Bible kralická: 1. Královská, 17. kapitola

1. Tedy Eliáš Tesbitský, obyvatel Galádský, mluvil k Achabovi: Živť
jest Hospodin Bůh Izraelský, před jehož oblíčejem stojím, že nebude
těchto let rosy ani deště, jediné vedlé řeči mé.
2. I stalo se slovo Hospodinovo k němu, řkoucí:
3. Odejdi odsud a obrať se k východu, a skrej se u potoka Karit,
kterýž jest naproti Jordánu.
4. A budeš z toho potoka píti, krkavcům pak jsem přikázal, aby tě tam
krmili.
5. Kterýž odšed, učinil, jakž mu přikázal Hospodin. Nebo odšed, usadil
se při potoku Karit, kterýž byl proti Jordánu.
6. A krkavci přinášeli jemu chléb a maso každého jitra, též chléb a
maso každého večera, a z potoka pil.
7. Tedy po přeběhnutí dnů některých vysechl ten potok, nebo nebylo
žádného deště v té zemi.
8. I stalo se slovo Hospodinovo k němu, řkoucí:
9. Vstaň a jdi do Sarepty Sidonské, a buď tam. Aj, přikázal jsem ženě
vdově, aby těživila.
10. Kterýž vstav, šel do Sarepty, a přišel k bráně města, a aj, žena
vdova sbírala tu dříví. A zavolav jí, řekl: Medle, přines mi trochu
vody v nádobě, abych se napil.
11. A když šla, aby přinesla, zavolal jí zase a řekl: Medle, přines mi
také kousek chleba v ruce své.
12. I odpověděla: Živť jest Hospodin Bůh tvůj, žeť nemám žádného
chleba, ani podpopelného, kromě hrsti mouky v kbelíku a maličko oleje
v nádobce, a aj, sbírám dvě dřevě, abych šla a připravila to sobě a
synu svému, abychom snědouce to, za tím zemříti musili.
13. I řekl jí Eliáš: Neboj se. Jdi a učiň, jakž jsi řekla, a však
udělej mi prvé z toho malý chléb podpopelný a přines mi; potom sobě a
synu svému uděláš.
14. Neboť toto praví Hospodin Bůh Izraelský: Mouka z kbelíka toho
nebude strávena, aniž oleje v nádobce té ubude až do toho dne, když dá
Hospodin déšť na zemi.
15. I šla a učinila vedlé řeči Eliášovy, a jedla ona i on i čeled její
až do těch dní.
16. Z kbelíka toho mouka nebyla strávena, aniž oleje v nádobce ubylo,
vedlé řeči Hospodinovy, kterouž mluvil skrze Eliáše.
17. A když to přeběhlo, stalo se, že se roznemohl syn ženy, paní toho
domu, a byla nemoc jeho velmi těžká, tak že nezůstalo v něm dýchání.
18. Protož řekla Eliášovi: Co mně a tobě, muži Boží? Přišel jsi ke
mně, abys mi připomenul nepravost mou, a umořil syna mého?
19. Kterýž odpověděl jí: Dej sem syna svého. A vzav ho z lůna jejího,
vnesl jej na síň, kdež sám přebýval, a položil ho na lůžko své.
20. Tedy volal k Hospodinu a řekl: Hospodine Bože můj, také-liž s tou
vdovou, u kteréž pohostinu jsem, tak zle nakládáš, že jsi umořil syna
jejího?
21. A roztáh se nad dítětem po třikrát, zvolal k Hospodinu a řekl:
Hospodine Bože můj, prosím, nechť se navrátí duše dítěte tohoto do
vnitřností jeho.
22. I vyslyšel Hospodin hlas Eliášův, a navrátila se duše dítěte do
vnitřností jeho, i ožilo.
23. A vzav Eliáš dítě, snesl je z síně do domu, a dal je matce jeho. I
řekl Eliáš: Pohleď, syn tvůj živ jest.
24. Tedy řekla žena Eliášovi: Jižť jsem nyní poznala, že jsi muž Boží,
a že řeč Hospodinova v ústech tvých jest pravá.

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Královská. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.