Bible kralická: 1. Paralipomenon, 15. kapitola

1. Když pak sobě nastavěl domů v městě Davidově, a připravil místo pro
truhlu Boží, a roztáhl jí stánek,
2. Tehdy řekl David: Nemáť nositi žádný truhly Boží kromě Levítů, ty
zajisté vyvolil Hospodin, aby nosili truhlu Boží, a aby přisluhovali
jemu až na věky.
3. Protož shromáždil David všecken lid Izraelský do Jeruzaléma, aby
přenesl truhlu Hospodinovu na místo její, kteréž jí byl připravil.
4. Shromáždil také David syny Aronovy a Levíty.
5. Z synů Kahat byli Uriel kníže, a bratří jeho sto a dvadceti.
6. Z synů Merari Asaiáš kníže, a bratří jeho dvě stě a dvadceti.
7. Z synů Gersomových Joel kníže, a bratří jeho sto a třidceti.
8. Z synů Elizafanových Semaiáš kníže, a bratří jeho dvě stě.
9. Z synů Hebronových Eliel kníže, a bratří jeho osmdesát.
10. Z synů Uzielových Aminadab kníže, a bratří jeho sto a dvanáct.
11. Tedy povolal David Sádocha a Abiatara, kněží, též i Levítů:
Uriele, Asaiáše, Joele, Semaiáše, Eliele a Aminadaba,
12. A řekl jim: Vy jste přední z otcovských čeledí mezi Levíty,
posvěťte sebe i bratří svých, abyste vnesli truhlu Hospodina Boha
Izraelského tu, kdež jsem jí připravil.
13. Nebo že spočátku ne vy jste spravovali toho, obořil se Hospodin
Bůh náš na nás; nebo jsme ho nehledali náležitě.
14. I posvětili se kněží i Levítové, aby přenesli truhlu Hospodina
Boha Izraelského.
15. A nesli synové Levítů truhlu Boží, jakož byl přikázal Mojžíš,
podlé slova Hospodinova, na ramenou svých na sochořích.
16. Řekl také David předním z Levítů, aby ustanovili z bratří svých
zpěváky s nástroji muzickými, loutnami, harfami a cymbály, aby
zvučeli, povyšujíce hlasu s radostí.
17. Takž ustanovili Levítové Hémana syna Joelova, a z bratří jeho
Azafa syna Berechiášova, a z synů Merari bratří jejich Etana syna
Kusaiova.
18. A s nimi bratří jejich z druhého pořádku: Zachariáše, Béna,
Jaaziele, Semiramota, Jechiele, Unni, Eliaba, Benaiáše, Maaseiáše,
Mattitiáše, Elifele, Mikneiáše, Obededoma a Jehiele, vrátné.
19. Nebo zpěváci Héman, Azaf a Etan hrali hlasitě na cymbálích
měděných,
20. A Zachariáš, Aziel, Semiramot, Jechiel, Unni, Eliab, Maaseiáš a
Benaiáš na loutnách, při zpěvu vysokém.
21. A Mattitiáš, Elifele, Mikneiáš, Obededom, Jehiel a Azaziáš hrali
na harfách při zpěvu nízkém.
22. Chenaniáš pak, přední z Levítů nesoucích truhlu, spravoval, jak by
nésti měli; nebo byl umělý.
23. Berechiáš pak a Elkána byli vrátní u truhly.
24. Sebaniáš také a Jozafat, Natanael, Amazai, Zachariáš, Benaiáš a
Eliezer kněží, troubili na trouby před truhlou Boží; ale Obededom a
Jechiáš byli též vrátní u truhly.
25. A tak vypravil se David a starší Izraelští a hejtmané, aby
přenesli truhlu smlouvy Hospodinovy z domu Obededomova s veselím.
26. I stalo se, poněvadž Bůh pomáhal Levítům nesoucím truhlu smlouvy
Hospodinovy, že obětovali sedm volů a sedm beranů.
27. David pak odín byl pláštěm kmentovým, tolikéž všickni Levítové,
kteříž nesli truhlu, i zpěváci, i Chenaniáš, správce nesoucích, mezi
zpěváky. Měl také David na sobě efod lněný.
28. Takž všecken lid Izraelský provázeli truhlu smlouvy Hospodinovy s
plésáním a zvukem trouby, a pozaunů a cymbálů, a hrali na loutny a na
harfy.
29. Když pak truhla smlouvy Hospodinovy vcházela do města Davidova,
Míkol dcera Saulova vyhlédla z okna, a viduci krále Davida
poskakujícího a plésajícího, pohrdla jím v srdci svém.

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Paralipomenon. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.