Bible kralická: Zjevení, 18. kapitola

1. Potom pak viděl jsem anděla sstupujícího s nebe, majícího moc
velikou, a země osvícena byla od slávy jeho.
2. I zkřikl silně hlasem velikým, řka: Padl, padl Babylon ten veliký,
a učiněn jest příbytkem ďáblů, a stráží každého ducha nečistého, a
stráží všelikého ptactva nečistého a ohyzdného.
3. Nebo z vína hněvu smilstva jeho pili všickni národové, a králové
zemští smilnili s ním, a kupci zemští z zboží rozkoší jeho zbohatli.
4. I slyšel jsem jiný hlas s nebe, řkoucí: Vyjděte z něho, lide můj,
abyste neobcovali hříchům jeho, a abyste nepřijali z jeho ran.
5. Neboť dosáhli hříchové jeho až k nebi, a rozpomenul se Bůh na
nepravosti jeho.
6. Dejtež jemu, jakož i on dával vám, a dejte jemu dvénásob podlé
skutků jeho; v koflík, kterýž naléval, nalíte jemu dvénásob.
7. Jakž se mnoho chlubil a zbůjněl byl, tak mnoho dejte jemu muk a
pláče. Neboť v srdci svém praví: Sedím královna, a nejsemť vdovou, a
pláče neuzřím.
8. Protož v jeden den přijdou rány jeho, smrt a pláč i hlad, a ohněm
spálen bude; nebo silný jest Pán, kterýž jej potupí.
9. I plakati ho budou, a kvíliti nad ním králové země, kteříž s ním
smilnili, a svou rozkoš měli, když uzří dým zapálení jeho,
10. Zdaleka stojíce, pro bázeň muk jeho, a řkouce: Běda, běda, veliké
město Babylon, to město silné, že jedné hodiny přišel odsudek tvůj.
11. Ano i kupci zemští budou plakati a kvíliti nad ním; nebo koupí
jejich žádný nebude kupovati více,
12. Koupě zlata, a stříbra, a drahého kamene, i perel, i kmentu, i
šarlatu, i hedbáví, i brunátného roucha, i všelikého dřeva thyinového,
a všech nádob z kostí slonových, i všelikého nádobí z nejdražšího
dříví, i z mědi, i z železa, i z mramoru;
13. A skořice, i vonných věcí, a mastí, i kadidla, i vína, i oleje, i
bělí, i pšenice, i dobytka, i ovec, i koní, a vozů, i služebníků, i
duší lidských.
14. I ovoce žádostivá duši tvé odešla od tebe, a všecko tučné a krásné
odešlo od tebe, a aniž toho již více nalezneš.
15. Ti kupci, kteříž v tom kupčili, a jím zbohatli, zdaleka stanou pro
strach muk jeho, plačíce, a kvílíce,
16. A řkouce: Běda, běda, město veliké, kteréž odíno bylo kmenten, a
šarlatem, a brunátným rouchem, a ozdobeno bylo zlatem, a kamením
drahým, i perlami; nebo v jednu hodinu zahynula tak veliká bohatství.
17. I všeliký marinář, i všecko množství lidí, kteříž jsou na lodech,
i plavci, a kteřížkoli svou živnost na moři mají, zdaleka stanou,
18. A zkřiknou, vidouce dým zapálení jeho, řkouce: Které bylo podobné
městu tomuto velikému!
19. A sypouce prach na hlavy své, křičeti budou, plačíce, a kvílíce, a
řkouce: Běda, běda, město veliké, v němž zbohatli všickni, kteříž měli
lodí na moři, ze mzdy jeho; nebo jedné hodiny zpustlo.
20. Raduj se nad ním nebe i svatí apoštolé i proroci; nebo pomstilť
vás Bůh nad ním.
21. I zdvihl jeden silný anděl kámen jako žernov veliký, a hodil jím
do moře, řka: Tak prudce uvržen bude Babylon, to město veliké, a
nikoli více nebude nalezen.
22. A hlas na harfy hrajících, a zpěváků, a pišťců, a trubačů nikoli
nebude více v tobě slyšán, a žádný řemeslník žádného řemesla nebude v
tobě více nalezen, a zvuk žernovu nebude v tobě více slyšán.
23. Ani světlo svíce nebude v tobě více svítiti, a hlas ženicha ani
nevěsty nebude v tobě více slyšán, ješto kupci tvoji bývala knížata
zemská, a tráveními tvými v blud uvedeni byli všickni národové.
24. Ale v něm nalezena jest krev proroků a svatých i všech
zmordovaných na zemi.

Příspěvek byl publikován v rubrice Zjevení. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.