Bible kralická: 1. Královská, 6. kapitola

1. I stalo se léta čtyřstého osmdesátého po vyjití synů Izraelských z
země Egyptské, že Šalomoun měsíce Ziv, (jenž jest měsíc druhý),
čtvrtého léta kralování svého nad Izraelem, počal stavěti domu
Hospodinova.
2. Dům pak, kterýž stavěl král Šalomoun Hospodinu, byl zdélí šedesáti
loktů, a zšíří dvadcíti, a zvýší třidcíti loktů.
3. Síňce také byla před chrámem dvadcíti loktů zdélí vedlé širokosti
domu, a desíti loktů zšíří před domem.
4. Udělal také v domě okna porozšířená vnitř, ale possoužená zevnitř.
5. Vzdělal též při zdi domu pavlače všudy vůkol vedlé zdi domu, okolo
chrámu a svatyně svatých, a nadělal pokojíků všudy vůkol.
6. Pavlače spodní širokost byla pěti loket, prostřední širokost šesti
loket, a třetí širokost sedmi loket; nebo byl zdělal ústupky ve zdi
domu zevnitř všudy vůkol, aby trámové nebyli vpouštíni do zdi domu.
7. Když pak ten dům staven byl, z kamení hotového, tak přivezeného
stavěli. Ani kladiva ani sekery, ani jakého nástroje železného nebylo
slyšeti v domě, když byl staven.
8. Dvéře k prostředním pokojům byly po pravé straně domu, jimiž po
šneku se chodilo k těm prostředním, a z prostředních k třetím.
9. A tak vystavěl dům ten, a dokonal jej, a přikryl jej krokvemi
ohnutými a prkny cedrovými.
10. Vystavěl i pavlače ty vůkol všeho domu. Pěti loket zvýši byla
každá z nich, a připojeny byly k domu trámy cedrovými.
11. Stala se pak řeč Hospodinova k Šalomounovi, řkoucí:
12. Toť jest ten dům, kterýž ty stavíš. Jestliže budeš choditi v
ustanoveních mých, a soudy mé vykonávati, a ostříhati všech přikázaní
mých, chodě v nich, tedy upevním slovo své s tebou, kteréž jsem mluvil
Davidovi otci tvému.
13. A budu bydliti u prostřed synů Izraelských, a neopustím lidu svého
Izraelského.
14. A tak vystavěl Šalomoun ten dům, a dokonal jej.
15. A otafloval zdi domu vnitř prkny cedrovými, od podlahy domu až k
stropu obložil dřívím vnitř; položil také podlahu domu prkny
jedlovými.
16. Udělal také přehražení na dvadceti loket od jedné strany domu k
druhé, z prken cedrových, od podlahy až do stropu. A tak udělal u
vnitřku příbytek, aby byl svatyně svatých.
17. Pročež čtyřidcíti loktů byl dům, jenž jest chrám přední.
18. A na tom cedrovém domu vnitř o taflování byly řezby, nápodobné
tykvím planým a květům otevřeným. Všecko z cedru bylo, tak že ani
kamene nebylo viděti.
19. Svatyni pak svatých v domě vnitř připravil, aby tam postavena byla
truhla smlouvy Hospodinovy.
20. Kterážto svatyně svatých vnitř byla dvadcíti loktů zdélí, a
dvadcíti loktů zšíří, též dvadcíti loktů zvýší, a obložil ji zlatem
nejčistším. Oltář také cedrový obložil.
21. Tak obložil Šalomoun příbytek ten zlatem nejčistším, a učinil
rozdělující stěnu a provazy zlaté před svatyní svatých, kterouž také
obložil zlatem.
22. Anobrž všecken dům obložil zlatem, žádné strany nepomíjeje; též
všecken oltář, kterýž byl před svatyní svatých, obložil zlatem.
23. Udělal také v svatyni svatých dva cherubíny z dříví olivového
desíti loket zvýší.
24. A bylo na pět loket křídlo cherubína jedno, a na pět loket křídlo
cherubína druhé; deset loket bylo od konce křídla jednoho až k konci
křídla druhého.
25. Tak na deset loket byl i cherubín druhý; míru jednostejnou a řezbu
jednostejnou měli oba cherubínové.
26. Vysokost cherubína jednoho byla desíti loket, a tolikéž cherubína
druhého.
27. I postavil ty cherubíny u prostřed domu vnitřního, tak že roztáhli
křídla svá, a dotýkalo se křídlo jednoho jedné stěny, též křídlo
cherubína druhého dotýkalo se druhé stěny; křídla pak jejich u
prostřed domu spolu se dotýkala.
28. Obložil také ty cherubíny zlatem.
29. Přesto i všecky stěny domu vůkol ozdobil řezbami cherubínů a palm
a rozvitých květů, vnitř i zevnitř.
30. I podlahu domu položil zlatem vnitř i zevnitř.
31. Udělal též, kudy vcházeli do svatyně svatých, dvéře z dříví
olivového, a podvoje i s veřejemi byly pětihrané.
32. Oboje pak ty dvéře byly z dříví olivového, kteréž ozdobil řezbami
cherubínů a palm a rozvitých květů, a obložil zlatem; potáhl také i
cherubíny a palmy zlatem.
33. Podobně udělal i u vrat chrámových dvéře z dříví olivového
čtverhrané.
34. A oboje dvéře byly z dříví jedlového. Na dvě strany jedny dvéře
otvíraly se, též na dvě strany druhé dvéře se otvíraly.
35. I vyřezal na nich cherubíny a palmy a rozvité květy, a obložil
zlatem taženým to, což bylo vyřezáno.
36. Potom vystavěl síň prostřední ze tří řadů kamení tesaného, a
jednoho řadu dříví cedrového hoblovaného.
37. Léta čtvrtého založen byl dům Hospodinův, měsíce Ziv,
38. A léta jedenáctého, měsíce Bul, (jenž jest měsíc osmý), dokonán
jest dům se všemi přípravami svými, a se vším tím, což k němu

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Královská. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.