Bible kralická: Římanům, 13. kapitola

1. Každá duše vrchnostem poddána buď. Neboť není vrchnosti, jediné od
Boha, a kteréž vrchnosti jsou, od Boha zřízené jsou.
2. A protož kdož se vrchnosti protiví, Božímu zřízení se protiví;
kteříž se pak protiví, odsouzení sobě dobudou.
3. Nebo vrchnosti nejsou k strachu dobře činícím, ale zle činícím.
Chceš-li se pak nebáti vrchnosti, čiň dobře, a budeš míti chválu od
ní.
4. Boží zajisté služebník jest, tobě k dobrému. Pakli bys zle činil,
boj se; neboť ne nadarmo nese meč. Boží zajisté služebník jest,
mstitel zůřivý nad tím, kdož zle činí.
5. A protož náležíť poddánu býti, netoliko pro hněv, ale i pro
svědomí.
6. Nebo proto i daň dáváte, že služebníci Boží jsou, pilnou práci o to
samo vedouce.
7. Každému tedy, což jste povinni, dávejte. Komu daň, tomu daň; komu
clo, tomu clo; komu bázeň, tomu bázeň; komu čest, tomu čest.
8. Žádnému nebývejte nic dlužni, než to, abyste se vespolek milovali.
Nebo kdož miluje bližního, zákon naplnil,
9. Poněvadž to přikázaní: Nesesmilníš, nezabiješ, neukradneš,
nepromluvíš křivého svědectví, nepožádáš, a jestli které jiné
přikázaní, v tomto slovu se zavírá: Milovati budeš bližního svého jako
sebe samého.
10. Láska bližnímu zle neučiní, a protož plnost zákona jest láska.
11. A zvláště pak vidouce takovou příhodnost, žeť jest se nám již čas
ze sna probuditi. Nyníť zajisté blíže nás jest spasení, nežli když
jsme uvěřili.
12. Noc pominula, ale den se přiblížil. Odvrzmež tedy skutky temnosti,
a oblecme se v odění světla.
13. Jakožto ve dne poctivě choďme, ne v hodování a v opilství, ne v
smilstvích a v chlipnostech, ne v sváru a v závisti.
14. Ale oblecte se v Pána Jezukrista, a nepečujte o tělo podlé žádosti

Příspěvek byl publikován v rubrice Římanům. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.