Bible kralická: 1. Královská, 14. kapitola

1. Toho času roznemohl se Abiáš, syn Jeroboámův.
2. I řekl Jerobám ženě své: Vstaň medle a změň se, aby nepoznali, že
jsi žena Jeroboámova, a jdi do Sílo. Hle, tam jest Achiáš prorok,
kterýž mi byl předpověděl, že mám býti králem nad lidem tímto.
3. A vezma v ruce své deset chlebů a koláčů, a láhvici medu, jdi k
němu; onť oznámí tobě, co se stane pacholeti tomuto.
4. I učinila tak žena Jeroboámova; nebo vstavši, šla do Sílo, a přišla
do domu Achiášova. Ale Achiáš nemohl již hleděti, nebo pošly mu byly
oči pro starost jeho.
5. Hospodin pak řekl Achiášovi: Aj, žena Jeroboámova jde, aby se tebe
něco zeptala o synu svém, proto že jest nemocen. Toto a toto budeš jí
mluviti. Budeť pak, že když přijde, činiti se bude jinou.
6. Protož uslyšev Achiáš šust noh jejích, když vcházela do dveří,
řekl: Poď, ženo Jeroboámova, proč se jinou činíš? Já zajisté poslán
jsem k tobě s řečí tvrdou.
7. Jdi, pověz Jeroboámovi: Toto praví Hospodin Bůh Izraelský: Poněvadž
jsem tě vyvýšil z prostředku lidu, a postavil jsem tě za vůdce nad
lidem svým Izraelským,
8. A odtrhl jsem království od domu Davidova, a dal jsem je tobě, ty
však nebyl jsi jako služebník můj David, kterýž ostříhal přikázaní
mých, a následoval mne v celém srdci svém, čině toliko to, což jest
pravého přede mnou,
9. Ale zlost jsi páchal hojněji nade všecky, kteříž byli před tebou;
nebo odšed, učinils sobě bohy cizí a slité, abys mne dráždil, mne pak
zavrhl jsi za hřbet svůj:
10. Protož aj, já uvedu zlé věci na dům Jeroboámův, a vyhladím z
Jeroboáma, i toho, jenž močí na stěnu, i zajatého i zanechaného v
Izraeli, a vyvrhu ostatky domu Jeroboámova, jako hnůj vymítán bývá až
dočista.
11. Toho, kdož z domu Jeroboámova umře v městě, psi žráti budou, a
toho, kdož umře na poli, ptáci nebeští jísti budou; neboť jest mluvil
Hospodin.
12. Ty pak vstana, jdi do domu svého, a když vcházeti budeš do města,
tehdy umře pachole.
13. I budou ho plakati všecken lid Izraelský, a pochovají jej; nebo
ten sám z domu Jeroboámova dostane se do hrobu, proto že o něm z domu
Jeroboámova jest slovo dobré u Hospodina Boha Izraelského.
14. Vyzdvihneť však sobě Hospodin krále nad Izraelem, kterýž vyhladí
dům Jeroboámův toho dne. Ale co? Nýbrž již vyzdvihl.
15. A zaklátí Hospodin Izraelem tak, jako se klátí třtina u vodách, a
vykoření Izraele z země výborné této, kterouž dal otcům jejich, a
rozptýlí je daleko za řeku, proto že sobě zdělali háje, popouzejíce
Hospodina.
16. A tak vydá Izraele pro hříchy Jeroboámovy, kterýž i sám hřešil, i
v hřích uvodil Izraele.
17. Tedy vstavši žena Jeroboámova, odešla a přišla do Tersa, a když
vstupovala na prah domu, umřelo pachole.
18. I pochovali je, a plakal ho všecken lid Izraelský vedlé řeči
Hospodinovy, kterouž mluvil skrze služebníka svého, Achiáše proroka.
19. Jiné pak věci Jeroboámovy, jaké boje vedl a kterak kraloval, aj,
sepsány jsou v knize o králích Izraelských.
20. Všech dnů, v nichž kraloval Jeroboám, bylo dvamecítma let. I usnul
s otci svými, a kraloval Nádab syn jeho místo něho.
21. Roboám také syn Šalomounův kraloval nad Judou. V jednom a ve
čtyřidcíti letech byl Roboám, když počal kralovati, a sedmnácte let
kraloval v Jeruzalémě městě, kteréž vyvolil Hospodin ze všech pokolení
Izraelských, aby tam přebývalo jméno jeho. Bylo pak jméno matky jeho
Naama Ammonitská.
22. Činil také lid Judský to, což zlého jest před Hospodinem, a k
zůřivosti ho popudili hříchy svými, kterýmiž hřešili, více nežli
otcové jejich všemi věcmi, kteréž činili.
23. Nebo i oni vystavěli sobě výsosti a sloupy, i háje na každém
pahrbku vysokém a pod každým stromem zeleným.
24. Přesto byli ohyzdní sodomáři v zemi té, činíce vedlé všech
ohavností pohanských, kteréž byl vyplénil Hospodin před tváří synů
Izraelských.
25. I stalo se léta pátého království Roboámova, že vytáhl Sesák král
Egyptský proti Jeruzalému,
26. A pobral poklady domu Hospodinova a poklady domu královského,
všecko to pobral. Vzal také všecky pavézy zlaté, kterýchž byl nadělal
Šalomoun.
27. Místo kterýchž nadělal král Roboám pavéz měděných, a poručil je
úředníkům nad drabanty, kteříž ostříhali brány domu královského.
28. A když král chodíval do domu Hospodinova, nosili je drabanti, a
zase je přinášeli do pokoje drabantů.
29. Jiné pak věci Roboámovy, a všecko, což činil, zdaliž není zapsáno
v knize o králích Judských.
30. Ano i válka, kteráž byla mezi Roboámem a Jeroboámem po všecky dny.

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Královská. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.