Bible kralická: Židům, 2. kapitola

1. Protož musímeť my tím snažněji šetřiti toho, což jsme slýchali, aby
nám to nevymizelo.
2. Nebo poněvadž skrze anděly mluvené slovo bylo pevné, a každé
přestoupení a neposlušenství vzalo spravedlivou odměnu pomsty,
3. Kterakž my utečeme, takového zanedbávajíce spasení? Kteréžto
nejprvé začavši vypravováno býti skrze samého Pána, od těch, kteříž
jej slýchali, nám jest utvrzeno.
4. Čemuž i Bůh svědectví vydával skrze divy, a zázraky, a rozličné
moci, i podělování Duchem svatým, podlé vůle své.
5. Nebo nepoddal andělům okršlku země budoucího, o kterémž mluvíme.
6. Osvědčilť pak na jednom místě jeden, řka: Co jest člověk, že naň
pomníš, aneb syn člověka, že na něj patříš?
7. Maličkos jej menšího než anděly učinil, slavou a ctí korunoval jsi
ho, a ustanovils jej nad dílem rukou svých.
8. Všecko jsi podmanil pod nohy jeho. Poddav pak jemu všecko, ničeho
nezanechal nepodmaněného jemu. I však nyní ještě nevidíme, aby jemu
všecko poddáno bylo.
9. Ale toho Ježíše, kterýž maličko nižší byl nežli andělé, vidíme pro
utrpení smrti slavou a ctí korunovaného, aby z milosti Boží za všecky
okusil smrti.
10. Slušeloť zajisté na toho, pro kteréhož jest všecko, a skrze
kteréhož jest všecko, aby mnohé syny k slávě přiveda, vůdce spasení
jejich skrze utrpení posvětil.
11. Nebo i ten, kterýž posvěcuje, i ti, kteříž posvěceni bývají, z
jednoho jsou všickni. Pro kteroužto příčinu nestydí se jich nazývati
bratřími,
12. Řka: Zvěstovati budu jméno tvé bratřím svým, u prostřed
shromáždění prozpěvovati budu tobě.
13. A opět: Já budu v něm doufati. A opět: Aj, já a dítky, kteréž dal
mi Bůh.
14. Poněvadž tedy dítky účastnost mají těla a krve, i on též podobně
účasten jest jich, aby skrze smrt zahladil toho, kterýž má vládařství
smrti, to jest ďábla,
15. A vysvobodil ty, kteříž bázní smrti po všecken čas života
podrobeni byli v službu.
16. Neboť nikoli nepřijal andělů, ale símě Abrahamovo přijal.
17. Pročež ve všem připodobněn býti měl bratřím, aby milosrdný byl, a
věrný nejvyšší kněz {biskup} v tom, což se u Boha k očištění hříchů
lidu díti mělo.
18. Nebo že sám trpěl, pokoušín byv, může také pokušení trpícím
spomáhati.

Příspěvek byl publikován v rubrice Židům. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.