Bible kralická: Židům, 8. kapitola

1. Ale summa toho mluvení jest, že takového máme nejvyššího kněze
{biskupa}, kterýž se posadil na pravici trůnu velebnosti v nebesích.
2. Služebník jsa svatyně, a pravého toho stánku, kterýž Pán vzdělal, a
ne člověk.
3. Všeliký zajisté nejvyšší kněz {biskup} k obětování darů a obětí
bývá ustanoven, a protož potřebí bylo, aby i tento měl, co by
obětoval.
4. Nebo kdyby byl na zemi, aniž by knězem byl, když by zůstávali ti
kněží, kteříž obětují dary podlé zákona,
5. Sloužíce podobenství a stínu nebeských věcí, jakož Mojžíšovi od
Boha řečeno bylo, když dokonávati měl stánek: Hlediž, prý, abys udělal
všecko ku podobenství, kteréžť jest ukázáno na této hoře.
6. Nyní pak tím důstojnějšího došel úřadu, čímž i lepší smlouvy
prostředníkem jest, kterážto lepšími zaslíbeními jest utvrzena.
7. Nebo kdyby ona první byla bez úhony, nebylo by hledáno místa druhé.
8. Nebo obviňuje Židy, dí: Aj, dnové jdou, praví Pán, v nichž vejdu s
domem Izraelským a s domem Judským v smlouvu novou.
9. Ne podlé smlouvy té, kterouž jsem učinil s otci jejich v ten den,
když jsem je vzal za ruku jejich, abych je vyvedl z země Egyptské.
Nebo oni nezůstali v té smlouvě mé, a já opustil jsem je, praví Pán.
10. Protož tatoť jest smlouva, v kterouž vejdu s domem Izraelským po
těch dnech, praví Pán: Dám, zákony své v mysl jejich, a na srdcích
jejich napíši je, a budu jejich Bohem, a oni budou mým lidem.
11. A nebudouť učiti jeden každý bližního svého, a jeden každý bratra
svého, říkajíce: Poznej Pána, proto že mne všickni znáti budou, od
nejmenšího z nich až do největšího z nich.
12. Nebo milostiv budu nepravostem jejich, a na hříchy jejich, ani na
nepravosti jejich nikoli nezpomenu více.
13. A kdyžť praví o nové, tedy pokládá první za vetchou; což pak vetší
a schází, blízké jest zahynutí.

Příspěvek byl publikován v rubrice Židům. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.