Bible kralická: 1. Paralipomenon, 13. kapitola

1. David pak poradil se s hejtmany nad tisíci, s setníky a se všemi
vývodami.
2. A řekl David všemu shromáždění Izraelskému: Jestliže se vám líbí, a
jestli to od Hospodina Boha našeho, rozešleme posly k bratřím našim
pozůstalým do všech zemí Izraelských, a též kněžím a Levítům do měst a
předměstí jejich, a nechť se shromáždí k nám,
3. Abychom zase k nám přivezli truhlu Boha našeho; nebo jsme jí
nehledali ve dnech Saulových.
4. I řeklo všecko množství, aby se tak stalo; nebo líbila se ta věc
všemu lidu.
5. Protož shromáždil David všecken lid Izraelský od Nílu Egyptského,
až kudy se vchází do Emat, aby přivezli truhlu Hospodinovu z
Kariatjeharim.
6. A tak vstoupil David a všecken lid Izraelský do Bála, v
Kariatjeharim, kteréž jest v Judstvu, aby přenesli odtud truhlu Boha
Hospodina, sedícího nad cherubíny, jehož se jméno vzývá.
7. I vstavili truhlu Boží na nový vůz, vzavše ji z domu Abinadabova,
Uza pak a Achio spravovali vůz.
8. Ale David a všecken lid Izraelský hrali před Bohem ze vší síly, v
zpěvích na harfy, na loutny, na bubny, na cymbály a na trouby.
9. A když přišli až k humnu Kídon, vztáhl Uza ruku svou, aby pozdržel
truhly; nebo uchýlili se volové.
10. Protož rozhněval se Hospodin na Uzu a zabil jej, proto že vztáhl
ruku svou k truhle; a umřel tu před Bohem.
11. Tedy zkormoutil se David, proto že se Hospodin tak přísně obořil
na Uzu. I nazval to místo Perez Uza až do tohoto dne.
12. A boje se David Boha v ten den, řekl: Kterakž mám k sobě přivezti
truhlu Boží?
13. Pročež nepřenesl David truhly k sobě do města Davidova, ale
obrátil ji do domu Obededoma Gittejského.
14. I pozůstala truhla Boží mezi čeledí Obededomovou, v domě jeho za
tři měsíce, a požehnal Hospodin domu Obededomovu a všem věcem jeho.

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Paralipomenon. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.