Bible kralická: Římanům, 6. kapitola

1. Což tedy díme? Zůstaneme v hříchu, aby se milost rozhojnila?
2. Nikoli. Kdož jsme zemřeli hříchu, kterakž ještě živi budeme v něm?
3. Zdaliž nevíte, že kteřížkoli pokřtěni jsme v Krista Ježíše, v smrt
jeho pokřtěni jsme?
4. Pohřbeni jsme tedy s ním skrze křest v smrt, abychom, jakož z
mrtvých vstal Kristus k slávě Otce, tak i my v novotě života chodili.
5. Nebo poněvadž jsme s ním vštípeni připodobněním smrti jeho, tedyť i
vzkříšením budeme,
6. To vědouce, že starý člověk náš s ním spolu ukřižován jest, aby
bylo umrtveno tělo hřícha, abychom již potom nesloužili hříchu.
7. Nebo kdožť umřel, ospravedlněn jest od hříchu.
8. Jestližeť jsme pak zemřeli s Kristem, věříměť, že spolu s ním také
živi budeme,
9. Vědouce, že Kristus vstav z mrtvých, již více neumírá, smrt nad ním
již více nepanuje.
10. Nebo žeť umřel, hříchu umřel jednou; že pak jest živ, živ jest
Bohu.
11. Tak i vy za to mějtě, že jste zemřeli zajisté hříchu, ale živi
jste Bohu v Kristu Ježíši, Pánu našem.
12. Nepanujž tedy hřích v smrtelném těle vašem, abyste povolovali jemu
v žádostech jeho.
13. Aniž vydávejte oudů svych za odění nepravosti hříchu, ale
vydávejte se k službě Bohu, jako byvše mrtví, již živí, a oudy své za
odění spravedlnosti Bohu.
14. Nebo hřích nebude panovati nad vámi; nejste zajisté pod zákonem,
ale pod milostí.
15. Což pak? Hřešiti budeme, když nejsme pod zákonem, ale pod milostí?
Nikoli.
16. Zdaliž nevíte, že komuž se vydáváte za služebníky ku poslušenství,
toho jste služebníci, kohož posloucháte, buď hříchu k smrti, buď
poslušenství k spravedlnosti?
17. Ale díka Bohu, že byvše služebníci hřícha, uposlechli jste z srdce
způsobu učení toho, v kteréž uvedeni jste.
18. Vysvobozeni pak jsouce od hříchu, učiněni jste služebníci
spravedlnosti.
19. Po lidsku pravím, pro mdlobu těla vašeho: Jakž jste vydávali oudy
své v službu nečistotě a nepravosti k činění nepravosti, tak nyní
vydávejte oudy své v službu spravedlnosti ku posvěcení.
20. Nebo když jste byli služebníci hřícha, cizí jste byli od
spravedlnosti.
21. Jaký jste pak užitek měli tehdáž toho, začež se nyní stydíte?
Konec zajisté těch věcí jest smrt.
22. Nyní pak vysvobozeni jsouce od hříchu, a podmaněni v službu Bohu,
máte užitek svůj ku posvěcení, cíl pak život věčný.
23. Nebo odplata za hřích jest smrt, ale milost Boží život věčný v
Kristu Ježíši, Pánu našem.

Příspěvek byl publikován v rubrice Římanům. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.