Bible kralická: 1. Paralipomenon, 11. kapitola

1. Nebo shromáždivše se všickni Izraelští k Davidovi do Hebronu,
řekli: Aj, my kost tvá a tělo tvé jsme.
2. Ano předešlých časů, když byl Saul králem, ty jsi vyvodil i
přivodil Izraele, a nadto řekl Hospodin Bůh tvůj tobě: Ty pásti budeš
lid můj Izraelský, a ty budeš vývoda nad lidem mým Izraelským.
3. Přišli také všickni starší Izraelští k králi do Hebronu, a učinil s
nimi David smlouvu v Hebronu před Hospodinem. I pomazali Davida za
krále nad Izraelem, podlé slova Hospodinova skrze Samuele.
4. Táhl pak David a všecken lid Izraelský k Jeruzalému, (jenž bylo
Jebus, nebo tam byli Jebuzejští obyvatelé té země).
5. I mluvili obyvatelé Jebus Davidovi: Nevejdeš sem. Ale David vzal
hrad Sion, to jest město Davidovo.
6. Nebo byl řekl David: Kdož by koli nejprvé porazil Jebuzea, bude
předním a knížetem. Protož vstoupil nejprvé Joáb syn Sarvie, a učiněn
předním.
7. Potom bydlil David na tom hradě, pročež nazvali jej městem
Davidovým.
8. I vystavěl město vůkol a vůkol, od Mello až do okolku, Joáb pak
opravil ostatek města.
9. A tak David čím dále tím více prospíval a rostl; nebo Hospodin
zástupů byl s ním.
10. Tito pak jsou přední z udatných, kteréž měl David, ježto se
zmužile přičinili s ním o království jeho se vším Izraelem, aby ho za
krále vyzdvihli podlé slova Hospodinova nad Izraelem.
11. Tento jest počet silných, kteréž měl David: Jasobam syn
Chachmonův, přední z vůdců. Ten pozdvihl kopí svého proti třem stům, a
zbil je pojednou.
12. Po něm též Eleazar syn Dodi Achochitského. On byl jeden z těch tří
udatných.
13. Ten byl s Davidem v Pasdammim, když se Filistinští sebrali k boji.
A byl tu díl rolí poseté ječmenem, a lid byl utekl před Filistinskými.
14. I zastavili se u prostřed toho dílu, a obdrželi jej, porazivše
Filistinské. A vysvobodil Hospodin lid vysvobozením velikým.
15. Ti také tři ze třidcíti předních sstoupili k skále k Davidovi do
jeskyně Adulam, když vojsko Filistinských leželo v údolí Refaim.
16. (Nebo David tehdáž bydlil v pevnosti své, a osazený lid
Filistinských byl tehdáž u Betléma.)
17. Pohnul se pak David žádostí, a řekl: Ó by mi někdo dal píti vody z
čisterny Betlémské, kteráž jest u brány.
18. A protož probivše se ti tři skrze vojsko Filistinských, navážili
vody z čisterny Betlémské, kteráž jest u brány, a nabravše, přinesli k
Davidovi. David pak nechtěl jí píti, ale vylil ji v obět Hospodinu,
19. A řekl: Nedejž mi toho, Bože můj, abych to učiniti měl. Zdali krev
mužů těch píti budu, kteříž se opovážili života svého? Nebo s
opovážením života svého přinesli ji. I nechtěl jí píti. To učinili ti
tři silní.
20. Potom Abizai bratr Joábův byl přední mezi třmi, a ten také
pozdvihl kopí svého proti třem stům, i pobil je, a byl z těch tří
nejslovoutnější.
21. Z těch tří nad druhé dva jsa nejvzácnější, byl knížetem jejich, a
však oněm prvním nebyl rovný.
22. Banaiáš také syn Joiadův, syn muže udatného, velikých činů, z
Kabsael, ten zabil dva reky Moábské. Tentýž sstoupiv, zabil lva v
jámě, když byl sníh.
23. Ten také zabil muže Egyptského zvýší pěti loket. A ačkoli měl
Egyptský ten v ruce kopí, jako vratidlo tkadlcovské, však šel k němu s
holí, a vytrh kopí z ruky Egyptského, zabil jej kopím jeho.
24. To učinil Banaiáš syn Joiadův, kterýž také slovoutný byl mezi těmi
třmi silnými.
25. A ač byl mezi třidcíti slavný, však oněm třem se nevrovnal. I
ustanovil ho David nad drabanty svými.
26. Udatní rytíři také i tito: Azael bratr Joábův, Elchanan syn Dodův
Betlémský,
27. Sammot Charodský, Chelez Pelonský,
28. Híra syn Ikeš Tekoitský, Abiezer Anatotský,
29. Sibbechai Chusatský, Ilai Achochský,
30. Maharai Netofatský, Cheleb syn Baany Netofatský,
31. Ittai syn Ribai z Gabaa synů Beniaminových, Banaiáš Faratonský,
32. Churai od potoku Gás, Abiel Arbatský,
33. Azmavet Bacharomský, Eliachba Salbonský,
34. Synové Chasem Gizonského, Jonatan syn Sage Hararského,
35. Achiam syn Sacharův Hararský, Elifal syn Urův,
36. Hefer Mecheratský, Achiáš Pelonský,
37. Chezro Karmelský, Narai syn Ezbai,
38. Joel bratr Nátanův, Mibchar syn Geri,
39. Zelek Ammonský, Nacharai Berotský, oděnec Joába syna Sarvie,
40. Híra Itrejský, Gareb Itrejský,
41. Uriáš Hetejský, Zabad syn Achlai,
42. Adina syn Sizův Rubenský, kníže nad Rubenskými, a s ním jiných
třidceti,
43. Chanan syn Maachův, a Jozafat Mitnejský,
44. Uziáš Asteratský, Sama a Johiel, synové Chotama Aroerského,
45. Jediael, syn Simri, a Jocha bratr jeho Tizejský,
46. Eliel Machavimský, a Jeribai a Josaviáš synové Elnámovi, a Itma

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Paralipomenon. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.