Bible kralická: Skutky, 6. kapitola

1. A v těch dnech, když se rozmnožovali učedlníci, stalo se reptání
Řeků proti Židům, že by zanedbávány byly v přisluhování vezdejším
vdovy jejich.
2. Tedy dvanácte svolavše množství učedlníků, řekli: Není slušné,
abychom my, opustíce slovo Boží, přisluhovali stolům.
3. Protož, bratří, vybeřte z sebe mužů sedm dobropověstných, plných
Ducha svatého a moudrosti, jimž bychom poručili tu práci.
4. My pak modlitby a služby slova pilni budeme.
5. I líbila se ta řeč všemu množství. I vyvolili Štěpána, muže plného
víry a Ducha svatého, a Filipa, a Prochora, a Nikánora, a Timona, a
Parména, a Mikuláše Antiochenského, k víře v nově obráceného.
6. Ty postavili před oblíčejem apoštolů, kteříž pomodlivše se,
vzkládali na ně ruce.
7. I rostlo slovo Boží a rozmáhal se počet učedlníků v Jeruzalémě
velmi. Mnohý také zástup kněží poslouchal víry.
8. Štěpán pak, jsa plný víry a moci, činil divy a zázraky veliké v
lidu.
9. I povstali někteří z školy, kteráž sloula Libertinských, a
Cyrenenských, a Alexandrinských, a těch, kteříž byli z Cilicie a Azie,
hádajíce se s Štěpánem.
10. Ale nemohli odolati moudrosti a Duchu, kterýž mluvil.
11. Tedy lstivě nastrojili muže, kteříž řekli: My jsme jej slyšeli
mluviti slova rouhavá proti Mojžíšovi a proti Bohu.
12. A tak zbouřili lid a starší i zákonníky, a obořivše se na něj,
chytili jej, a vedli do rady.
13. I vystavili falešné svědky, kteříž řekli: Člověk tento nepřestává
mluviti slov rouhavých proti místu tomuto svatému i zákonu.
14. Nebo jsme slyšeli jej, an praví: Že ten Ježíš Nazaretský zkazí
místo toto, a promění ustanovení, kteráž nám vydal Mojžíš.
15. A pilně patříce na něj všickni, kteříž seděli v radě, viděli tvář
jeho, jako tvář anděla.

Příspěvek byl publikován v rubrice Skutky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.