Bible kralická: Skutky, 4. kapitola

1. A když oni mluvili k lidu, přišli na ně kněží, a úředník chrámu a
saduceové,
2. Těžce to nesouce, že lid učili, a zvěstovali ve jménu Ježíše
vzkříšení z mrtvých.
3. I vztáhli na ně ruce, a vsadili je do žaláře až do jitra, nebo již
byl večer.
4. Mnozí pak z těch, kteříž slyšeli slovo, uvěřili. I učiněn jest
počet mužů okolo pěti tisíců.
5. Stalo se pak nazejtří, že se sešla knížata jejich, a starší, a
zákonníci v Jeruzalémě,
6. A Annáš nejvyšší kněz {biskup}, a Kaifáš, a Jan a Alexander, a
kteřížkoli byli z pokolení nejvyššího kněze {biskupa}.
7. I postavivše je mezi sebou, otázali se: Jakou mocí aneb v kterém
jménu učinili jste to vy?
8. Tehdy Petr, jsa pln Ducha svatého, řekl jim: Knížata lidu a starší
Izraelští,
9. Poněvadž my dnes k soudu jsme přivedeni pro dobrodiní člověku
nemocnému, kterak by on zdráv učiněn byl:
10. Známo buď všechněm vám i všemu lidu Izraelskému, že ve jménu
Ježíše Krista Nazaretského, kteréhož jste vy ukřižovali, jehož Bůh
vzkřísil z mrtvých, skrze toho jméno tento stojí před vámi zdravý.
11. Toť jest ten kámen za nic položený od vás stavitelů, kterýž jest v
hlavu úhelní.
12. A neníť v žádném jiném spasení; neboť není jiného jména pod nebem
daného lidem, skrze kteréž bychom mohli spaseni býti.
13. I vidouce takovou udatnost a smělost v mluvení Petrovu a Janovu, a
shledavše, že jsou lidé neučení a prostí, divili se, a poznali je, že
s Ježíšem bývali.
14. Člověka také toho vidouce, an stojí s nimi, kterýž byl uzdraven,
neměli co mluviti proti nim.
15. I rozkázavše jim vystoupiti z rady, rozmlouvali vespolek,
16. Řkouce: Co učiníme lidem těmto? Nebo že zjevný zázrak stal se
skrze ně, všechněm přebývajícím v Jeruzalémě známé jest, aniž můžeme
zapříti.
17. Ale aby se to více nerozhlašovalo v lidu, s pohrůžkou přikažme
jim, aby více v tom jménu žádnému z lidí nemluvili.
18. I povolavše jich, přikázali jim, aby nikoli nemluvili, ani neučili
ve jménu Ježíšovu.
19. Tedy Petr a Jan odpovídajíce jim, řekli: Jest-li to spravedlivé
před oblíčejem Božím, abychom vás více poslouchali než Boha, suďte.
20. Neboť my nemůžeme nemluviti toho, co jsme viděli a slyšeli.
21. A oni pohrozivše jim, propustili je, nenalezše na nich příčiny
trestání, pro lid; nebo všickni velebili Boha z toho, co se bylo
stalo.
22. Byl zajisté v letech více než ve čtyřidcíti člověk ten, při
kterémž se byl stal zázrak ten uzdravení.
23. A jsouce propuštěni, přišli k svým, a pověděli, co k nim přední
kněží {biskupové} a starší mluvili.
24. Kteříž uslyševše to, jednomyslně pozdvihli hlasu k Bohu a řekli:
Hospodine, ty jsi Bůh, kterýž jsi učinil nebe i zemi, i moře i všecko,
což v nich jest,
25. Kterýž jsi skrze ústa Davida, služebníka svého, řekl: Proč se
bouřili národové, a lidé myslili marné věci?
26. Postavili se králové zemští, a knížata sešla se vespolek proti
Pánu a proti pomazanému jeho.
27. Právěť se jistě sešli proti svatému Synu tvému Ježíšovi, kteréhož
jsi pomazal, Heródes a Pontský Pilát, s pohany a lidem Izraelským,
28. Aby učinili to, což ruka tvá a rada tvá předuložila, aby se stalo.
29. A nyní, Pane, pohlediž na pohrůžky jejich, a dejž služebníkům svým
mluviti slovo své svobodně a směle,
30. Vztahuje ruku svou k uzdravování a k činění divů a zázraků, skrze
jméno svatého Syna tvého Ježíše.
31. A když se oni modlili, zatřáslo se to místo, na kterémž byli
shromážděni, a naplněni jsou všickni Duchem svatým, a mluvili slovo
Boží směle a svobodně.
32. Toho pak množství věřících bylo jedno srdce a jedna duše. Aniž kdo
co z těch věcí, kteréž měl, svým vlastním býti pravil, ale měli všecky
věci obecné.
33. A mocí velikou vydávali apoštolé svědectví o vzkříšení Pána
Ježíše, a milost veliká přítomná byla všechněm jim.
34. Žádný zajisté mezi nimi nebyl nuzný; nebo kteřížkoli měli pole neb
domy, prodávajíce, přinášeli peníze, za kteréž prodávali,
35. A kladli před nohy apoštolské. I bylo rozdělováno to jednomu
každému, jakž komu potřebí bylo.
36. Jozes pak, kterýž přijmí měl od apoštolů Barnabáš, (což se vykládá
syn utěšení), z pokolení Levítského, z Cypru rodem,
37. Měv pole, prodal je, a přinesl peníze, a položil k nohám

Příspěvek byl publikován v rubrice Skutky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.