Bible kralická: 1. Královská, 20. kapitola

1. Tedy Benadad král Syrský, shromáždiv všecka vojska svá, a maje s
sebou třidceti a dva krále, též koně i vozy, vytáhl a oblehl Samaří a
dobýval ho.
2. I poslal posly k Achabovi králi Izraelskému do města,
3. A vzkázal jemu: Takto praví Benadad: Stříbro tvé a zlato tvé mé
jest, též ženy tvé i synové tvoji nejzdárnější moji jsou.
4. I odpověděl král Izraelský a řekl: Vedlé řeči tvé, pane můj králi,
tvůj jsem i všecko, což mám.
5. Opět navrátivše se poslové, řekli: Takto praví Benadad: Poslal jsem
k tobě, aťby řekli: Stříbro své a zlato své, ženy své i syny své dáš
mi.
6. Ale však o tomto čase zítra pošli služebníky své k tobě, aby
přehledali dům tvůj i domy služebníků tvých, a oniť všecko, cožkoli
máš nejlepšího, vezmouce v ruce své, poberou.
7. A tak povolav král Izraelský všech starších země té, řekl: Posuďte
medle, a vizte, jakť ten zlého hledá; nebo poslal ke mně pro ženy mé a
pro syny mé, též pro stříbro mé i pro zlato mé, a neodepřel jsem jemu.
8. I řekli jemu všickni starší a všecken lid: Neposlouchejž ho, ani mu
povoluj.
9. Protož odpověděl poslům Benadadovým: Povězte pánu mému králi:
Všecko to, o čež jsi poslal k služebníku svému prvé, učiním, ale této
věci učiniti nemohu. Takž odešli poslové, a donesli mu tu odpověd.
10. Ještě poslal k němu Benadad a řekl: Toto ať mi učiní bohové a toto
ať přidadí, dostane-li se prachu Samařského do hrstí všeho lidu,
kterýž jest se mnou.
11. Zase odpověděl král Izraelský a řekl: Povězte, ať se nechlubí ten,
kterýž se strojí do zbroje, jako ten, kterýž svláčí zbroj.
12. I stalo se, když uslyšel tu řeč, (nebo pil on i králové v
staních), že řekl služebníkům svým: Přitrhněte. I přitrhli k městu.
13. A hle, prorok nějaký přišed k Achabovi králi Izraelskému, řekl:
Toto praví Hospodin: Zdaliž jsi neviděl všeho množství tohoto
velikého? Hle, já dám je dnes v ruku tvou, abys poznal, že já jsem
Hospodin.
14. A když řekl Achab: Skrze koho? odpověděl on: Tak praví Hospodin:
Skrze služebníky knížat krajů. Řekl ještě: Kdo svede tu bitvu?
Odpověděl: Ty.
15. A protož sečtl služebníky knížat krajů, jichž bylo dvě stě
třidceti a dva; po nich sečtl i všecken lid všech synů Izraelských,
sedm tisíců.
16. I vytáhli o poledni. Benadad pak pil a ožral se v staních, on i
třidceti a dva králové pomocníci jeho.
17. A tak vytáhli služebníci knížat krajů nejprvé. I poslal Benadad,
(když mu pověděli, řkouce: Muži vytáhli z Samaří),
18. A řekl: Buď že vytáhli o pokoj, zjímejte je živé, buď že k bitvě
vytáhli, zjímejte je živé.
19. Tak, pravím, vytáhli z města ti služebníci knížat krajů, a vojsko
za nimi táhlo.
20. A porazili jeden každý muže svého, tak že utíkali Syrští,
Izraelští pak honili je. Ale Benadad král Syrský utekl na koni s
jízdnými.
21. Potom vytáhl král Izraelský, a pobil koně i vozy zkazil, a tak
porazil Syrské ranou velikou.
22. Opět přišel prorok ten k králi Izraelskému, a řekl jemu: Jdiž,
zmužile se měj a věz i viz, co bys měl činiti; nebo zase po roce král
Syrský vytáhne proti tobě.
23. Tedy služebníci krále Syrského řekli jemu: Bohové hor jsouť bohové
jejich, protož nás přemohli; ale bojujme proti nim na rovinách, zvíš,
nepřemůžeme-li jich.
24. Protož učiň toto: Odbuď těch králů, jednoho každého z místa jeho,
a postav vývody místo nich.
25. Ty pak sečti sobě vojsko z svých jako vojsko oněch, kteříž padli,
a koně jako ony koně, a vozy jako ony vozy; i budeme bojovati proti
nim na rovinách, a zvíš, nepřemůžeme-liť jich. I uposlechl hlasu
jejich a učinil tak.
26. I stalo se po roce, že sečtl Benadad Syrské a vytáhl do Afeku, aby
bojoval proti Izraelovi.
27. Izraelští také sečteni jsou, a opatřivše se stravou, vytáhli jim v
cestu. I položili se Izraelští proti nim jako dvě malá stáda koz,
Syrští pak přikryli tu zemi.
28. V tom přišel týž muž Boží, a mluvil králi Izraelskému a řekl:
Takto praví Hospodin: Proto že pravili Syrští: Bohem hor jest Hospodin
a ne Bohem rovin, dám všecko množství toto veliké v ruce tvé, abyste
věděli, že já jsem Hospodin.
29. A tak leželi oni proti nim za sedm dní; i stalo se dne sedmého, že
svedli bitvu. I porazili synové Izraelští z Syrských sto tisíc pěších
dne jednoho.
30. Jiní pak zutíkali do města Afeku, kdež padla zed na dvadceti a
sedm tisíc mužů, kteříž byli pozůstali. Ale Benadad utíkaje, přišel do
města, do nejtajnějšího pokoje.
31. I řekli jemu služebníci jeho: Aj, toto jsme slýchali, že králové
domu Izraelského jsou králové milosrdní. Medle, nechť vezmeme pytle na
bedra svá a provazy na hlavy své, a vejdeme k králi Izraelskému; snad
při životu zachová tebe.
32. A protož přepásali pytli bedra svá, a provazy vzali na hlavy své,
a přišli k králi Izraelskému a řekli: Služebník tvůj Benadad praví:
Prosím, nechť jsem zachován při životu. Kterýž řekl: Což jest ještě
živ? Bratr tě můj.
33. Muži pak ti soudíc to za dobré znamení, rychle chytili ta slova od
něho a řekli: Bratrť jest tvůj Benadad. I řekl: Jděte, přiveďte ho
sem. Takž vyšel k němu Benadad, i kázal mu vstoupiti na svůj vůz.
34. Tedy řekl jemu Benadad: Města, kteráž otec můj pobral otci tvému,
navrátímť, a ulice zděláš sobě v Damašku, jako byl udělal otec můj v
Samaří. I odpověděl: Já vedlé smlouvy této propustím tě. A tak učinil
s ním smlouvu a propustil ho.
35. Muž pak nějaký z synů prorockých řekl bližnímu svému z rozkazu
Božího: Ubí mne medle. Ale muž ten nechtěl ho bíti.
36. Kterýž řekl jemu: Proto že jsi neuposlechl hlasu Hospodinova, aj
teď, když půjdeš ode mne, udáví tě lev. A když šel od něho, trefil na
něj lev a udávil ho.
37. Opět nalezl muže druhého, jemuž řekl: Medle, ubí mne. Kterýž ubil
ho velice a ranil.
38. I odšed prorok ten, postavil se králi v cestě, a změnil se,
zavěsiv sobě oči.
39. A když král pomíjel, zvolal na něj a řekl: Služebník tvůj vyšel do
bitvy, a hle, jeden odšed, přivedl ke mně muže a řekl: Ostříhej toho
muže, jestliže se pak ztratí, budeť život tvůj za život jeho, aneb
centnéř stříbra položíš.
40. V tom když služebník tvůj toho i onoho hleděl, tožť se ztratil.
Pročež řekl jemu král Izraelský: Takový buď soud tvůj, jakýž jsi sám
vypověděl.
41. Tedy rychle odhradil tvář svou, a poznal ho král Izraelský, že by
z proroků byl.

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Královská. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.