Bible kralická: Zjevení, 15. kapitola

1. Potom viděl jsem jiný zázrak na nebi veliký a předivný: Sedm těch
andělů majících sedm ran posledních; nebo skrze ně má dokonán býti
hněv Boží.
2. A viděl jsem jako moře sklené, smíšené s ohněm, a ty, kteříž
svítězili nad tou šelmou a obrazem jejím a nad charakterem jejím i nad
počtem jména jejího, ani stojí nad tím mořem skleným, majíce harfy
Boží,
3. A zpívají píseň Mojžíše, služebníka Božího, a píseň Beránkovu,
řkouce: Velicí a předivní jsou skutkové tvoji, Pane Bože všemohoucí,
spravedlivé a pravé jsou cesty tvé, ó Králi svatých.
4. Kdož by se, nebál tebe, Pane, a nezveleboval jména tvého? Nebo ty
sám svatý jsi. Všickni zajisté národové přijdou, a klaněti se budou
před oblíčejem tvým; nebo soudové tvoji zjeveni jsou.
5. Potom pak pohleděl jsem, a aj, otevřín byl chrám stánku svědectví
na nebi.
6. I vyšlo sedm těch andělů z chrámu, majících sedm ran, oblečeni
jsouce rouchem lněným, čistým a bělostkvoucím, a přepásáni na prsech
pasy zlatými.
7. A jedno ze čtyř zvířat dalo sedmi andělům sedm koflíků zlatých,
plných hněvu Boha živého na věky věků.
8. I naplněn jest chrám dymem od slávy Boží a od moci jeho, a žádný
nemohl vjíti do chrámu, dokudž se nevykonalo sedm ran těch sedmi
andělů.

Příspěvek byl publikován v rubrice Zjevení. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.