Bible kralická: 1. Královská, 12. kapitola

1. Tedy přibral se Roboám do Sichem; nebo tam sešel se byl všecken
Izrael, aby ho ustanovili za krále.
2. Stalo se pak, když uslyšel Jeroboám syn Nebatův, jsa ještě v
Egyptě, kamž byl utekl před Šalomounem králem, (bydlel zajisté
Jeroboám v Egyptě),
3. Že poslali a povolali ho; protož přišed Jeroboám i všecko
shromáždění Izraelské, mluvili k Roboámovi, řkouce:
4. Otec tvůj ztížil jho naše; protož nyní polehč služby otce svého
tvrdé a břemena jeho těžkého, kteréž vzložil na nás, a budeme tobě
sloužiti.
5. Kterýž řekl jim: Odejděte, a třetího dne navraťte se ke mně. I
odšel lid.
6. Tedy radil se král Roboám s starci, kteříž stávali před Šalomounem
otcem jeho ještě za života jeho, řka: Kterak vy radíte, jakou odpověd
mám dáti lidu tomuto?
7. I odpověděli jemu, řkouce: Jestliže dnes povolný budeš lidu tomuto
a ochotně se jim ukážeš, a odpověd dávaje, mluviti budeš přívětivě,
budouť služebníci tvoji po všecky dny.
8. Ale on opustil radu starců, kterouž dali jemu, a radil se s
mládenci, kteříž s ním zrostli a stávali před ním.
9. A řekl k nim: Co vy radíte, jakou bychom dali odpověd lidu tomuto,
kteříž mluvili ke mně, řkouce: Polehč břemene, kteréž vzložil otec
tvůj na nás?
10. I odpověděli jemu mládenci, kteříž zrostli s ním, řkouce: Takto
odpovíš lidu tomu, kteříž mluvili k tobě a řekli: Otec tvůj ztížil jho
naše, ty pak polehč nám. Takto díš jim: Nejmenší prst můj tlustší jest
nežli bedra otce mého.
11. Nyní tedy otec můj těžké břímě vložil na vás, já pak přidám
břemene vašeho; otec můj trestal vás bičíky, ale já trestati vás budu
biči uzlovatými.
12. Přišel tedy Jeroboám i všecken lid k Roboámovi dne třetího, jakž
byl rozkázal král, řka: Navraťte se ke mně dne třetího.
13. I odpověděl král lidu tvrdě, opustiv radu starců, kterouž dali
jemu.
14. A mluvil k nim vedlé rady mládenců, řka: Otec můj ztížil jho vaše,
já pak přidám břemene vašeho; otec můj trestal vás bičíky, ale já
trestati vás budu biči uzlovatými.
15. I neuposlechl král lidu. Nebo byla příčina od Hospodina, aby se
naplnila řeč jeho, kterouž mluvil Hospodin skrze Achiáše Silonského k
Jeroboámovi synu Nebatovu.
16. Protož vida všecken Izrael, že by je král oslyšel, odpověděl lid
králi v tato slova: Jakýž máme díl v Davidovi? Ani dědictví nemáme v
synu Izai. K stanům svým, ó Izraeli! Nyní opatř dům svůj, Davide.
Odšel tedy Izrael k stanům svým,
17. Tak že nad syny Izraelskými toliko, kteříž bydlili v městech
Judských, kraloval Roboám.
18. I poslal král Roboám Adurama, kterýž byl nad platy, a uházel ho
všecken Izrael kamením až do smrti, čímž král Roboám přinucen byl, aby
vsedna na vůz, utekl do Jeruzaléma.
19. A tak odstoupili synové Izraelští od domu Davidova až do dnešního
dne.
20. I stalo se, když uslyšeli všickni Izraelští, že by se navrátil
Jeroboám, poslavše, povolali ho do shromáždění, a ustanovili ho králem
nade vším Izraelem. Nezůstávalo při domu Davidovu než samo pokolení
Judovo.
21. Když pak přijel Roboám do Jeruzaléma, shromáždil všecken dům
Judský a pokolení Beniamin, totiž sto a osmdesáte tisíců výborných
bojovníků, aby bojovali proti domu Izraelskému, a aby zase přivedeno
bylo království k Roboámovi synu Šalomounovu.
22. Tedy stala se řeč Boží k Semaiášovi muži Božímu, řkoucí:
23. Pověz Roboámovi synu Šalomounovu, králi Judskému a všemu domu
Judovu i Beniaminovu, a ostatku lidu těmito slovy:
24. Takto praví Hospodin: Netáhněte a nebojujte proti bratřím svým
synům Izraelským. Navraťte se jeden každý do domu svého, nebo ode mne
stala se věc tato. I uposlechli rozkazu Hospodinova a navrátili se,
aby odešli vedlé řeči Hospodinovy.
25. Potom vystavěl Jeroboám Sichem na hoře Efraim, a bydlil v něm, a
vyšed odtud, vystavěl Fanuel.
26. Řekl pak Jeroboám v srdci svém: Tudíž by se navrátilo království
toto k domu Davidovu,
27. Když by chodíval lid tento k obětování obětí v domě Hospodinově do
Jeruzaléma; i obrátilo by se srdce lidu tohoto ku pánu jeho Roboámovi
králi Judskému, a tak zabijíce mne, navrátili by se k Roboámovi králi
Judskému.
28. Protož poradiv se král, udělal dvé telat zlatých a řekl lidu:
Dosti jste již chodili do Jeruzaléma. Aj, teď bohové tvoji, ó Izraeli,
kteříž tě vyvedli z země Egyptské.
29. I postavil jedno v Bethel, a druhé postavil v Dan.
30. Kterážto věc byla příčinou k hřešení, nebo chodíval lid k jednomu
z těch až do Dan.
31. Vzdělal zajisté dům výsostí, a ustanovil kněží z lidu obecného,
kteříž nebyli z synů Léví.
32. Ustanovil také Jeroboám svátek měsíce osmého, v patnáctý den téhož
měsíce, ku podobenství svátku, kterýž byl v Judstvu, a obětoval na
oltáři. Takž učinil i v Bethel, obětuje telatům, kteréž byl udělal;
také i v Bethel ustanovil kněží výsostí, kteréž byl zdělal.
33. A obětoval na oltáři, kterýž byl udělal v Bethel, v patnáctý den

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Královská. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.