Bible kralická: Římanům, 12. kapitola

1. Protož prosím vás, bratří, skrze milosrdenství Boží, abyste
vydávali těla svá v obět živou, svatou, Bohu libou, rozumnou službu
svou.
2. A nepřipodobňujte se světu tomuto, ale proměňtež se obnovením mysli
své, tak abyste zkusili, jaká by byla vůle Boží dobrá, libá a
dokonalá.
3. Neboť pravím (skrze milost, kteráž dána jest mi), každému, kdož
jest mezi vámi, aby nesmyslil více, než sluší smysliti, ale aby
smyslil v středmosti, tak jakž komu Bůh udělil míru víry.
4. Nebo jakož v jednom těle mnohé oudy máme, ale nemají všickni oudové
jednostejného díla,
5. Tak mnozí jedno tělo jsme v Kristu, a obzvláštně jedni druhých
oudové.
6. Ale majíce obdarování rozdílná podlé milosti, kteráž dána jest nám,
buďto proroctví, to ať se koná podlé pravidla víry;
7. Buďto úřad, v přisluhování; buďto ten, kdož učí, v vyučování.
8. Též kdo napomíná, v napomínání; ten, kdo rozdává, v upřímnosti;
kdož předložen jest, v pilnosti; kdo milosrdenství činí, čiň to s
ochotností.
9. Milování buď bez pokrytství; v ošklivosti mějte zlé, připojeni
jsouce k dobrému.
10. Láskou bratrskou jedni k druhým nakloněni jsouce, poctivostí se
vespolek předcházejte,
11. V pracech neleniví, duchem vroucí, Pánu sloužíce,
12. Nadějí se veselíce, v ssouženích trpěliví, na modlitbě ustaviční,
13. V potřebách s svatými se zdělujíce, přívětivosti k hostem
následujíce.
14. Dobrořečte protivníkům svým, dobrořečte a nezlořečte.
15. Radujte s radujícími, a plačte s plačícími.
16. Buďte vespolek jednomyslní, ne vysoce o sobě smýšlejíce, ale k
nízkým se nakloňujíce.
17. Nebuďte opatrní sami u sebe. Žádnému zlého za zlé neodplacujte,
opatrujíce dobré přede všemi lidmi,
18. Jestliže jest možné, pokudž na vás jest, se všemi lidmi pokoj
majíce,
19. Ne sami sebe mstíce, nejmilejší, ale dejte místo hněvu; nebo psáno

Příspěvek byl publikován v rubrice Římanům. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.