Bible kralická: Římanům, 10. kapitola

1. Bratří, příchylnost zajisté s zvláštní líbostí srdce mého jestiť k
Izraelovi, i modlitba za něj k Bohu, aby spasen byl.
2. Neboť jim svědectví vydávám, žeť horlivost Boží mají, ale ne podlé
umění.
3. Nebo neznajíce Boží spravedlnosti, a svou vlastní spravedlnost
usilujíce vystaviti, spravedlnosti Boží nebyli poddáni.
4. Konec zajisté zákona jest Kristus k ospravedlnění všelikému
věřícímu.
5. Nebo Mojžíš píše o spravedlnosti, kteráž jest z zákona, pravě:
Který by koli člověk činil ty věci, živ bude v nich.
6. Ta pak spravedlnost, kteráž jest z víry, takto praví: Neříkej v
srdci svém: Kdo vstoupí na nebe? To jest Krista s výsosti svésti.
7. Aneb kdo sstoupí do propasti? To jest Krista z mrtvých vzbuditi.
8. Ale co dí? Blízko tebe jestiť slovo, v ústech tvých a v srdci tvém.
Toť jest slovo to víry, kteréž kážeme:
9. Vyznáš-li ústy svými Pána Ježíše, a srdcem svým uvěříš-li, že jej
Bůh vzkřísil z mrtvých, spasen budeš.
10. Srdcem se zajisté věří k spravedlnosti, ale ústy vyznání se děje k
spasení.
11. Nebo dí písmo: Všeliký, kdož věří v něj, nebude zahanben.
12. Neníť zajisté rozdílu mezi Židem a Řekem; nebo tentýž Pán všech,
bohatý jest ke všechněm vzývajícím jej.
13. Každý zajisté, kdožkoli vzýval by jméno Páně, spasen bude.
14. Ale kterak budou vzývati toho, v kteréhož neuvěřili? A kterak
uvěří tomu, o němž neslyšeli? A kterak uslyší bez kazatele?
15. A kterak kázati budou, jestliže nebudou posláni? Jakož psáno jest:
Jak krásné nohy zvěstujících pokoj, zvěstujících dobré věci.
16. Ale nevšickni uposlechli evangelium. Nebo Izaiáš praví: Pane, kdo
uvěřil kázaní našemu?
17. Tedy víra z slyšení, slyšení pak skrze slovo Boží.
18. Ale pravímť: Zdaliž neslyšeli? Anobrž po vší zemi rozšel se zvuk
jejich, a do končin okršlku země slova jejich.
19. Ale pravím: Zdaliž nepoznal Izrael? Ano první Mojžíš řekl: Já k
závisti vás přivedu skrze národ ten, kterýž není národ; skrze národ
nemoudrý k hněvu popudím vás.
20. A Izaiáš směle dí: Nalezen jsem od těch, kteříž mne nehledali;
zjeven jsem těm, kteříž se na mne neptali.
21. Ale proti Izraelovi dí: Přes celý den roztahoval jsem ruce své k
lidu nepovolnému a protivnému.

Příspěvek byl publikován v rubrice Římanům. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.