Bible kralická: 1. Královská, 7. kapitola

1. Potom stavěl Šalomoun dům svůj za třinácte let, až jej všelijak
dostavěl.
2. Vystavěl též dům z lesu Libánského, sto loket zdélí a padesáte
loket zšíří a třidceti loket zvýší na čtyřech řadích sloupů cedrových,
a trámové cedroví byli na těch sloupích.
3. A přikryt byl cedrovím na hoře na těch trámích, kteříž byli na
čtyřidcíti pěti sloupích, po patnácti v každém řadu.
4. Oken také byly tři řady, okno proti oknu třmi řady.
5. A všecky dvéře i veřeje čtverhrané byly, i okna, a zpořádaná byla
okna proti oknům třmi řady.
6. Udělal i síňci na sloupích. Padesáti loket byla dlouhost její a
třidcíti loket širokost její, a byla ta síňce napřed, i sloupové i
trámové její před tím domem.
7. Opět vzdělal jinou síňci, v níž byl trůn, kdež soudil, totiž síňci
soudnou, kteráž přikryta byla cedrovím od jedné podlahy až do druhé.
8. Potom při domu svém, v kterémž bydlil, udělal síň druhou za tou
síní; dílo podobné onomu bylo. Udělal také dům dceři Faraonově,
kterouž byl pojal Šalomoun, podobný té síňci.
9. Všecko to bylo z kamení nákladného, vedlé míry tesaného a pilou
řezaného, vnitř i zevnitř, a to od gruntu až k stropu, i zevnitř až k
síni veliké.
10. Základ také byl z kamení nákladného, z kamení velikého, z kamení
na deset loket, a z kamení na osm loket.
11. Tak i výš bylo kamení nákladné, příslušně vedlé míry tesané, a
cedrové dsky.
12. Síň také veliká měla všudy vůkol třmi řady kamení tesané, a jedním
řadem dříví cedrové, podobně jako síň vnitřní domu Hospodinova, i
síňce téhož domu.
13. Poslav pak král Šalomoun, povolal Chírama z Týru,
14. (Ten byl syn ženy vdovy z pokolení Neftalímova, jehož otec byl
obyvatel Tyrský, řemeslník díla z mědi), proto že byl plný moudrosti a
rozumnosti i umění k dělání všelikého díla z mědi. Kterýžto když
přišel k králi Šalomounovi, dělal všeliké dílo jeho.
15. Nejprv sformoval dva sloupy měděné. Osmnácti loket byla výsost
sloupu jednoho, kterýž okolek měl dvanácti loktů. Tak i sloup druhý.
16. Potom udělal dvě makovice, kteréž by vstaveny byly na vrch těch
sloupů, slité z mědi. Pěti loktů byla zvýší makovice jedna, a pěti
loktů zvýší makovice druhá.
17. Mřežování také dílem pleteným, a šňůry jako řetízky udělal k těm
makovicím, kteréž byly na vrchu sloupů, sedm na makovici jednu a sedm
na makovici druhou.
18. A udělav sloupy, přidal k mřežování jednomu dva řady jablek
zrnatých vůkol, aby makovice, kteréž byly na vrchu, přikrývaly. A tak
učinil makovici druhé.
19. Na těch pak makovicích na vrchu sloupů, kteříž v síňci státi měli,
bylo dílo květem liliovým na čtyři lokty.
20. I měly makovice ty na dvou těch sloupích, jakož svrchu tak i proti
vydutí pod zamřežováním jablka zrnatá, kterýchž bylo dvě stě, dvěma
řady vůkol, na jedné i na druhé makovici.
21. A tak postavil ty sloupy v síňci chrámové. A postaviv sloup na
pravé straně, nazval jméno jeho Jachin; a když postavil sloup na levé
straně, nazval jméno jeho Boaz.
22. A na vrchu sloupů těch bylo dílo liliové. I dokonáno jest dílo
sloupů.
23. Udělal také moře slité, desíti loket od jednoho kraje k druhému,
okrouhlé vůkol, a pět loket byla vysokost jeho, a okolek jeho třidcíti
loket vůkol.
24. Pod jehožto krajem pukly tykvím polním podobné všudy vůkol, po
desíti do lokte, obkličovaly moře vůkol; dva řady tykví litých bylo s
ním slito.
25. A stálo na dvanácti volích. Tři obráceni byli na půlnoci, a tři
patřili k západu, tři zase postaveni byli ku poledni, a tři obráceni
byli k východu, a moře svrchu na nich stálo, ale všech jich zadkové
byli pod mořem.
26. A bylo ztlouští na dlaň. Kraj jeho byl, jakýž bývá u koflíku aneb
květu liliového; dva tisíce tun v se bralo.
27. Udělal také deset podstavků měděných. Čtyř loket zdélí byl
podstavek jeden každý, a čtyř loket zšíří, a tří loket zvýší.
28. Bylo pak takové dílo každého podstavku; lištování bylo vůkol na
nich, kteréžto lištování bylo po krajích jeho.
29. A na tom lištování, kteréž bylo po krajích, lvové, volové a
cherubínové byli, a nad těmi kraji byl sloupec svrchu, a pod lvy a
voly obruba dílem taženým.
30. Bylo také po čtyřech kolách měděných pod každým podstavkem, a dsky
měděné, a na čtyřech úhlech svých měli raménka; tolikéž i pod každou
medenicí byla ta raménka slitá při každé obrubě.
31. Zřídlo pak jeho mezi obrubou po vrchu bylo zhloubí lokte, a však
okrouhlé, řemeslně jako i podstavek udělané, zšíří půl druhého lokte.
Na kterémžto zřídle byly řezby, ale lištování jejich bylo čverhrané,
neokrouhlé.
32. A tak po čtyřech kolách bylo pod tím lištováním, a osy kol
vycházely z podstavků; vysokost kola každého byla půl druhého lokte.
33. Dílo těch kol bylo jako dílo kol u vozu; osy jejich i písty
jejich, loukoti jejich i špice jejich, všecko bylo slité.
34. Tolikéž čtyři raménka na čtyřech úhlech podstavku každého, z něhož
ta raménka vynikala.
35. Na vrchu pak podstavku byl sloupek na půl lokte zvýší, okrouhlý
vůkol, a na vrchu sloupku toho byli krajové vypuštění, a lištování na
nich.
36. I zdělal řezby na dskách po krajích jejich, a po lištování jejich,
cherubíny, lvy a palmoví, jedno podlé druhého po obrubě všudy vůkol.
37. Na ten způsob udělal deset podstavků jednostejným slitím, na
jednostejnou míru, a jednostejná řezba na všech byla.
38. Udělal také deset umyvadel měděných. Čtyřidceti měr bralo v se
jedno umyvadlo; čtyř loket bylo to každé umyvadlo, jedno umyvadlo na
jednom podstavku, a tak na desíti podstavcích.
39. I postavil podstavků pět po pravé straně domu, a pět po levé
straně domu, moře pak postavil na pravé straně domu, k východu na
poledne.
40. Nadělav tedy Chíram umyvadel, a lopat a kotlíků, dokonal všecko
dílo, kteréž dělal králi Šalomounovi k domu Hospodinovu:
41. Dva sloupy a makovice okrouhlé, kteréž byly na vrchu dvou sloupů,
a mřežování dvoje, aby přikrývalo ty dvě makovice okrouhlé, kteréž
byly na vrchu sloupů;
42. A jablek zrnatých čtyři sta na dvojím mřežování; dva řady jablek
zrnatých byly na mřežování jednom, aby přikrývaly dvě makovice
okrouhlé, kteréž byly na vrchu sloupů;
43. Tolikéž podstavků deset, a umyvadel deset na podstavcích;
44. A moře jedno a volů dvanácte pod mořem;
45. Též hrnce a lopaty, a kotlíky. A všecko nádobí, kteréhož nadělal
Chíram králi Šalomounovi do domu Hospodinova, bylo z mědi pulerované.
46. Ty věci na rovinách Jordánských slíval král v jilovaté zemi, mezi
Sochot a Sartan.
47. Zanechal pak Šalomoun vážení všeho nádobí, pro množství veliké
není vyhledáváno váhy mědi.
48. Nadělal také Šalomoun všeho jiného nádobí do domu Hospodinova:
Oltář zlatý a stůl zlatý, na němž byli chlebové předložení,
49. A svícnů pět na pravé a pět na levé straně před svatyní svatých z
zlata nejčistšího, též květy a lampy i utěradla z zlata,
50. I báně a žaltáře, kotlíky, kadidlnice a nádoby k oharkům z zlata
čistého, i panty zlaté ke dveřím domu vnitřního, totiž svatyně
svatých, a ke dveřím chrámovým.
51. A tak dokonáno jest všecko dílo, kteréž dělal král Šalomoun k domu

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Královská. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.