Bible kralická: 1. Královská, 16. kapitola

1. Stala se pak řeč Hospodinova k Jéhu, synu Chanani, proti Bázovi,
řkoucí:
2. Proto že jsem tě vyzdvihl z prachu, a postavil za vůdci lidu mého
Izraelského, ty jsi pak chodil po cestě Jeroboámově, a přivedls k
hřešení lid můj Izraelský, aby mne popouzeli hříchy svými:
3. Aj, já vyhladím potomky Bázovy a potomky domu jeho, a učiním domu
tvému, jako domu Jeroboáma, syna Nebatova.
4. Toho, kdož z rodiny Bázovy umře v městě, psi žráti budou, a kdož z
nich umře na poli, ptáci nebeští jísti budou.
5. Jiné pak věci Bázovy a všecko, což činil, i síla jeho, o tom
zapsáno jest v knize o králích Izraelských.
6. Když pak usnul Báza s otci svými, pochován jest v Tersa, a Ela syn
jeho kraloval místo něho.
7. A tak skrze Jéhu syna Chanani, proroka, stala se řeč Hospodinova
proti Bázovi a proti domu jeho, i proti všemu zlému, kteréž činil před
oblíčejem Hospodinovým, popouzeje ho dílem rukou svých, že má býti
podobný domu Jeroboámovu, a proto že jej zabil.
8. Léta dvadcátého šestého Azy, krále Judského, kraloval Ela syn Bázův
nad Izraelem v Tersa dvě létě.
9. I zprotivil se jemu služebník jeho Zamri, hejtman nad polovicí
vozů, když on v Tersa kvasil a opilý byl v domě Arsy, vládaře města
Tersa.
10. V tom Zamri přišed, ranil ho, a zabil jej léta dvadcátého sedmého
Azy krále Judského, a kraloval místo něho.
11. Když pak kraloval a seděl na stolici jeho, pobil všecken dům
Bázův, i příbuzné jeho, i přátely jeho, nepozůstaviv z něho ani
močícího na stěnu.
12. A tak vyhladil Zamri všecken dům Bázův vedlé řeči Hospodinovy,
kterouž byl mluvil proti Bázovi skrze Jéhu proroka,
13. Pro všecky hříchy Bázovy, i hříchy Ela syna jeho, kteříž hřešili,
i v hříchy uvodili Izraele, popouzejíce Hospodina Boha Izraelského
marnostmi svými.
14. Jiné pak věci Ela a všecko, což činil, vypsáno jest v knize o
králích Izraelských.
15. Léta dvadcátého sedmého Azy, krále Judského, kraloval Zamri v
Tersa sedm dní, když lid vojenský ležel proti Gebbeton Filistinských.
16. Nebo uslyšev lid, kterýž byl v ležení, takové věci, že by se Zamri
zprotivil a že krále zabil, tedy všecken Izrael ustanovili sobě krále
Amri, hejtmana nad vojskem Izraelským toho času v vojště.
17. Protož táhl Amri a s ním všecken Izrael od Gebbeton, a oblehli
Tersu.
18. A když viděl Zamri, že již město jest vzato, všed na palác domu
královského, zapálil nad sebou dům královský, i umřel,
19. Pro hříchy své, kterýmiž hřešil, čině, což zlého jest před
oblíčejem Hospodinovým, a chodě po cestě Jeroboámově a v hříších jeho,
kteréž páchal, přivozuje k hřešení lid Izraelský.
20. Jiné pak věci Zamri i jeho úkladové, kteréž činil, zapsáni jsou v
knize o králích Izraelských.
21. Tedy rozdělil se lid Izraelský na dvé. Polovice lidu postoupilo po
Tebni synu Ginet, aby ho učinili králem, a druhá polovice postoupila
po Amri.
22. Ale přemohl lid, kterýž postoupil po Amri, lid ten, kterýž
postoupil po Tebni synu Ginet. I umřel Tebni, a kraloval Amri.
23. Léta třidcátého prvního Azy, krále Judského, kraloval Amri nad
Izraelem dvanácte let. V Tersa kraloval šest let.
24. I koupil horu Someron od Semera za dvě hřivny stříbra, a když
vystavěl tu horu, nazval jméno města toho, kteréž vzdělal, od jména
Semery, pána té hory, totiž Samaří.
25. Činil pak Amri to, což jest zlého před oblíčejem Hospodinovým;
nýbrž horší věci činil, než kdo ze všech, kteříž před ním byli.
26. Nebo chodil po všeliké cestě Jeroboáma syna Nebatova, a ve všech
hříších jeho, kterýmiž přivodil k hřešení Izraele, popouzeje Hospodina
Boha Izraelského marnostmi svými.
27. Jiné pak věci Amri i všecko, což činil, i síla jeho, kterouž
prokazoval, o tom zapsáno jest v knize o králích Izraelských.
28. I usnul Amri s otci svými, a pochován jest v Samaří, a kraloval
místo něho Achab syn jeho.
29. Achab tedy syn Amri kraloval nad Izraelem léta třidcátého osmého
Azy, krále Judského, a kraloval Achab syn Amri nad Izraelem v Samaří
dvamecítma let.
30. I činil Achab syn Amri před oblíčejem Hospodinovým horší věci než
kdo ze všech, kteříž před ním byli.
31. V tom stalo se, (nebo málo mu to bylo, že chodil v hříších
Jeroboáma syna Nebatova), že sobě pojal ženu Jezábel dceru Etbál,
krále Sidonského, a odšed, sloužil Bálovi a klaněl se jemu.
32. A vzdělal oltář Bálovi v chrámě Bálově, kterýž byl ustavěl v
Samaří.
33. Udělal také Achab i háj, a tak přičinil toho, čím by popouzel
Hospodina Boha Izraelského, nade všecky jiné krále Izraelské, kteříž
byli před ním.
34. Za dnů jeho Hiel Bethelský vystavěl Jericho. V Abiramovi

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Královská. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.