Bible kralická: 1. Královská, 9. kapitola

1. Stalo se pak, když dokonal Šalomoun stavení domu Hospodinova a domu
královského, podlé vší líbosti své, jakž vykonati umínil,
2. Že se ukázal Hospodin Šalomounovi podruhé, jakož se mu byl ukázal v
Gabaon.
3. I řekl jemu Hospodin: Vyslyšelť jsem modlitbu tvou a prosbu tvou,
kteroužs se modlil přede mnou; posvětil jsem domu toho, kterýž jsi
vystavěl, aby přebývalo tam jméno mé až na věky, a byly tu oči mé i
srdce mé po všecky dny.
4. A ty jestliže choditi budeš přede mnou, jako chodil David otec
tvůj, v dokonalosti srdce a v upřímnosti, čině všecko to, což jsem
přikázal tobě, ustanovení mých i soudů mých ostříhaje:
5. Utvrdím zajisté stolici království tvého nad Izraelem na věky,
jakož jsem mluvil Davidovi otci tvému, řka: Nebudeť odjat muž z rodu
tvého od trůnu Izraelského.
6. Pakli se nazpět odvrátíte vy i synové vaši ode mne, a nebudete
ostříhati přikázaní mých a ustanovení mých, kteráž jsem vydal vám, ale
odejdouce, sloužiti budete bohům cizím a klaněti se jim:
7. Vypléním docela Izraele se svrchku země, kterouž jsem jim dal, a
dům tento, kteréhož jsem posvětil jménu svému, zavrhu od tváři své, i
budeť Izrael za přísloví a za rozprávku mezi všemi národy.
8. Ano i dům tento, jakkoli bude slavný, kdokoli mimo něj půjde,
užasne se a ckáti bude, i řekne: Proč tak učinil Hospodin zemi této a
domu tomuto?
9. Tedy odpovědí: Proto že opustili Hospodina Boha svého, kterýž
vyvedl otce jejich z země Egyptské, a chytili se bohů cizích, a
klaněli se jim i sloužili jim, protož uvedl na ně Hospodin všecky tyto
zlé věci.
10. Stalo se také po přeběhnutí dvadcíti let, v nichž vzdělal Šalomoun
oba dva ty domy, dům Hospodinův a dům královský,
11. K čemuž byl Chíram král Tyrský daroval Šalomounovi hojně dříví
cedrového a jedlového, i zlata vedlé vší vůle jeho, že dal také král
Šalomoun Chíramovi dvadceti měst v zemi Galilejské.
12. I vyjel Chíram z Týru, aby viděl ta města, kteráž mu daroval
Šalomoun, ale nelíbila se jemu.
13. Protož řekl: Jakáž jsou ta města, kteráž mi dáváš, bratře můj? I
nazval je zemí Kabul až do tohoto dne.
14. Nebo byl poslal Chíram králi sto a dvadceti centnéřů zlata.
15. Příčina pak platu, kterýž byl uložil král Šalomoun, byla, aby
stavěl dům Hospodinův a dům svůj, a Mello i zdi Jeruzalémské, též Azor
a Mageddo i Gázer.
16. (Farao zajisté král Egyptský vytáh, dobyl Gázeru a vypálil je,
Kananejské pak, kteříž byli v tom městě, pobil a dal město za věno
dceři své, manželce Šalomounově.)
17. A tak vystavěl zase Šalomoun Gázer a Betoron dolní,
18. Též Baalat a Tadmor na poušti v též zemi,
19. I všecka města, v nichž Šalomoun měl své sklady, i města vozů, i
města jezdců, vše vedlé žádosti své, cožkoli chtěl stavěti v
Jeruzalémě, a na Libánu i po vší zemi panování svého.
20. Všecken také lid, kterýž byl pozůstal z Amorejských, Hetejských,
Ferezejských, Hevejských a Jebuzejských, kteříž nebyli z synů
Izraelských,
21. Totiž syny jejich, kteříž byli pozůstali po nich v zemi, jichž
nemohli synové Izraelští vyhladiti, uvedl Šalomoun pod plat a v službu
až do tohoto dne.
22. Z synů pak Izraelských žádného nepodrobil v službu Šalomoun, ale
byli muži váleční, a služebníci jeho, a knížata jeho, vůdcové jeho a
úředníci nad vozy a jezdci jeho.
23. Bylo těch předních vládařů, kteříž byli nad dílem Šalomounovým,
pět set a padesát. Ti spravovali lidi, kteříž dělali.
24. Dcera pak Faraonova přestěhovala se z města Davidova do domu
svého, kterýž jí byl vystavěl Šalomoun. Tehdáž také vystavěl Mello.
25. I obětoval Šalomoun každého roku třikrát oběti zápalné a pokojné
na oltáři, kterýž byl vzdělal Hospodinu, ale kadíval na tom, kterýž
byl před Hospodinem, když dokonal dům.
26. Nadělal také král Šalomoun lodí velikých v Aziongaber, kteréž jest
podlé Elat, na břehu moře Rudého v zemi Idumejské.
27. A poslal Chíram na těch lodech služebníky své, plavce umělé na
moři, s služebníky Šalomounovými.
28. Kteříž přeplavivše se do Ofir, nabrali tam zlata čtyři sta a

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Královská. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.