Bible kralická: Římanům, 5. kapitola

1. Ospravedlněni tedy jsouce z víry, pokoj máme s Bohem skrze Pána
našeho Jezukrista,
2. Skrze něhož i přístup měli jsme věrou k milosti této, kterouž
stojíme. A chlubíme se nadějí slávy Boží.
3. A ne jen nadějí, ale také chlubíme se ssouženími, vědouce, že
ssoužení trpělivost působí,
4. A trpělivost zkušení, zkušení pak naději.
5. A nadějeť nezahanbuje; nebo láska Boží rozlita jest v srdcích
našich skrze Ducha svatého, kterýž dán jest nám.
6. Kristus zajisté, když jsme my ještě mdlí byli, v čas příhodný za
bezbožné umřel,
7. Ješto sotva kdo za spravedlivého umře, ač za dobréhoť by někdo snad
i umříti směl.
8. Dokazujeť pak Bůh lásky své k nám; nebo když jsme ještě hříšníci
byli, Kristus umřel za nás.
9. Čím tedy více nyní ospravedlněni jsouce krví jeho, spaseni budeme
skrze něho od hněvu.
10. Poněvadž byvše nepřátelé, smířeni jsme s Bohem skrze smrt Syna
jeho, nadtoť smířeni jsouce, spaseni budeme skrze život jeho.
11. A ne jen to, ale chlubíme se i Bohem, skrze Pána našeho
Jezukrista, skrze něhož nyní smíření jsme došli.
12. A protož jakož skrze jednoho člověka hřích na svět všel a skrze
hřích smrt, a tak na všecky lidi smrt přišla, v němž všickni zhřešili.
13. Nebo až do zákona hřích byl na světě, ale hřích se nepočítá, když
zákona není.
14. Kralovala pak smrt od Adama až do Mojžíše také i nad těmi, kteříž
nehřešili ku podobenství přestoupení Adamova, kterýž jest figůra toho
budoucího.
15. Ale ne jako hřích, tak i milost. Nebo poněvadž onoho jednoho pádem
mnoho jich zemřelo, mnohemť více milost Boží a dar z milosti toho
jednoho člověka Jezukrista na mnohé rozlit jest.
16. Aniž jako skrze jednoho, kterýž zhřešil, tak milost. Nebo vina z
jednoho pádu ku potupení, ale milost z mnohých hříchů k ospravedlnění.
17. Nebo poněvadž pro ten pád jeden smrt kralovala pro toho jednoho,
mnohemť více, kteříž rozhojněnou milost a dar spravedlnosti přijímají,
v životě kralovati budou skrze toho jediného Jezukrista.
18. A tak tedy, jakž skrze pád jeden na všecky lidi přišla vina ku
potupení, tak i skrze jediné ospravedlnění na všecky lidi přišla
milost k ospravedlnění života.
19. Nebo jakož skrze neposlušenství jednoho člověka učiněno jest mnoho
hříšných, tak i skrze poslušenství jednoho spravedlivi učiněni budou
mnozí.
20. Zákon pak k tomu přistoupil, aby se rozhojnil hřích, a kdež se
rozhojnil hřích, tu ještě více rozhojnila se milost,
21. Aby jakož kraloval hřích k smrti, tak aby i milost kralovala skrze
spravedlnost k životu věčnému, skrze Jezukrista Pána našeho.

Příspěvek byl publikován v rubrice Římanům. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.