Bible kralická: 1. Královská, 5. kapitola

1. Poslal pak Chíram král Tyrský služebníky své k Šalomounovi,
uslyšav, že ho pomazali za krále na místo otce jeho; nebo miloval
Chíram Davida po všecky dny.
2. Zase poslal Šalomoun k Chíramovi, řka:
3. Ty víš, že David otec můj nemohl vystavěti domu jménu Hospodina
Boha svého pro války, kteréž jej obkličovaly, dokudž Hospodin
nepodložil nepřátel pod nohy jeho.
4. Ale nyní Hospodin Bůh můj dal mi odpočinutí všudy vůkol, není
žádného protivníka, ani outoku nebezpečného.
5. Z té příčiny, aj, úmysl mám stavěti dům jménu Hospodina Boha svého,
jakož mluvil Hospodin Davidovi otci mému, řka: Syn tvůj, kteréhož
posadím místo tebe na stolici tvé, onť vystaví dům ten jménu mému.
6. A protož nyní rozkaž, ať mi nasekají cedrů na Libánu. Budou pak
služebníci moji s služebníky tvými, a mzdu služebníků tvých dám tobě,
tak jakž díš. Nebo sám víš, že mezi námi není žádného, kdož by uměl
sekati dříví, jako jsou Sidonští.
7. Stalo se tedy, když uslyšel Chíram ta slova Šalomounova, že se
zradoval náramně, a řekl: Požehnaný Hospodin budiž nyní, kterýž dal
Davidovi syna moudrého nad tím lidem tak mnohým.
8. I poslal Chíram k Šalomounovi, řka: Vyrozuměl jsem, oč jsi poslal
ke mně; jáť učiním všecku vůli tvou z strany dříví cedrového i
jedlového.
9. Služebníci moji svezou je s Libánu až k moři, a dám je v vořích
splaviti po moři až k místu tomu, kteréž mi ukážeš, a tu je složím; ty
pak pobéřeš je a naplníš také vůli mou, dodávaje potravy čeledi mé.
10. A tak dával Chíram Šalomounovi dříví cedrového a dříví jedlového,
jakkoli mnoho chtěl.
11. Šalomoun také dával Chíramovi dvadceti tisíc měr pšenice ku pokrmu
čeledi jeho, a dvadceti tisíc měr oleje vytlačeného. To dával Šalomoun
Chíramovi každého roku.
12. Když tedy dal Hospodin moudrost Šalomounovi, jakož mu byl
zaslíbil, a byl pokoj mezi Chíramem a mezi Šalomounem, tak že mezi
sebou učinili smlouvu:
13. Rozkázal král Šalomoun vybírati osoby ze všeho Izraele, a bylo
vybraných třidceti tisíc mužů.
14. Z nichž posílal na Libán deset tisíců na každý měsíc, jedny po
druhých. Jeden měsíc bývali na Libánu, a dva měsíce doma, Adoniram pak
byl ustaven nad těmi vybranými.
15. Měl také Šalomoun sedmdesáte tisíc nosičů, a osmdesáte tisíc těch,
kteříž tesali na hoře,
16. Kromě předních vládařů Šalomounových, kterýchž bylo nad dílem tři
tisíce a tři sta. Ti představeni byli lidem, kteříž dělali.
17. I přikázal král, aby navozili kamení velikého, kamení nákladného k
založení toho domu, a kamení tesaného,
18. Kteréž tesali kameníci Šalomounovi a kameníci Chíramovi a
Gibličtí. A tak připravovali dříví i kamení k stavení domu toho.

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Královská. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.