Bible kralická: 1. Královská, 18. kapitola

1. Potom po mnohých dnech, po třetím tom létě, stalo se slovo
Hospodinovo k Eliášovi, řkoucí: Jdi, ukaž se Achabovi, neboť dám déšť
na zemi.
2. Odšel tedy Eliáš, aby se ukázal Achabovi. Byl pak hlad veliký v
Samaří.
3. I povolal Achab Abdiáše, kterýž byl představen domu jeho. (Abdiáš
pak bál se Hospodina velmi.
4. Nebo když Jezábel mordovala proroky Hospodinovy, vzal Abdiáš sto
proroků a skryl je po padesáti v jeskyni, a krmil je chlebem a vodou.)
5. A řekl Achab Abdiášovi: Jdi skrze tu zemi ke všechněm studnicím
vod, a ke všechněm potokům, zdali bychom kde nalezli trávu, abychom
živé zachovali koně a mezky, a nezmořili dobytka.
6. I rozdělili sobě zemi, kterouž by prošli. Achab šel jednou cestou
sám, Abdiáš také šel cestou druhou sám.
7. A když Abdiáš byl na cestě, aj, Eliáš potkal se s ním. Kterýž když
ho poznal, padl na tvář svou a řekl: Nejsi-liž ty, pane můj, Eliáš?
8. Odpověděl jemu: Jsem. Jdi, pověz pánu svému: Aj, Eliáš přišel.
9. Jemuž řekl: Což jsem zhřešil, že služebníka svého vydati chceš v
ruku Achabovu, aby mne zamordoval?
10. Živť jest Hospodin Bůh tvůj, žeť není národu ani království, kamž
by neposlal pán můj hledati tě, a když řekli, že tebe není, přísahy
požádal od království a národu, že tě nemohou nalezti.
11. A ty nyní pravíš: Jdi, pověz pánu svému: Aj, Eliáš přišel.
12. I stalo by se, že jakž bych odšel od tebe, tedy duch Hospodinův
zanesl by tě nevím kam, já pak jda, oznámil bych Achabovi, a když by
tě nenalezl, zabil by mne. Služebník zajisté tvůj bojí se Hospodina od
mladosti své.
13. Zdaliž není oznámeno pánu mému, co jsem učinil, když Jezábel
mordovala proroky Hospodinovy, že jsem skryl z proroků Hospodinových
sto mužů, po padesáti mužích v jeskyni, a krmil jsem je chlebem a
vodou?
14. Ty pak nyní pravíš: Jdi, pověz pánu svému: Aj, Eliáš přišel. A
zamordujeť mne.
15. Odpověděl Eliáš: Živť jest Hospodin zástupů, před jehož oblíčejem
stojím, žeť se jemu dnes ukáži.
16. A tak šel Abdiáš vstříc Achabovi, a oznámil jemu. Pročež šel i
Achab v cestu Eliášovi.
17. A když uzřel Achab Eliáše, řekl Achab k němu: Zdaliž ty nejsi ten,
kterýž kormoutíš lid Izraelský?
18. Kterýž odpověděl: Jáť nekormoutím lidu Izraelského, ale ty a dům
otce tvého, když opouštíte přikázaní Hospodinova a následujete Bálů.
19. Protož nyní pošli a shromažď ke mně všecken lid Izraelský na horu
Karmel, a proroků Bálových čtyři sta a padesáte, i proroků toho háje
čtyři sta, kteříž jedí z stolu Jezábel.
20. Obeslal tedy Achab všecky syny Izraelské, a shromáždil ty proroky
na horu Karmel.
21. A přistoupiv Eliáš ke všemu lidu, řekl: I dokudž kulhati budete na
obě straně? Jestližeť jest Hospodin Bohem, následujtež ho; pakli jest
Bál, jdětež za ním. A neodpověděl jemu lid žádného slova.
22. Opět řekl Eliáš lidu: Já sám toliko pozůstal jsem prorok
Hospodinův, proroků pak Bálových jest čtyři sta a padesáte mužů.
23. Nechť jsou nám dáni dva volkové, a ať vyberou sobě volka jednoho,
kteréhož nechť rozsekají na kusy a vkladou na dříví, ale ohně ať
nepodkládají. Jáť také připravím volka druhého, kteréhož vložím na
dříví, a ohně nepodložím.
24. Tedy vzývejte jméno bohů vašich, já pak vzývati budu jméno
Hospodinovo, a budeť to, že Bůh, kterýž se ohlásí skrze oheň, ten jest
Bůh. A odpověděl všecken lid, řka: Dobráť jest řeč tato.
25. I řekl Eliáš prorokům Bálovým: Vybeřte sobě volka jednoho a
připravte ho nejprvé, poněvadž jest vás více, a vzývejte jméno bohů
vašich, ale ohně nepodkládejte.
26. A tak vzali volka, kteréhož jim dal, a připravili a vzývali jméno
Bálovo od jitra až do poledne, říkajíce: Ó Báli, uslyš nás. Ale nebylo
hlasu, ani kdo by odpověděl. I skákali u oltáře, kterýž byli udělali.
27. Když pak bylo poledne, posmíval se jim Eliáš a řekl: Křičte
vysokým hlasem, poněvadž bůh jest. Neb snad rozmlouvání má, neb jinou
práci, neb jest na cestě, anebť spí, ať procítí.
28. Takž křičeli hlasem velikým, a bodli se vedlé obyčeje svého nožíky
a špicemi, tak až se krví polívali.
29. I stalo se, když již bylo s poledne, že prorokovali až dotud, když
se obětuje obět suchá, ale nebylo žádného se ohlášení, ani kdo by
odpověděl, ani kdo by vyslyšel.
30. Zatím řekl Eliáš všemu lidu: Přistuptež ke mně. I přistoupil
všecken lid k němu. Tedy opravil oltář Hospodinův, kterýž byl zbořený.
31. Nebo vzal Eliáš dvanácte kamenů, (vedlé počtu pokolení synů
Jákobových, k němuž se byla stala řeč Hospodinova, že Izrael bude
jméno jeho),
32. A vzdělal z těch kamenů oltář ve jménu Hospodinovu; udělal také
struhu vůkol oltáře zšíří, co by mohl dvě míry obilé vsíti.
33. Narovnal i dříví, a rozsekav volka na kusy, vkladl na dříví.
34. A řekl: Naplňte čtyři stoudve vodou, a vylíte na obět zápalnou i
na dříví. Řekl opět: Učiňtež to po druhé. I učinili po druhé. Řekl
ještě: Po třetí učiňte. I učinili po třetí,
35. Tak že tekly vody okolo oltáře; také i struhu naplnila voda.
36. Stalo se pak, když se obětuje obět suchá, přistoupil Eliáš prorok
a řekl: Hospodine Bože Abrahamův, Izákův a Izraelův, nechť dnes
poznají, že jsi ty Bůh v Izraeli, a já služebník tvůj, a že jsem vedlé
slova tvého činil všecky věci tyto.
37. Vyslyš mne, Hospodine, vyslyš mne, aťby poznal lid tento, že jsi
ty, Hospodine, Bohem, když bys obrátil srdce jejich zase.
38. V tom spadl oheň Hospodinův, a spálil obět zápalnou, dříví i
kamení i prsť; též vodu, kteráž byla v struze, vypil.
39. Což když uzřel všecken ten lid, padli na tváři své a řekli:
Hospodinť jest Bohem, Hospodin jest Bohem.
40. I řekl jim Eliáš: Zjímejte ty proroky Bálovy, žádný ať z nich
neujde. I zjímali je. Kteréž svedl Eliáš ku potoku Císon, a tam je
zmordoval.
41. Tedy řekl Eliáš Achabovi: Jdi, pojez a napí se, nebo aj, zvuk
velikého deště.
42. I jel Achab, aby pojedl a napil se. Eliáš pak vstoupil na vrch
Karmele, a rozprostřel se na zemi a sklonil tvář svou k kolenům svým.
43. Potom řekl mládenci svému: Vystup nyní, a pohleď tam k moři.
Kterýž vystoupiv, pohleděl a řekl: Nic není. Řekl opět: Vrať se po
sedmkrát.
44. I stalo se po sedmé, řekl: Aj, oblak maličký jako dlaň člověčí
vystupuje z moře. Ještě řekl: Jdi, rci Achabovi: Zapřáhej a jeď, aby
tě nezastihl déšť.

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Královská. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.