Bible kralická: Zjevení, 7. kapitola

1. Potom pak viděl jsem čtyři anděly, stojící na čtyřech úhlech země,
držící čtyři větry zemské, aby nevál vítr na zemi, ani na moře, ani na
žádný strom.
2. A viděl jsem jiného anděla, vystupujícího od východu slunce,
majícího pečet Boha živého. Kterýž zvolal hlasem velikým na ty čtyři
anděly, jimž dáno, aby škodili zemi a moři,
3. Řka: Neškoďte zemi, ani moři, ani stromům, dokudž neznamenáme
služebníků Boha svého na čelích jejich.
4. I slyšel jsem počet znamenaných, sto čtyřidceti a čtyři tisíce jich
znamenáno ze všech pokolení synů Izraelských.
5. Z pokolení Juda dvanácte tisíců znamenaných, z pokolení Ruben
dvanácte tisíců znamenaných, z pokolení Gád dvanácte tisíců
znamenaných.
6. Z pokolení Asser dvanácte tisíců znamenaných, z pokolení Neftalím
dvanácte tisíců znamenaných, z pokolení Manasses dvanácte tisíců
znamenaných.
7. Z pokolení Simeon dvanácte tisíců znamenaných, z pokolení Léví
dvanácte tisíců znamenaných, z pokolení Izachar dvanácte tisíců
znamenaných.
8. Z pokolení Zabulon dvanácte tisíců znamenaných, z pokolení Jozef
dvanácte tisíců znamenaných, z pokolení Beniamin dvanácte tisíců
znamenaných.
9. Potom pohleděl jsem, a aj, zástup veliký, kteréhož by žádný
přečísti nemohl, ze všech národů a pokolení a lidí i jazyků, ani stojí
před trůnem a před oblíčejem Beránka, oblečeni jsouce v bílé roucho, a
palmy v rukou jejich.
10. A volali hlasem velikým, řkouce: Spasení jest od Boha našeho na
trůnu sedícího a od Beránka.
11. A všickni andělé stáli okolo trůnu a starců a čtyř zvířat. I padli
před trůnem na tváři své, a klaněli se Bohu,
12. Řkouce: Amen. Požehnání, a sláva, a moudrost, a díků činění, a
čest, a moc, i síla Bohu našemu na věky věků. Amen.
13. I promluvil ke mně jeden z těch starců, a řekl mi: Kdo jsou tito
oblečení v bílé roucho? A odkud přišli?
14. I řekl jsem jemu: Pane, ty víš. I řekl mi: To jsou ti, kteříž
přišli z velikého ssoužení, a umyli roucha svá, a zbílili je ve krvi
Beránkově.
15. Protož jsou před trůnem Božím, a slouží jemu dnem i nocí v chrámě
jeho; a ten, kterýž sedí na trůnu, zastěňovati je bude.
16. Nebudouť lačněti více, ani žízniti více, a nebude bíti na ně
slunce, ani žádné horko.
17. Nebo Beránek, kterýž jest u prostřed trůnu, pásti je bude, a

Příspěvek byl publikován v rubrice Zjevení. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.