Bible kralická: 1. Paralipomenon, 14. kapitola

1. Potom poslal Chíram král Tyrský posly k Davidovi, a dříví cedrového
a zedníky i tesaře, aby stavěli jemu dům.
2. I poznal David, že ho potvrdil Hospodin za krále nad Izraelem, a že
zvýšil království jeho pro lid svůj Izraelský.
3. Pojal pak David ještě ženy v Jeruzalémě, a zplodil David více synů
a dcer.
4. A tato jsou jména těch, kteříž se jemu zrodili v Jeruzalémě:
Sammua, Sobab, Nátan a Šalomoun,
5. Též Ibchar, Elisua, Elfelet,
6. Za tím Noga, Nefeg, Jafia,
7. Elisama, Beeliada a Elifelet.
8. V tom uslyšavše Filistinští, že by pomazán byl David za krále nade
vším Izraelem, vytáhli všickni Filistinští hledati Davida. O čemž
uslyšav David, vytáhl proti nim.
9. Nebo když Filistinští přišli, a rozprostřeli se v údolí Refaim,
10. Radil se David s Bohem, řka: Potáhnu-li proti Filistinským, a
dáš-li je v ruku mou? Odpověděl jemu Hospodin: Táhni, a dám je v ruku
tvou.
11. Tedy vtrhli do Balperazim. I porazil je tam David a řekl: Protrhlť
jest Bůh nepřátely mé rukou mou, jako vody protrhují břehy. A protož
nazváno jméno místa toho Balperazim.
12. Nebo nechali tam bohů svých. I přikázal David, aby je spálili.
13. Ale Filistinští sebravše se znovu, rozprostřeli se v tom údolí.
14. Pročež David radil se opět s Bohem. I řekl jemu Bůh: Nepřistupuj k
nim po zadu; odvrať se od nich, abys na ně trefil naproti moruším.
15. A když uslyšíš, že šustí vrchové moruší, tedy vytáhneš k bitvě;
nebo vyšel Bůh před tebou, aby porazil vojska Filistinská.
16. I učinil David tak, jakž mu byl přikázal Bůh, a porazili vojska
Filistinská od Gabaon až do Gázera.
17. A tak rozešla se pověst o Davidovi do všech zemí, a způsobil
Hospodin to, že se ho báli všickni národové.

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Paralipomenon. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.