Bible kralická: 1. Paralipomenon, 24. kapitola

1. Synů pak Aronových tato jsou zpořádaní: Synové Aronovi: Nádab,
Abiu, Eleazar a Itamar.
2. Ale že umřel Nádab a Abiu před otcem svým, a neměli synů, protož
konali úřad kněžský Eleazar a Itamar.
3. Kteréž zpořádal David, totiž Sádocha z synů Eleazarových, a
Achimelecha z synů Itamarových, vedlé počtu a řádu jejich v
přisluhováních jejich.
4. Nalezeno pak synů Eleazarových více předních mužů, než synů
Itamarových, a rozdělili je. Z synů Eleazarových bylo předních po
domích otcovských šestnáct, a z synů Itamarových po čeledech
otcovských osm.
5. I rozděleni jsou losem jedni od druhých, ačkoli byli knížata nad
věcmi svatými, a knížata Boží z synů Eleazarových a z synů
Itamarových.
6. I popsal je Semaiáš syn Natanaelův, písař z pokolení Léví před
králem a knížaty, a Sádochem knězem a Achimelechem synem Abiatarovým i
knížaty čeledí otcovských mezi kněžími a Levíty, tak že dům otcovský
jeden zaznamenán Eleazarovi, tolikéž druhý zaznamenán Itamarovi.
7. Padl pak los první na Jehoiariba, na Jedaiáše druhý,
8. Na Charima třetí, na Seorima čtvrtý,
9. Na Malkiáše pátý, na Miamin šestý,
10. Na Hakkoza sedmý, na Abiáše osmý,
11. Na Jesua devátý, na Sechaniáše desátý,
12. Na Eliasiba jedenáctý, na Jakima dvanáctý,
13. Na Chuppa třináctý, na Jesebaba čtrnáctý,
14. Na Bilgu patnáctý, na Immera šestnáctý,
15. Na Chezira sedmnáctý, na Happizeza osmnáctý,
16. Na Petachiáše devatenáctý, na Ezechiele dvadcátý,
17. Na Jachina jedenmecítmý, na Gamule dvamecítmý,
18. Na Delaiáše třímecítmý, na Maaseiáše čtyřmecítmý.
19. Ti jsou, jenž zřízeni byli v přisluhováních svých, aby vcházeli do
domu Hospodinova podlé řádu svého, pod spravou Arona otce jejich,
jakož mu byl přikázal Hospodin Bůh Izraelský.
20. Z synů Léví ostatních, z synů Amramových Subael, z synů Subael
Jechdeiáš.
21. Z Rechabiáše, z synů Rechabiášových kníže Iziáš.
22. Z Izara Selomot, z synů Selomotových Jachat.
23. Synové pak Jeriášovi: Amariáš druhý, Jachaziel třetí, Jekamam
čtvrtý.
24. Syn Uzielův Mícha, z synů Míchy Samir.
25. Bratr Míchův Iziáš, a syn Iziášův Zachariáš.
26. Synové Merari: Moholi a Musi, synové Jaaziášovi: Beno.
27. Synové Merari z Jaaziáše: Beno, Soham, Zakur a Ibri.
28. Z Moholi Eleazar, kterýž neměl synů.
29. Z Cisa synové Cisovi: Jerachmeel.
30. Synové pak Musi: Moholi, Eder a Jerimot. Ti jsou synové Levítů po
domích otců svých.
31. I ti také metali losy naproti bratřím svým, synům Aronovým, před
Davidem králem, Sádochem a Achimelechem, i knížaty otcovských čeledí z

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Paralipomenon. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.