Bible kralická: 1. Královská, 3. kapitola

1. Spříznil se pak Šalomoun s Faraonem králem Egyptským, nebo pojal
dceru Faraonovu a uvedl ji do města Davidova, dokudž nedostavěl domu
svého, a domu Hospodinova i zdi Jeruzalémské vůkol.
2. Toliko lid obětoval na výsostech, proto že nebyl vystaven dům jménu
Hospodinovu až do těch dnů.
3. Nebo miloval Šalomoun Hospodina, chodě v přikázaních Davida otce
svého, a toliko na těch výsostech obětoval a kadil.
4. Protož šel král do Gabaon, aby tam obětoval; ta výsost zajisté byla
největší. Tisíc obětí zápalných obětoval Šalomoun na tom oltáři.
5. Ukázal se pak Hospodin v Gabaon Šalomounovi ve snách noci té, a
řekl Bůh: Žádej začkoli, a dám tobě.
6. I řekl Šalomoun: Ty jsi učinil s služebníkem svým Davidem, otcem
mým, milosrdenství veliké, když chodil před tebou v pravdě a v
spravedlnosti, a v upřímnosti srdce stál při tobě. Ovšem zachoval jsi
jemu zvláštní toto milosrdenství, že jsi dal jemu syna, kterýž by
seděl na stolici jeho, jakž se to dnes vidí.
7. Ačkoli pak nyní, ó Hospodine Bože můj, ty jsi ustanovil služebníka
svého králem místo Davida otce mého, já však jsa velmi mladý, neumím
vycházeti ani vcházeti.
8. Služebník, pravím, tvůj jest u prostřed lidu tvého, kterýž jsi
vyvolil, lidu velikého, kterýž nemůže ani sečten ani sepsán býti pro
množství.
9. Dejž tedy služebníku svému srdce rozumné, aby soudil lid tvůj, a
aby rozeznal mezi dobrým a zlým; nebo kdo bude moci souditi tento lid
tvůj tak mnohý?
10. I líbilo se to Hospodinu, že žádal Šalomoun za tu věc.
11. A řekl jemu Bůh: Proto že jsi žádal věci takové, a neprosils sobě
za dlouhý věk, aniž jsi žádal sobě bohatství, aniž jsi žádal bezživotí
nepřátel svých, ale žádal jsi sobě rozumnosti, abys slýchati uměl
rozepře,
12. Aj, učinil jsem vedlé řeči tvé, aj, dalť jsem srdce moudré a
rozumné, tak že rovného tobě nebylo před tebou, ani po tobě aby
nepovstal rovný tobě.
13. K tomu i to, začež jsi nežádal, dal jsem tobě, totiž bohatství a
slávu, tak aby nebylo rovného tobě žádného mezi králi po všecky dny
tvé.
14. Přes to jestliže choditi budeš po cestách mých, ostříhaje
ustanovení mých a přikázaní mých, jako chodil David otec tvůj, prodlím
i dnů tvých.
15. A když procítil Šalomoun, a aj, byl sen. I přišel do Jeruzaléma a
stál před truhlou smlouvy Hospodinovy, a obětoval oběti zápalné a
oběti pokojné; udělal také hody všechněm služebníkům svým.
16. Tedy přišly dvě ženy hokyně k králi, a stály před ním.
17. I řekla jedna z těch žen: Prosím, pane můj, já a žena tato bydlíme
v jednom domě. I porodila jsem u ní v témž domě.
18. Potom stalo se dne třetího po porodu mém, že porodila také žena
tato, a byly jsme spolu. Nebylo žádného cizího s námi v domě, kromě
nás dvou v témž domě.
19. Umřel pak syn ženy této v noci, nebo spěci, udávila ho.
20. A vstavši o půl noci, vzala syna mého ode mne, když spala
služebnice tvá, a položila jej v lůnu svém, a syna svého mrtvého
položila do lůna mého.
21. Ale když jsem vstala ráno, abych přikojila syna svého, a aj,
mrtvý. Na kteréhož když jsem ráno pilněji pohleděla, a aj, nebyl syn
můj, kteréhož jsem porodila.
22. I řekla žena druhá: Není tak, ale syn můj jest ten živý, a ten
mrtvý jest syn tvůj. Ona pak řekla: Nikoli, ale syn tvůj jest ten
mrtvý, a syn můj jest ten živý. A tak se hádaly před králem.
23. I řekl král: Tato praví: Ten živý jest syn můj, a syn tvůj jest
ten mrtvý. Tato zase praví: Neníť tak, ale syn tvůj jest ten mrtvý, a
syn můj jest ten živý.
24. Protož řekl král: Přineste mi meč. I přinesli meč před krále.
25. Tedy řekl král: Rozetněte to dítě živé na dvé, a dejte jednu
polovici jedné, a polovici druhou druhé.
26. Ale žena, jejíž syn byl ten, kterýž živ zůstal, mluvila králi,
(nebo pohnula se střeva její nad synem jejím), a řekla: Prosím, pane
můj, dejte jí nemluvňátko to živé, a nikoli nezabijejte ho. Druhá pak
řekla: Nechť není ani mně ani tobě, rozetněte.
27. K čemuž odpovídaje král, řekl: Dejtež této dítě to živé, a nikoli
nezabijejte ho, onať jest matka jeho.
28. Tedy uslyšavše všickni Izraelští soud tento, kterýž vynesl král,

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Královská. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.