Bible kralická: 1. Paralipomenon, 19. kapitola

1. Stalo se zatím, že umřel Náhas král Ammonitský, a kraloval syn jeho
místo něho.
2. I řekl David: Učiním milosrdenství s Chanunem synem Náhasovým, nebo
učinil otec jeho milosrdenství nade mnou. Tedy poslal David posly, aby
ho potěšili pro otce jeho. I přišli služebníci Davidovi do země synů
Ammon k Chanunovi, aby ho těšili.
3. Tedy řekla knížata Ammonitská Chanunovi: Cožť se zdá, že David činí
poctivost otci tvému, že poslal k tobě, kteříž by tě potěšili? Zdali
ne proto, aby shlédli a vyšpehovali, i podvrátili zemi tuto, přišli
služebníci jeho k tobě?
4. Pročež Chanun vzav služebníky Davidovy, oholil je a zustřihoval
roucha jejich polovici až do rozkroků, a propustil je.
5. Tedy odešli někteří, a oznámili Davidovi o těch mužích. I poslal
proti nim, (nebo byli muži ti zlehčeni velice), a rozkázal jim král:
Pobuďte v Jerichu, dokudž neobrostou brady vaše; potom se navrátíte.
6. Vidouce pak Ammonitští, že se zošklivili Davidovi, poslal Chanun a
synové Ammon tisíc hřiven stříbra, aby sobě najali ze mzdy z
Mezopotamie a z Syrie Maacha a z Soba vozů a jezdců.
7. A najali sobě ze mzdy třidceti a dva tisíce vozů, a krále Maachu i
lid jeho. Kteřížto přitáhše, položili se s vojskem naproti Medaba.
Ammonitští také shromáždivše se z měst svých, přitáhli k té bitvě.
8. Což uslyšav David, poslal Joába se vším vojskem udatných.
9. A tak vytáhše Ammonitští, sšikovali se k boji u brány města toho.
Králové pak, kteříž byli přitáhli, byli zvláště na poli.
10. A protož vida Joáb proti sobě sšikovaný lid z předu i z zadu,
vybrav některé ze všech výborných Izraelských, sšikoval je také proti
Syrským.
11. Ostatek pak lidu dal pod správu Abizaie bratra svého, a sšikovali
se proti Ammonitským.
12. I řekl Joáb: Jestliže Syrští budou mne silnější, přispěješ mi na
pomoc; pakli Ammonitští silnější budou tebe, já pomohu tobě.
13. Posiliž se, a zmužile se mějme, bojujíce za lid náš a za města
Boha našeho, Hospodin však, což mu se dobře líbí, nechť učiní.
14. Takž přistoupil Joáb i lid, kterýž při něm byl, k bitvě proti
Syrským. Ale oni utekli před ním.
15. V tom Ammonitští vidouce, že utíkají Syrští, utekli také i oni
před Abizaiem bratrem jeho, a ušli do města. Joáb též navrátil se do
Jeruzaléma.
16. A tak vidouce Syrští, že jsou poraženi od Izraelských, poslali
posly, a vyvedli Syrské, kteříž bydlejí za řekou, a Sofach kníže
vojska Hadarezerova vedl je.
17. I oznámeno to Davidovi. Kterýžto shromáždiv všecken lid Izraelský,
přepravil se přes Jordán, a přitáhl k nim, a sšikoval vojsko proti
nim. A když sšikoval David vojsko proti Syrským k bitvě, bojovali s
ním.
18. Tedy utekli Syrští před Izraelem. I porazil David z Syrských sedm
tisíc vozů, a čtyřidceti tisíc lidu pěšího, až i Sofacha hejtmana
vojska toho zabil.
19. Pročež když viděli služebníci Hadarezerovi, že jsou poraženi od
Izraele, vešli v pokoj s Davidem, a sloužili jemu. A nechtěli více
Syrští táhnouti na pomoc Ammonitským.

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Paralipomenon. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.