Bible kralická: Skutky, 20. kapitola

1. Když pak přestala ta bouřka, povolav Pavel učedlníků, a požehnav
jich, vyšel odtud, aby se bral do Macedonie.
2. A když prošel ty krajiny, a napomenutí jim učiniv mnohými řečmi,
přišel do země Řecké.
3. A pobyv tam za tři měsíce, (kdež Židé učinili jemu zálohy), když se
měl plaviti do Syrie, umínil navrátiti se skrze Macedonii.
4. I šel s ním Sópater Berienský až do Azie, a z Tessalonicenských
Aristarchus a Sekundus a Gáius Derbeus a Timoteus, z Azianských pak
Tychikus a Trofimus.
5. Ti šedše napřed, dočkali nás v Troadě.
6. My pak plavili jsme se po velikonoci z Filippis, a přišli jsme k
nim do Troady v pěti dnech, a tu jsme pobyli za sedm dní.
7. Tedy první den po sobotě, když se učedlníci sešli k lámání chleba,
Pavel mluvil k nim, maje nazejtří jíti pryč, i prodlil řečí až do
půlnoci.
8. A bylo mnoho světel na té síni, kdež byli shromážděni.
9. Jeden pak mládenec, jménem Eutychus, sedě na okně, jsa obtížen
hlubokým snem, když tak dlouho Pavel kázal, spě, spadl s třetího
ponebí dolů a vzat jest mrtvý.
10. I sstoupiv dolů Pavel, zpolehl na něj, a objav jej, řekl:
Nermuťtež se, však duše jeho v něm jest.
11. A vstoupiv, lámal chléb a jedl, a kázaní jim učiniv dlouho až do
svitání, tak odšel pryč.
12. I přivedli toho mládence živého, a byli velice potěšeni.
13. My pak vstoupivše na lodí, plavili jsme se do Asson, odtud majíce
k sobě vzíti Pavla; nebo byl tak poručil, maje sám jíti po zemi.
14. A když se k nám připojil v Asson, vzavše jej, přijeli jsme do
Mitylénu.
15. A odtud plavíce se, druhý den byli jsme proti Chium, a třetího dne
připlavili jsme se k Sámu, a pobyvše v Trogyllí, nazejtří přišli jsme
do Milétu.
16. Nebo Pavel byl umínil pominouti Efez, aby se nemeškal v Azii; nebo
pospíchal, by možné jemu bylo, aby byl o letnicích v Jeruzalémě.
17. Tedy z Milétu poslav do Efezu, povolal k sobě starších církve.
18. Kteříž když přišli k němu, řekl jim: Vy víte od prvního dne, v
kterýž přišel jsem do Azie, kterak jsem po všecken ten čas s vámi byl,
19. Slouže Pánu se vší pokorou i s mnohými slzami a pokušeními, kteráž
na mne přicházela z úkladů Židovských,
20. Kterak jsem ničeho nepominul, což by užitečného bylo, abych vám
neoznámil, a neučil vás vůbec zjevně i po domích,
21. Svědectví vydávaje i Židům i Řekům o pokání k Bohu, a o víře v
Pána našeho Ježíše Krista.
22. A aj, nyní já sevřín jsa duchem, beru se do Jeruzaléma, nevěda, co
mi se v něm má státi,
23. Než že Duch svatý po městech osvědčuje mi, pravě, že vězení a
ssoužení mne očekávají.
24. Však já nic na to nedbám, aniž jest mi tak drahá duše má, jen
abych běh svůj s radostí vykonal, a přisluhování, kteréž jsem přijal
od Pána Ježíše, k osvědčování evangelium milosti Boží.
25. A aj, já nyní vím, že již více neuzříte tváři mé vy všickni, mezi
kterýmiž jsem chodil, káže o království Božím.
26. Protož osvědčujiť vám v dnešní den, žeť jsem čist od krve všech.
27. Nebo jsem neobmeškal zvěstovati vám všeliké rady Boží.
28. Buďtež tedy sebe pilni i všeho stáda, v němž Duch svatý ustanovil
vás biskupy, abyste pásli církev Boží, kteréž sobě dobyl svou vlastní
krví.
29. Nebo já to vím, že po mém odjití vejdou mezi vás vlci hltaví,
kteříž nebudou odpouštěti stádu.
30. A z vás samých povstanou muži, kteříž budou mluviti převrácené
věci, aby obrátili učedlníky po sobě.
31. Protož bděte, v paměti majíce, že jsem po tři léta nepřestával
dnem i nocí s pláčem napomínati jednoho každého.
32. A již nyní, bratří, poroučím vás Bohu a slovu milosti jeho, kterýž
mocen jest vzdělati, a dáti vám dědictví mezi všemi posvěcenými.
33. Stříbra neb zlata neb roucha nežádal jsem od žádného.
34. Nýbrž sami víte, že toho, čehož mi kdy potřebí bylo, i těm, kteříž
jsou se mnou, dobývaly ruce tyto.
35. Vše ukázal jsem vám, že tak pracujíce, musíme snášeti mdlé, a
pamatovati na slova Pána Ježíše; nebť on řekl: Blahoslaveněji jest
dáti nežli bráti.
36. A to pověděv, klekna na kolena svá, modlil se s nimi se všemi.
37. I stal se pláč veliký ode všech, a padajíce na hrdlo Pavlovo,
líbali jej,
38. Rmoutíce se nejvíce nad tím slovem, kteréž řekl, že by již více
neměli tváři jeho viděti. I provodili jej až k lodí.

Příspěvek byl publikován v rubrice Skutky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.