Bible kralická: 1. Paralipomenon, 21. kapitola

1. Satan pak povstal proti Izraelovi, a ponukl Davida, aby sečtl lid
Izraelský.
2. Protož řekl David Joábovi a knížatům lidu: Jděte, sečtěte lid
Izraelský od Bersabé až do Dan, a oznamte mi, abych věděl počet jich.
3. Ale Joáb řekl: Přidejž Hospodin lidu svého, což ho koli, stokrát
více. I zdaliž, pane můj králi, nejsou všickni oni pána mého
služebníci? Proč toho vyhledává pán můj? Proč má býti uvedena pokléska
na Izraele?
4. Ale řeč královská přemohla Joába. A tak vyšed Joáb, prošel všecken
lid Izraelský; potom navrátil se do Jeruzaléma.
5. I dal Joáb počet lidu sečteného Davidovi. A bylo všeho lidu
Izraelského jedenáctekrát sto tisíc mužů bojovných, lidu pak Judského
čtyřikrát sto tisíc, a sedmdesáte tisíc mužů bojovných.
6. Pokolení pak Léví a Beniaminova nepočítal mezi ně; nebo v
ošklivosti měl Joáb rozkázaní královo.
7. Ovšem nelíbila se Bohu ta věc, protož ranil Izraele.
8. I řekl David Bohu: Zhřešil jsem těžce, že jsem to učinil, ale nyní
odejmi, prosím, nepravost služebníka svého, nebo jsem velmi bláznivě
učinil.
9. V tom mluvil Hospodin k Gádovi, proroku Davidovu, řka:
10. Jdi a rci Davidovi: Toto praví Hospodin: Trojíť věci podávám,
vyvol sobě jednu z nich, kteroužť bych učinil.
11. Tedy přišel Gád k Davidovi a řekl jemu: Toto praví Hospodin: Vol
sobě,
12. Buďto hlad za tři léta, buď abys za tři měsíce kažen byl od
protivníků svých, když by meč nepřátel tvých dotekl se tebe, aneb aby
za tři dni meč Hospodinův a mor byl v zemi, a anděl Hospodinův aby
hubil po všech končinách Izraelských. Již tedy viz, co mám odpovědíti
tomu, kterýž mne poslal.
13. I řekl David Gádovi: Úzko mi náramně; nechť prosím, upadnu v ruce
Hospodinovy, neboť jsou mnohá slitování jeho, jediné ať v ruce lidské
neupadám.
14. A tak uvedl Hospodin mor na lid Izraelský, a padlo jich z Izraele
sedmdesáte tisíc mužů.
15. Poslal také Bůh anděla i na Jeruzalém, aby hubil jej. A když
hubil, popatřil Hospodin, a zželelo mu se toho zlého. I řekl andělu,
kterýž hubil: Dostiť jest, zdrž ruku svou. Anděl pak stál podlé humna
Ornana Jebuzejského.
16. Mezi tím pozdvih David očí svých, uzřel anděla Hospodinova,
stojícího mezi zemí a nebem, a meč dobytý v ruce jeho, vztažený proti
Jeruzalému. I padl David, ano i starší, odíni jsouce žíněmi, na tváři
své.
17. A řekl David Bohu: Zdaliž jsem já nerozkázal čísti lidu? A jáť
jsem sám ten, kterýž jsem zhřešil, a převelmi jsem zle učinil, tyto
pak ovce co učinily? Hospodine, Bože můj, nechť jest, prosím, ruka tvá
proti mně, a proti domu otce mého, ale proti lidu tvému nechť není
rána.
18. Zatím anděl Hospodinův mluvil k Gádovi, aby řekl Davidovi, aby
vstoupě, vzdělal oltář Hospodinu na humně Ornana Jebuzejského.
19. I vstoupil David podlé řeči Gádovy, kterouž byl mluvil ve jménu
Hospodinovu.
20. A obrátiv se Ornan, uzřel toho anděla, a čtyři synové jeho s ním
skryli se. Ornan pak mlátil pšenici.
21. V tom přišel David k Ornanovi. A pohleděv Ornan, uzřel Davida, a
vyšed z humna toho, klaněl se Davidovi až k zemi.
22. Tedy řekl David Ornanovi: Dej mi to místo humna, ať vzdělám na něm
oltář Hospodinu; za slušné peníze dej mi je, i přestane rána v lidu.
23. I řekl Ornan Davidovi: Nechť sobě vezme, a učiní pán můj král, což
se mu za dobré vidí. Hle, přidám i voly tyto k oběti zápalné, a smyky
na drva, i pšenici k oběti suché, to všecko dávám.
24. Král pak David řekl Ornanovi: Nikoli, ale raději koupím je od tebe
za slušné peníze; neboť nevezmu, což tvého jest, Hospodinu, aniž budu
obětovati oběti zápalné darem dané.
25. I dal David Ornanovi za to místo zlata ztíží šesti set lotů.
26. A vzdělal tu David oltář Hospodinu, a obětoval zápaly a oběti
pokojné, a vzýval Hospodina. Kterýžto vyslyšel ho, spustiv oheň s nebe
na oltář zápalu.
27. I řekl Hospodin andělu, aby obrátil meč svůj do pošvy jeho.
28. Toho času když uzřel David, že jej vyslyšel Hospodin na humně
Ornana Jebuzejského, obětovával tu oběti.
29. Nebo stánek Hospodinův, kterýž byl učinil Mojžíš na poušti, a
oltář k zápalu toho času byl na výsosti v Gabaon.

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Paralipomenon. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.