Bible kralická: 1. Paralipomenon, 25. kapitola

1. I oddělil David a knížata vojska k službě syny Azafovy a Hémanovy a
Jedutunovy, kteříž by prorokovali při harfách, při loutnách a při
cimbálích. Byl pak počet jejich, totiž mužů těch, jenž práci vedli v
přisluhování svém,
2. Z synů Azafových: Zakur, Jozef, Netaniáš a Asarela, synové Azafovi,
pod spravou Azafavou byli, kterýž prorokoval k rozkazu královu.
3. Z Jedutuna synů Jedutunových bylo šest: Godoliáš, Zeri, Izaiáš,
Chasabiáš, Mattitiáš a Simei, pod spravou otce jejich Jedutuna, kterýž
prorokoval při harfě k slavení a chválení Hospodina.
4. Z Hémana synové Hémanovi: Bukkiáš, Mataniáš, Uziel, Sebuel,
Jerimot, Chananiáš, Chanani, Eliata, Giddalti, Romantiezer, Jazbekasa,
Malloti, Hotir a Machaziot.
5. Všickni ti synové Hémanovi, proroka králova v slovích Božských, k
vyvyšování moci. A dal Bůh Hémanovi synů čtrnácte a dcery tři.
6. Všickni ti byli pod spravou otce svého, při zpívání v domě
Hospodinově na cymbálích, loutnách a harfách, k službě v domě Božím
vedlé poručení králova Azafovi, Jedutunovi a Hémanovi.
7. Byl pak počet jich s bratřími jejich, těmi, kteříž byli vycvičení v
zpěvích Hospodinových, všech mistrů dvě stě osmdesát osm.
8. Tedy metali losy, houf držících stráž naproti druhému, jakž malý,
tak veliký, mistr i učedlník.
9. I padl první los v čeledi Azaf na Jozefa, na Godoliáše s bratřími a
syny jeho druhý, jichž bylo dvanáct.
10. Třetí na Zakura, synům jeho a bratřím jeho dvanácti.
11. Čtvrtý na Izara, synům jeho a bratřím jeho dvanácti.
12. Pátý na Netaniáše, synům jeho a bratřím jeho dvanácti.
13. Šestý na Bukkiáše, synům jeho a bratřím jeho dvanácti.
14. Sedmý na Jesarele, synům jeho a bratřím jeho dvanácti.
15. Osmý na Izaiáše, synům jeho a bratřím jeho dvanácti.
16. Devátý na Mataniáše, synům a bratřím jeho dvanácti.
17. Desátý na Simei, synům a bratřím jeho dvanácti.
18. Jedenáctý na Azarele, synům a bratřím jeho dvanácti.
19. Dvanáctý na Chasabiáše, synům a bratřím jeho dvanácti.
20. Třináctý na Subaele, synům a bratřím jeho dvanácti.
21. Čtrnáctý na Mattitiáše, synům a bratřím jeho dvanácti.
22. Patnáctý na Jerimota, synům a bratřím jeho dvanácti.
23. Šestnáctý na Chananiáše, synům a bratřím jeho dvanácti.
24. Sedmnáctý na Jazbekasa, synům a bratřím jeho dvanácti.
25. Osmnáctý na Chanani, synům a bratřím jeho dvanácti.
26. Devatenáctý na Malloti, synům a bratřím jeho dvanácti.
27. Dvadcátý na Eliatu, synům a bratřím jeho dvanácti.
28. Jedenmecítmý na Hotira, synům a bratřím jeho dvanácti.
29. Dvamecítmý na Giddalta, synům a bratřím jeho dvanácti.
30. Třímecítmý na Machaziota, synům a bratřím jeho dvanácti.
31. Čtyřmecítmý na Romantiezera, synům a bratřím jeho dvanácti.

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Paralipomenon. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.