Bible kralická: Matouš, 3. kapitola

1. V těch pak dnech přišel Jan Křtitel, káže na poušti v zemi Judské,
2. A řka: Pokání čiňte, nebo přiblížilo se království nebeské.
3. Totoť jest zajisté ten předpověděný od Izaiáše proroka, řkoucího:
Hlas volajícího na poušti: Připravujte cestu Páně, přímé čiňte stezky
jeho.
4. Ten pak Jan měl roucho z srstí velbloudových, a pás kožený okolo
bedr svých, a pokrm jeho byl kobylky a med lesní.
5. Tedy vycházel k němu Jeruzalém a všecko Judstvo, i všecka okolní
krajina Jordánská,
6. A křtěni byli od něho v Jordáně, vyznávajíce hříchy své.
7. Uzřev pak mnohé z fariezů a z saduceů, že jdou k jeho křtu, řekl
jim: Pokolení ještěrčí, i kdo vám ukázal, kterak byste utéci měli
budoucího hněvu?
8. Protož neste ovoce hodné pokání.
9. A nemyslte, že můžete říkati sami u sebe: Otce máme Abrahama. Neboť
pravím vám, že může Bůh z kamení tohoto vzbuditi syny Abrahamovi.
10. A jižť jest i sekera k kořenu stromů přiložena. Každý tedy strom,
kterýž nenese ovoce dobrého, vyťat a na oheň uvržen bývá.
11. Jáť křtím vás vodou ku pokání, ten pak, kterýž po mně přichází,
jestiť mocnější nežli já, jehožto nejsem hoden obuvi nositi. Onť vás
křtíti bude Duchem svatým a ohněm.
12. Jehožto věječka v ruce jeho, a vyčistíť humno své, a shromáždí
pšenici svou do obilnice, ale plevy páliti bude ohněm neuhasitelným.
13. Tehdy přišel Ježíš od Galilee k Jordánu k Janovi, aby pokřtěn byl
od něho.
14. Ale Jan velmi zbraňoval jemu, řka: Já mám od tebe křtěn býti, a ty
pak jdeš ke mně?
15. A odpovídaje Ježíš, dí jemu: Nechej nyní; neboť tak sluší na nás,
abychom plnili všelikou spravedlnost. Tedy nechal ho.
16. A pokřtěn jsa Ježíš, vystoupil i hned z vody; a aj, otevřína jsou
mu nebesa, a viděl Ducha Božího, sstupujícího jako holubici, a
přicházejícího na něj.
17. A aj, hlas s nebe řkoucí: Tentoť jest ten můj milý Syn, v němž mi
se dobře zalíbilo.

Příspěvek byl publikován v rubrice Matouš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.