ponížen; a kdož by se ponížil,
bude povýšen.
13. Ale běda vám, zákonníci a farizeové pokrytci, že zavíráte
království nebeské před lidmi; nebo sami tam nevcházíte, a těm, kteříž
by vjíti chtěli, vcházeti nedopouštíte.
14. Běda vám, zákonníci a farizeové pokrytci, že zžíráte domy vdovské,
a to pod zámyslem dlouhého modlení; protož těžší soud ponesete.
15. Běda vám, zákonníci a farizeové pokrytci, že obcházíte moře i
zemi, abyste učinili jednoho novověrce, a když bude učiněn, učiníte
jej syna zatracení, dvakrát více, nežli jste sami.
16. Běda vám, vůdcové slepí, kteříž říkáte: Přisáhl-li by kdo skrze
chrám, to nic není; ale kdo by přisáhl skrze zlato chrámové, povinen
jest.
17. Blázni a slepci, což jest většího, zlato-li, či chrám, kterýž
posvěcuje zlata?
18. A přisáhl-li by kdo skrze oltář, nic není; ale kdo by přisáhl
skrze ten dar, kterýž jest na něm, povinen jest.
19. Blázni a slepci, i co jest většího, dar-li, či oltář, kterýž
posvěcuje daru?
20. A protož kdožkoli přisahá skrze oltář, přisahá skrze něj, i skrze
to všecko, což na něm jest.
21. A kdož přisahá skrze chrám, přisahá skrze něj, i skrze toho,
kterýž přebývá v něm.
22. A kdož přisahá skrze nebe, přisahá skrze trůn Boží, i skrze toho,
kterýž na něm sedí.
23. Běda vám, zákonníci a farizeové pokrytci, že dáváte desátky z máty
a z kopru a z kmínu, a opouštíte to, což těžšího jest v zákoně, soud a
milosrdenství a věrnost. Tyto věci měli jste činiti a oněch
neopouštěti.
24. Vůdcové slepí, kteříž cedíte komára, velbouda pak požíráte.
25. Běda vám, zákonníci a farizeové pokrytci, že čistíte po vrchu
konvice a misy, a vnitř plné jsou loupeže a nestředmosti.
26. Farizei slepče, vyčisť prvé to, což vnitř jest v konvi a v mise,
aby i to, což jest zevnitř, bylo čisto.
27. Běda vám, zákonníci a farizeové pokrytci, že jste se připodobnili
hrobům zbíleným, kteříž sic zdadí se zevnitř krásní, ale vnitř jsou
plní kostí umrlčích i vší nečistoty.
28. Tak i vy zevnitř zajisté zdáte se lidem spravedliví, ale vnitř
plní jste pokrytství a nepravosti.
29. Běda vám, zákonníci a farizeové pokrytci, nebo vzděláváte hroby
proroků, a ozdobujete hroby spravedlivých,
30. A říkáte: kdybychom byli za dnů otců našich, nebyli bychom
účastníci jejich ve krvi proroků.
31. Protož osvědčujete sami proti sobě, že jste synové těch, kteříž
proroky zmordovali.
32. I vy také naplňte míru otců svých.
33. Hadové, plémě ještěrčí, i jakž byste ušli odsudku do pekelného
ohně?
34. Protož aj, já posílám k vám proroky a moudré a učitele, a vy z
těch některé zmordujete a ukřižujete, a některé z nich bičovati budete
v školách svých, a budete je honiti z města do města,
35. Aby přišla na vás všeliká krev spravedlivá, vylitá na zemi, od
krve Abele spravedlivého, až do krve Zachariáše syna Barachiášova,
kteréhož jste zabili mezi chrámem a oltářem.
36. Amen pravím vám: Přijdou tyto všecky věci na pokolení toto.
37. Jeruzaléme, Jeruzaléme, mordéři proroků, a kterýž kamenuješ ty,
kteříž byli k tobě posíláni, kolikrát jsem chtěl shromážditi dítky
tvé, tak jako slepice shromažďuje kuřátka svá pod křídla, a nechtěli

Příspěvek byl publikován v rubrice Matouš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.