Bible kralická: 1. Královská, 10. kapitola

1. Uslyševši pak královna z Sáby pověst o Šalomounovi a jménu
Hospodinovu, přijela, aby zkusila jeho v pohádkách.
2. A přijevši do Jeruzaléma s počtem velmi velikým, s velbloudy
nesoucími vonné věci a zlata velmi mnoho i kamení drahého, přišla k
Šalomounovi, a mluvila s ním o všecko, což měla v srdci svém.
3. Jížto odpověděl Šalomoun na všecka slova její. Nebylo nic skrytého
před králem, nač by jí neodpověděl.
4. Protož uzřevši královna z Sáby všecku moudrost Šalomounovu i dům,
kterýž byl ustavěl,
5. Též pokrmy stolu jeho, i sedání a stávání služebníků přisluhujících
jemu, i roucha jejich, šeňkýře také jeho, i stupně, kterýmiž vstupoval
k domu Hospodinovu, zděsila se náramně.
6. A řekla králi: Praváť jest řeč, kterouž jsem slyšela v zemi své, o
věcech tvých a o moudrosti tvé,
7. Ješto jsem nechtěla věřiti řečem, až jsem přijela a uzřela očima
svýma. Ale aj, není mi praveno ani polovice; převýšil jsi moudrostí a
dobrotou pověst tu, kterouž jsem slyšela.
8. Blahoslavení muži tvoji, a blahoslavení služebníci tvoji, kteříž
stojí před tebou vždycky, a slyší moudrost tvou.
9. Budiž Hospodin Bůh tvůj požehnaný, kterýž tě sobě oblíbil, aby tě
posadil na stolici Izraelské, proto že miluje Hospodin Izraele na
věky, a ustanovil tě králem, abys činil soud a spravedlnost.
10. I dala králi sto a dvadceti centnéřů zlata, a vonných věcí velmi
mnoho, i kamení drahého, aniž bylo kdy více přivezeno takových vonných
věcí tak mnoho, jako darovala královna z Sáby králi Šalomounovi.
11. (Lodí také Chíramova, kteráž přinášela zlato z Ofir, přivezla z
Ofir dříví almugim velmi mnoho i kamení drahého.
12. I nadělal král z toho dříví almugim zábradel k domu Hospodinovu, i
k domu královu, též harf a louten zpěvákům, aniž jest kdy přivezeno
takového dříví almugim, ani vidíno do dnešního dne.)
13. Král také Šalomoun dal královně z Sáby vedlé vší vůle její, čehož
požádala, nad to, což jí Šalomoun daroval darem královským. Potom se
navrátila do země své ona i služebníci její.
14. Byla pak váha toho zlata, kteréž přicházelo Šalomounovi na každý
rok, šest set šedesáte šest centnéřů zlata,
15. Kromě toho, co přicházelo od kupců a prodavačů vonných věcí, a ode
všech králů Arabských i vývod země.
16. A protož nadělal král Šalomoun dvě stě štítů z zlata taženého,
šest set zlatých dával na každý štít,
17. A tři sta pavéz z taženého zlata, tři libry zlata dal na každou
pavézu. I složil je král v domě lesu Libánského.
18. Udělal také král stolici z kostí slonových velikou, a obložil ji
zlatem ryzím.
19. Šest stupňů bylo k té stolici, a vrch okrouhlý byl na stolici od
zadní strany její, a zpolehadla rukám s obou stran té stolice, a dva
lvové stáli u zpolehadel.
20. A dvanácte lvů stálo tu na šesti stupních s obou stran. Nebylo nic
takového učiněno v žádných královstvích.
21. Nadto všecky nádoby krále Šalomouna, jichž ku pití užívali, byly
zlaté, a všecky nádoby v domě lesu Libánského byly z zlata
nejčistšího. Nic nebylo od stříbra, aniž ho sobě co vážili ve dnech
Šalomounových.
22. Nebo měl král lodí mořské s lodími krále Chírama. Jednou ve třech
letech vracely se ty lodí mořské, přinášející zlato a stříbro, kosti
slonové, a opice a pávy.
23. I zveleben jest král Šalomoun nad všecky krále zemské v bohatství
a v moudrosti.
24. Pročež všickni obyvatelé země žádostivi byli viděti tvář
Šalomounovu, aby slyšeli moudrost jeho, kterouž složil Bůh v srdci
jeho.
25. A přinášeli jeden každý dary své, nádoby stříbrné a nádoby zlaté,
roucha a zbroj, i vonné věci, koně a mezky, a to každého roku,
26. Tak že nashromáždil Šalomoun vozů a jezdců, a měl tisíc a čtyři
sta vozů a dvanácte tisíc jezdců, kteréž rozsadil v městech vozů, a
při králi v Jeruzalémě.
27. I složil král stříbra v Jeruzalémě jako kamení, a cedrového dříví
jako planého fíkoví, kteréž roste v údolí u velikém množství.
28. Přivodili také Šalomounovi koně z Egypta a koupě rozličné; nebo
kupci královští brávali koupě rozličné za slušnou mzdu,
29. A vodívali spřež vozníků z Egypta za šest set lotů stříbra, koně
pak jednoho za sto a padesáte, a tak všechněm králům Hetejským a
králům Syrským oni dodávali.

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Královská. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.