Bible kralická: 1. Královská, 19. kapitola

1. Tedy oznámil Achab Jezábel všecko to, což učinil Eliáš, a že
naprosto všecky proroky její pobil mečem.
2. A protož poslala Jezábel posla k Eliášovi, řkuci: Toto ať mi učiní
bohové a toto přidadí, jestliže v tuto hodinu zítra neučiním tobě,
jako ty kterému z nich.
3. Což když zvěděl, vstana, odšel pro zachování života svého, a přišel
do Bersabé, jenž jest v Judstvu, kdež nechal mládence svého.
4. Sám pak šel předce po poušti cestou dne jednoho, a přišed, usadil
se pod jedním jalovcem, a žádal sobě smrti a řekl: Jižť jest dosti, ó
Hospodine, vezmi duši mou, nebť nejsem lepší otců svých.
5. I lehl a usnul pod tím jalovcem. A aj, v touž chvíli anděl dotekl
se ho a řekl jemu: Vstaň, pojez.
6. A když pohleděl vůkol, a aj, u hlavy jeho chléb na uhlí pečený a
číše vody. I pojedl a napil se, a lehl zase.
7. Opět vrátiv se anděl Hospodinův po druhé, dotekl se ho a řekl:
Vstaň, pojez, nebo velmi dlouhou máš cestu před sebou.
8. A vstav, jedl a pil, a šel v síle pokrmu toho čtyřidceti dní a
čtyřidceti nocí, až na horu Boží Oréb.
9. Kdežto všed do jakési jeskyně, nocoval tam. A aj, řeč Hospodinova k
němu, a řekl jemu: Co tu děláš, Eliáši?
10. Kterýž odpověděl: Velice jsem horlil pro Hospodina Boha zástupů;
nebo opustili smlouvu tvou synové Izraelští, oltáře tvé zbořili a
proroky tvé zmordovali mečem. I zůstal jsem já sám, teď pak hledají
života mého, aby mi jej odjali.
11. Řekl Bůh: Vyjdi a stůj na hoře před Hospodinem. A aj, Hospodin šel
tudy, a vítr veliký a silný, podvracující hory a rozrážející skály
před Hospodinem, ale nebyl v tom větru Hospodin. Za tím pak větrem
země třesení, ale nebyl v tom třesení Hospodin.
12. A za třesením oheň, ale nebyl v ohni Hospodin. A za ohněm hlas
tichý a temný.
13. Což když uslyšel Eliáš, zavinul tvář svou pláštěm svým, a vyšed,
stál u dveří jeskyně, a aj, hlas k němu, řkoucí: Co tu děláš, Eliáši?
14. Kterýž odpověděl: Náramně horlil jsem pro Hospodina Boha zástupů;
nebo opustili smlouvu tvou synové Izraelští, oltáře tvé zbořili, a
proroky tvé pomordovali mečem. I zůstal jsem já sám, teď pak hledají
života mého, aby mi jej odjali.
15. Ale Hospodin řekl jemu: Jdi, navrať se cestou svou k Damašské
poušti, kdežto přijda, pomažeš Hazaele za krále nad Syrií.
16. Jéhu také syna Namsi pomažeš za krále nad Izraelem, a Elizea syna
Safatova z Abelmehula pomažeš za proroka místo sebe.
17. I stane se, že toho, kdož by ušel meče Hazaelova, zamorduje Jéhu,
a toho, kdož by ušel meče Jéhu, zamorduje Elizeus.
18. Zachovalť jsem pak v Izraeli sedm tisíců, jichžto všech kolena
neskláněla se Bálovi, a jichžto všech ústa nelíbala ho.
19. A tak odšed odtud, nalezl Elizea syna Safatova, an oře, a
dvanáctero spřežení před ním, sám také byl při dvanáctém. A jda mimo
něj Eliáš, uvrhl plášť svůj na něj.
20. Kterýž zanechav volů, běžel za Eliášem a řekl: Prosím, nechť
políbím otce svého a matky své, i půjdu za tebou. Jemuž řekl: Jdi,
vrať se zase, nebo vidíš, coť jsem učinil.
21. Navrátil se tedy od něho, a vzav pár volů, zabil je a dřívím z
pluhu uvařil maso jejich, kteréž dal lidu, i jedli. A vstav, šel za
Eliášem a přisluhoval jemu.

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Královská. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.