Bible kralická: 1. Paralipomenon, 18. kapitola

1. Stalo se potom, že porazil David Filistinské, a zemdlil je, a vzal
Gát i vesnice jeho z ruky Filistinských.
2. Porazil také i Moábské, a učiněni jsou Moábští služebníci Davidovi,
a dávali jemu plat.
3. Porazil též David Hadarezera krále Soba v Emat, když byl vytáhl,
aby opanoval řeku Eufrates.
4. A pobral mu David tisíc vozů, a sedm tisíc jízdných, a dvadceti
tisíc mužů pěších, a zpodřezoval David žily všechněm koňům vozníkům.
Toliko zanechal z nich ke stu vozům.
5. Přitáhli pak byli Syrští od Damašku na pomoc Hadarezerovi králi
Soba, ale David porazil z Syrských dvamecítma tisíc mužů.
6. Tedy osadil David Syrii Damašskou. I učiněni jsou Syrští služebníci
Davidovi, dávajíce plat; nebo zachovával Hospodin Davida, kamž se koli
obrátil.
7. Pobral také David štíty zlaté, kteréž měli služebníci Hadarezerovi,
a přinesl je do Jeruzaléma.
8. Z Tibchat též a z Chun, měst Hadarezerových, nabral David mědi
velmi mnoho, z kteréž potom slil Šalomoun moře měděné, a sloupy i
nádobí měděné.
9. A když uslyšel Tohu král Emat, že porazil David všecko vojsko
Hadarezera krále Soba,
10. Poslal Adorama syna svého k králi Davidovi, aby ho pozdravil
přátelsky, a spoluse s ním radoval z toho, že bojoval s Hadarezerem, a
porazil ho; (nebo válčil Tohu s Hadarezerem). Kterýžto přinesl
všelijaké nádoby zlaté a stříbrné i měděné.
11. Ty také obětoval král David Hospodinu s stříbrem a zlatem,
kteréhož byl nabral ze všech národů, z Idumejských, z Moábských, z
synů Ammon, z Filistinských, i z Amalechitských.
12. Abizai také syn Sarvie porazil Idumejských v údolí solnatém
osmnácte tisíc.
13. Protož i nad Idumejskými postavil stráž, a učiněni jsou všickni
Idumejští služebníci Davidovi; nebo zachovával Hospodin Davida, kamž
se koli obrátil.
14. A tak kraloval David nade vším Izraelem, a činil soud a
spravedlnost všemu lidu svému.
15. Joáb pak syn Sarvie byl nad vojskem, a Jozafat syn Achiludův byl
kancléřem.
16. Sádoch také syn Achitobův a Abimelech syn Abiatarův byli kněžími,
a Susa byl písařem.
17. Banaiáš pak syn Joiadův byl nad Cheretejskými a Peletejskými, a
synové Davidovi knížaty při králi.

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Paralipomenon. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.