Bible kralická: Skutky, 22. kapitola

1. Muži bratří a otcové, poslechněte této mé před vámi omluvy.
2. (Uslyševše pak, že by k nim mluvil Židovským jazykem, tím raději
mlčeli.) I řekl:
3. Já zajisté jsem muž Žid, narozený v Tarsu Cilickém, ale vychován
jsem v tomto městě u noh Gamalielových, vyučený s pilností zákonu
otcovskému, horlivý jsa milovník Boha, jakož i vy všickni podnes jste.
4. Kterýž jsem se této cestě protivil až k smrti, svazuje a dávaje do
žaláře i muže i ženy,
5. Jakož i nejvyšší kněz {biskup} svědek mi toho jest, i všickni
starší. Od nichž i listy k bratřím vzav, šel jsem do Damašku, abych i
ty, kteříž tam byli, svázané přivedl do Jeruzaléma, aby byli trápeni.
6. I stalo se, když jsem se bral cestou, a přibližoval k Damašku,
okolo poledne, že pojednou s nebe obklíčilo mne světlo veliké.
7. I padl jsem na zem, a slyšel jsem hlas, an mi dí: Sauli, Sauli,
proč mi se protivíš?
8. A já odpověděl jsem: Kdo jsi, Pane? I řekl ke mně: Jáť jsem Ježíš
Nazaretský, kterémuž ty se protivíš.
9. Ti pak, kteříž se mnou byli, světlo zajisté viděli, a přestrašeni
jsou, ale hlasu toho, kterýž se mnou mluvil, neslyšeli.
10. I řekl jsem: Pane, což mám činiti? A Pán řekl ke mně: Vstana, jdi
do Damašku, a tu tobě bude povědíno všecko, což jest uloženo, abys ty
činil.
11. A že jsem byl nevidomý od blesku světla toho, za ruce jsa veden od
těch, kteříž se mnou byli, přišel jsem do Damašku.
12. Ananiáš pak nějaký, muž pobožný podlé zákona, svědectví maje ode
všech spolusousedů Židů,
13. Přišel ke mně, a stoje, řekl mi: Sauli, bratře, prohlédni. A já
hned té chvíle pohleděl jsem na něj.
14. On pak řekl: Bůh otců našich vyvolil tě, abys poznal vůli jeho, a
uzřel spravedlivého tohoto, a slyšel hlas z úst jeho.
15. Nebo svědkem jemu budeš u všech lidí toho, což jsi viděl a slyšel.
16. A protož nyní co prodléváš? Vstana, pokřti se, a obmej hříchy své,
vzývaje jméno Páně.
17. Stalo se pak, když jsem se navrátil do Jeruzaléma, a modlil jsem
se v chrámě, že jsem byl u vytržení mysli.
18. I viděl jsem jej, an dí ke mně: Pospěš a vyjdi rychle z
Jeruzaléma, neboť nepřijmou svědectví tvého o mně.
19. A já řekl jsem: Pane, oniť vědí, že jsem já do žaláře dával, a bil
jsem v školách ty, kteříž věřili v tebe.
20. A když vylévali krev Štěpána, svědka tvého, já také jsem tu stál,
a přivolil jsem k usmrcení jeho, a ostříhal jsem roucha těch, kteříž
jej mordovali.
21. Tedy řekl mi: Jdi, neboť já ku pohanům daleko pošli tebe.
22. I poslouchali ho až do toho slova. A tu pozdvihli hlasu svého,
řkouce: Zahlaď z země takového, neboť nesluší jemu živu býti.
23. A když oni křičeli, a metali roucha, a prachem házeli v povětří,
24. Rozkázal jej hejtman do vojska uvesti, a kázal biči mrskati, aby
zvěděl, pro kterou příčinu na něj tak křičí.
25. A když jej svázali řemením, řekl Pavel setníkovi, kterýž tu stál:
Sluší-liž vám člověka Římana a neodsouzeného mrskati?
26. To uslyšev setník, přistoupě k hejtmanu, pověděl jemu, řka: Viz,
co chceš činiti; nebo člověk tento jest Říman.
27. A přistoupiv hejtman, řekl mu: Pověz mi, jsi-li ty Říman? A on
řekl: A já jsem.
28. I odpověděl hejtman: Já jsem za veliké peníze toho měšťanství
dosáhl. Pavel pak řekl: Ale já jsem se i narodil.
29. Tedy i hned odstoupili od něho ti, kteříž jej měli trápiti. Ano i
hejtman bál se, zvěděv, že jest Říman, a proto že jej byl kázal
svázati.
30. Nazejtří pak, chtěje zvěděti jistotu, z čeho by jej vinili Židé,
propustil jej z pout, a rozkázal, aby se sešli přední kněží
{biskupové} i všecka rada jejich. I vyvedl Pavla, a postavil před

Příspěvek byl publikován v rubrice Skutky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.