Bible kralická: 1. Královská, 15. kapitola

1. Léta pak osmnáctého království Jeroboáma syna Nebatova, kraloval
Abiam nad Judou.
2. Tři léta kraloval v Jeruzalémě. A jméno matky jeho bylo Maacha,
dcera Abissalomova.
3. Ten chodil ve všech hříších otce svého, kteréž páchal před
oblíčejem jeho; a nebylo srdce jeho celé při Hospodinu Bohu jeho, jako
srdce Davida otce jeho.
4. A však pro Davida dal jemu Hospodin Bůh jeho svíci v Jeruzalémě,
vzbudiv syna jeho po něm, a utvrdiv Jeruzalém,
5. Proto že David činil to, což bylo dobrého před Hospodinem, a
neuchýlil se od žádné věci z těch, kteréž jemu byl přikázal, po všecky
dny života svého, kromě skutku při Uriášovi Hetejském.
6. A byl boj mezi Roboámem a Jeroboámem po všecky dny života jeho.
7. Jiné pak věci Abiamovy, a všecko což činil, popsáno jest v knize o
králích Judských, ano i o boji mezi Abiamem a Jeroboámem.
8. A když usnul Abiam s otci svými, pochovali ho v městě Davidově. I
kraloval Aza syn jeho místo něho.
9. A tak léta dvadcátého Jeroboáma, krále Izraelského, kraloval Aza
nad Judou.
10. Jedno a čtyřidceti let kraloval v Jeruzalémě. A jméno matky jeho
bylo Maacha, dcera Abissalomova.
11. I činil Aza, což dobrého bylo před Hospodinem, jako David otec
jeho.
12. Nebo ohyzdné sodomáře vyplénil z země, a odjal všecky modly,
kterýchž nadělali otcové jeho.
13. Nadto i Maachu matku svou ssadil, aby nebyla královnou; nebo byla
udělala hroznou modlu v háji. Protož podťal Aza modlu tu ohyzdnou, a
spálil při potoku Cedron.
14. A ačkoli výsosti nebyly zkaženy, a však srdce Azovo bylo celé při
Bohu po všecky dny jeho.
15. Vnesl také ty věci, kteréž posvěceny byly od otce jeho, i ty věci,
kterýchž sám posvětil, do domu Hospodinova, stříbro a zlato i nádoby.
16. Pročež byla válka mezi Azou a Bázou, králem Izraelským, po všecky
dny jejich.
17. Nebo Báza král Izraelský vytáhl proti Judovi, a stavěl Ráma, aby
nedal žádnému vyjíti ani jíti k Azovi králi Judskému.
18. Ale vzav Aza všecko stříbro i zlato, kteréž pozůstalo v pokladích
domu Hospodinova, a v pokladích domu královského, dal je v ruce
služebníků svých, a poslal je král Aza k Benadadovi synu Tabremmon,
syna Hezion, králi Syrskému, kterýž bydlil v Damašku, řka:
19. Smlouva jest mezi mnou a mezi tebou, mezi otcem mým a mezi otcem
tvým. Aj, teď posílám tobě dar, stříbro a zlato; jdi, zruš smlouvu
svou s Bázou králem Izraelským, ať odtrhne ode mne.
20. I uposlechl Benadad krále Azy, a poslav knížata s vojsky svými
proti městům Izraelským, dobyl Jon a Dan, též Abelbetmaachy, i všeho
Ceneretu, a vší země Neftalím.
21. To když uslyšel Báza, přestal stavěti Ráma, a zůstal v Tersa.
22. Tedy král Aza provolal po všem Judstvu, žádného nevyměňuje. I
pobrali to kamení z Ráma, i dříví jeho, z něhož stavěl Báza, a
vystavěl z toho král Aza Gabaa Beniaminovo a Masfa.
23. Jiné pak všecky věci Azovy, i všecka síla jeho a cokoli dělal, i
jaká města vystavěl, zapsáno jest v knize o králích Judských. Jen že v
věku starosti své byl nemocný na nohy.
24. I usnul Aza s otci svými, a pochován jest s nimi v městě Davida
otce svého. A kraloval místo něho Jozafat syn jeho.
25. Nádab pak syn Jeroboámův, počal kralovati nad Izraelem léta
druhého Azy, krále Judského, a kraloval nad Izraelem dvě létě.
26. A činil to, což zlého jest před očima Hospodinovýma, chodě po
cestě otce svého, v hříších jeho, jimiž k hřešení přivodil lid
Izraelský.
27. I činil mu úklady Báza syn Achiášův z domu Izachar, a porazil ho
Báza u Gebbeton, kteréž bylo Filistinských. Nádab zajisté a všickni
Izraelští oblehli byli Gebbeton.
28. A tak zabil ho Báza léta třetího Azy, krále Judského, a kraloval
místo něho.
29. I stalo se, když počal kralovati, že zahubil všecken dům
Jeroboámův, a nepozůstavil žádné duše z Jeroboáma, až je i vyhladil
vedlé řeči Hospodinovy, kterouž byl mluvil skrze služebníka svého
Achiáše Silonského,
30. Pro hříchy Jeroboámovy, jimiž hřešil, a jimiž k hřešení přivodil
lid Izraelský, pro dráždění jeho, kterýmž dráždil Hospodina Boha
Izraelského.
31. Jiné pak věci Nádabovy a všecko, což činil, zapsáno jest v knize o
králích Izraelských.
32. Byla tedy válka mezi Azou, a mezi Bázou králem Izraelským, po
všecky dny jejich.
33. Léta třetího Azy, krále Judského, kraloval Báza syn Achiášův nade
vším Izraelem v Tersa za čtyřmecítma let.

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Královská. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.