Bible kralická: Zjevení, 21. kapitola

1. Potom viděl jsem nebe nové a zemi novou. Nebo první nebe a první
země byla pominula, a moře již nebylo.
2. A já Jan viděl jsem město svaté, Jeruzalém nový, sstupující od Boha
s nebe, připravený jako nevěstu okrášlenou muži svému.
3. I slyšel jsem hlas veliký s nebe, řkoucí: Aj, stánek Boží s lidmi,
a bydlitiť bude s nimi, a oni budou lid jeho, a on Bůh s nimi bude,
jsa Bůh jejich.
4. A setřeť Bůh všelikou slzu s očí jejich, a smrti již více nebude,
ani kvílení, ani křiku, ani bolesti nebude více; nebo první věci
pominuly.
5. I řekl ten, kterýž seděl na trůnu: Aj, nové činím všecko. I řekl
mi: Piš. Nebo jsou tato slova věrná a pravá.
6. I dí mi: Stalo se. Jáť jsem Alfa i Oméga, počátek i konec. Jáť dám
žíznivému z studnice vody živé darmo.
7. Kdož svítězí, obdržíť dědičně všecko, a buduť jemu Bohem, a on mi
bude synem.
8. Strašlivým pak, a nevěrným, a ohyzdným, a vražedlníkům, a
smilníkům, a čarodějníkům, a modlářům, i všechněm lhářům, díl jejich v
jezeře, kteréž hoří ohněm a sirou, jenž jest smrt druhá.
9. I přišel ke mně jeden z těch sedm iandělů, kteříž měli sedm koflíků
plných sedmi ran nejposlednějších, a mluvil se mnou, řka: Poď, ukážiť
nevěstu, manželku Beránkovu.
10. I vnesl mne v duchu na horu velikou a vysokou, a ukázal mi město
veliké, ten svatý Jeruzalém, sstupující s nebe od Boha,
11. Mající slávu Boží. Jehož světlost byla podobná k kameni
nejdražšímu, jako k kameni jaspidu, kterýž by byl způsobu
křištálového,
12. A mající zed velikou a vysokou, mající dvanácte bran, a na těch
branách dvanácte andělů, a jména napsaná, kterážto jsou dvanáctera
pokolení synů Izraelských.
13. Od východu slunce brány tři, od půlnoci brány tři, od poledne
brány tři, od západu brány tři.
14. A zed městská měla základů dvanácte, a na nich jména dvanácti
apoštolů Beránkových.
15. A ten, kterýž mluvil se mnou, měl třtinu zlatou, aby změřil město
i brány jeho i zed jeho.
16. Položení pak města toho čtverhrané jest, jehož dlouhost tak veliká
jest jako i širokost. I naměřil toho města tou třtinou dvanácte tisíců
honů; dlouhost pak jeho, i širokost, i vysokost jednostejná jest.
17. I změřil zed jeho, sto čtyřidceti a čtyři loktů, měrou člověka,
kteráž jest míra anděla.
18. A bylo stavení zdi jeho jaspis, město pak samo bylo zlato čisté,
podobné sklu čistému.
19. A základové zdi městské všelikým kamenem drahým ozdobeni byli.
Základ první byl jaspis, druhý zafir, třetí chalcedon, čtvrtý smaragd,
20. Pátý sardonyx, šestý sardius, sedmý chryzolit, osmý beryllus,
devátý topazion, desátý chryzoprassus, jedenáctý hyacint, dvanáctý
ametyst.
21. Dvanácte pak bran dvanácte perel jest, jedna každá brána jest z
jedné perly; a rynk města zlato čisté jako sklo, kteréž se naskrze
prohlédnouti může.
22. Ale chrámu jsem v něm neviděl; nebo Pán Bůh všemohoucí chrám jeho
jest a Beránek.
23. A to město nepotřebuje slunce ani měsíce, aby svítili v něm; nebo
sláva Boží je osvěcuje, a svíce jeho jest Beránek.
24. A národové, kteříž by k spasení přišli, v světle jeho procházeti
se budou, a králové zemští přenesou slávu a čest svou do něho.
25. A brány jeho nebudou zavírány ve dne; noci zajisté tam nebude.
26. A snesou do něho slávu a čest národů.
27. A nevejdeť do něho nic poškvrňujícího, aneb působícího ohyzdnost a

Příspěvek byl publikován v rubrice Zjevení. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.