Bible kralická: Zjevení, 12. kapitola

1. I ukázal se div veliký na nebi: žena oděná sluncem, pod jejímiž
nohama byl měsíc, a na jejíž hlavě byla koruna dvanácti hvězd.
2. A jsuci těhotná, křičela, pracujici ku porodu, a trápěci se, aby
porodila.
3. I vidín jest jiný div na nebi. Nebo aj, drak veliký ryšavý ukázal
se, maje hlav sedm a rohů deset, a na těch hlavách svých sedm korun.
4. Jehož ocas strhl třetinu hvězd s nebe, a svrhl je na zem. Ten pak
drak stál před ženou, kteráž měla poroditi, aby, jakž by porodila,
syna jejího sežral.
5. I porodila syna pacholíka, kterýž měl spravovati všecky národy
prutem železným. I vytržen jest syn její k Bohu a k trůnu jeho.
6. A žena utekla na poušť, kdež měla místo od Boha připravené, aby ji
tam živili za dnů tisíc dvě stě a šedesát.
7. I stal se boj na nebi: Michal a andělé jeho bojovali s drakem, a
drak bojoval i andělé jeho.
8. Ale nic neobdrželi, aniž jest nalezeno více místo jejich na nebi.
9. I svržen jest drak ten veliký, had starý, kterýž slove ďábel a
satanáš, svodící všecken okršlek světa; svržen jest na zem, i andělé
jeho s ním svrženi jsou.
10. I slyšel jsem hlas veliký, řkoucí na nebi: Nyní stalo se spasení,
a moc, i království Boha našeho, a moc Krista jeho; nebo svržen jest
žalobník bratří našich, kterýž žaloval na ně před oblíčejem Boha
našeho dnem i nocí.
11. Ale oni svítězili nad ním skrze krev Beránka, a skrze slovo
svědectví svého, a nemilovali duší svých až do smrti.
12. Protož veselte se nebesa, a kteříž přebýváte v nich. Běda těm,
kteříž přebývají na zemi a na moři; nebo ďábel sstoupil k vám, maje
hněv veliký, věda, že krátký čas má.
13. A když uzřel drak, že jest svržen na zem, honil ženu tu, kteráž
porodila toho pacholíka.
14. Ale dána jsou té ženě dvě křídla orlice veliké, aby letěla od
tváři hada na poušť, na místo své, kdež by ji živili do času a časů, a
do půl času.
15. I vypustil had z úst svých po té ženě vodu jako řeku, aby ji řeka
zachvátila.
16. Ale země pomohla ženě; nebo otevřela země ústa svá, a požřela
řeku, kterouž vypustil drak z úst svých.
17. I rozhněval se drak na tu ženu, a šel bojovati s jinými z semene
jejího, kteříž ostříhají přikázaní Božích, a mají svědectví Ježíše
Krista.

Příspěvek byl publikován v rubrice Zjevení. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.