Bible kralická: 1. Paralipomenon, 12. kapitola

1. Tito pak jsou, kteříž přišli k Davidovi do Sicelechu, když se ještě
kryl před Saulem synem Cis, a ti byli mezi udatnými, pomocníci boje,
2. Nosíce lučiště, a bojujíce pravicí i levicí kamením i střelami z
lučiště, a byli z bratří Saulových, z pokolení Beniaminova:
3. Kníže Achiezer a Joas, synové Semmaa Gabatského, a Jeziel a Felet,
synové Azmavetovi, Beracha, a Jéhu Anatotský,
4. A Ismaiáš Gabaonitský, silný mezi třidcíti, kterýž byl nad
třidcíti, Jeremiáš, Jachaziel, Jochanan a Jozabad Gederatský,
5. A Eluzai, Jerimot, Bealiáš, Semariáš, a Sefatiáš Charufský,
6. Elkána, Isiáš, Azareel, Joezer a Jasobam, Chorejští,
7. A Joela a Zebadiáš synové Jerochamovi z Gedor.
8. Též i z pokolení Gádova utekli k Davidovi k pevnosti na poušť, muži
udatní, muži způsobní k boji, užívajíce štítu a pavézy, jichžto tváři
jako tváři lvové, a podobní srnám na horách v rychlosti:
9. Ezer první, Abdiáš druhý, Eliab třetí,
10. Mismanna čtvrtý, Jeremiáš pátý,
11. Attai šestý, Eliel sedmý,
12. Jochanan osmý, Elzabad devátý,
13. Jeremiáš desátý, Machbannai jedenáctý.
14. Ti byli z synů Gádových, knížata vojska, jeden nad stem menší, a
větší nad tisícem.
15. Ti jsou, kteříž přepravili se přes Jordán měsíce prvního, ačkoli
se byl vylil ze všech břehů svých, a zahnali všecky z údolí na východ
i na západ.
16. Přišli také někteří z synů Beniaminových a Judových k pevnosti
Davidově.
17. I vyšel jim David vstříc, a mluvě, řekl jim: Jestliže z příčiny
pokoje jdete ke mně, abyste mi pomáhali, i mé srdce také s vámi se
sjednotí; pakli k vyzrazení mne nepřátelům mým, (ješto není nepravosti
při mně), popatřiž Bůh otců našich a tresci.
18. Duch pak posilnil Amazu předního mezi hejtmany, i řekl: Tobě, ó
Davide, a těm, jenž s tebou jsou, synu Izai, pokoj; pokoj tobě, pokoj
i pomocníkům tvým. Toběť zajisté pomáhá Bůh tvůj. A tak přijal je
David, a postavil je mezi knížaty houfů.
19. Nadto i z pokolení Manassesova odstoupili k Davidovi, když táhl s
Filistinskými k boji proti Saulovi, ale nepomáhali jim. Nebo uradivše
se, propustili ho zase knížata Filistinská, řkouce: S nebezpečenstvím
hrdel našich odstoupil by ku pánu svému Saulovi.
20. Takž když táhl do Sicelechu, odstoupili k němu někteří z pokolení
Manassesova: Adnach, Jozabad, Jediael, Michael, Jozabad, Elihu, a
Zilletai, hejtmané nad tisíci v pokolení Manassesovu.
21. Ti také pomáhali Davidovi s houfy jeho; nebo udatní byli všickni,
pročež byli knížaty v jeho vojště.
22. Anobrž každého dne přibývalo jich Davidovi ku pomoci, až bylo
vojsko veliké, jako vojsko Boží.
23. Tento pak jest počet vývod způsobných k boji, kteříž přišli k
Davidovi do Hebronu, aby obrátili království Saulovo k němu podlé
slova Hospodinova.
24. Z synů Judových, nosících pavézy a kopí, šest tisíc a osm set
způsobných k boji.
25. Z synů Simeonových, udatných mužů k boji, sedm tisíc a sto.
26. Z synů Léví čtyři tisíce a šest set.
27. Joiada také vývoda synů Aronových, a s ním tři tisíce a sedm set.
28. A Sádoch mládenec rek udatný, a z domu otce jeho knížat
dvamecítma.
29. A z synů Beniaminových, bratří Saulových tři tisíce; nebo ještě
množství jiných drželi stráž domu Saulova.
30. Z synů též Efraimových dvadceti tisíc a osm set. Ti byli rekové
udatní, muži slovoutní v čeledech otců svých.
31. Z polovice pak pokolení Manassesova osmnáct tisíc, kteříž vyčteni
byli ze jména, aby přišli a ustanovili Davida za krále.
32. Z synů také Izacharových, znajících a rozumějících časům, tak že
věděli, co by měl činiti lid Izraelský, knížat jejich dvě stě, a
všickni bratří jejich činili podlé rčení jejich.
33. Z synů Zabulon vycházejících na vojnu, vycvičených v bitvě
všelijakými nástroji válečnými, padesáte tisíc, a ku potýkání se v
šiku bez choulostivosti srdce.
34. Z Neftalímova pak pokolení knížat tisíc, a s nimi pavézníků a
kopidlníků třidceti a sedm tisíc.
35. Z pokolení Dan, způsobných k boji, osm a dvadceti tisíc a šest
set.
36. A z pokolení Asserova, kteříž způsobní byli k boji, a umělí v
šikování se k bitvě, čtyřidceti tisíc.
37. A z Zajordání, totiž z Rubenských a Gádských, a z polovice
pokolení Manassesova, přišli se všemi nástroji válečnými sto a
dvadceti tisíc.
38. Všickni ti muži bojovní, umělí v šiku, úmyslem upřímým přišli do
Hebronu, aby ustanovili Davida za krále nade vším lidem Izraelským.
Nýbrž i všickni ostatní Izraelští srdce jednoho byli, aby za krále
ustanovili Davida.
39. I byli tu s Davidem tři dni, jedouce a pijíce, nebo jim byli
připravili bratří jejich.
40. Ano i ti, kteříž jim blízcí byli až k Izachar a Zabulon a
Neftalím, přinášeli chleba na oslích a na velbloudích, i na mezcích a
na volích, potravy, mouky, fíků a hroznů sušených, vína, oleje, volů,

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Paralipomenon. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.