Bible kralická: 1. Paralipomenon, 26. kapitola

1. Zpořádání pak vrátných takové bylo: Z Chorejských Meselemiáš syn
Chóre, z synů Azafových.
2. A z Meselemiášových synů: Zachariáš prvorozený, Jediael druhý,
Zebadiáš třetí, Jatniel čtvrtý,
3. Elam pátý, Jochanan šestý, Elioenaisedmý.
4. A z Obededomových synů: Semaiáš prvorozený, Jozabad druhý, Joach
třetí, Sachar čtvrtý a Natanael pátý,
5. Amiel šestý, Izachar sedmý, Pehulletai osmý; nebo požehnal mu Bůh.
6. Semaiášovi pak synu jeho zrodili se synové, kteříž panovali v domě
otce svého; nebo muži udatní byli.
7. Synové Semaiášovi: Otni a Refael, Obéd a Elzabad, jehož bratří byli
muži udatní; též Elihu a Semachiáš.
8. Všickni ti z potomků Obededomových, oni sami i synové jejich a
bratří jejich, jeden každý muž udatný a způsobný k službě, šedesáte a
dva všech z Obededoma.
9. Též synů a bratří Meselemiášových, mužů silných, osmnáct.
10. Z Chosových pak, kterýž byl z synů Merari, synové byli: Simri
kníže. Ačkoli nebyl prvorozený, však postavil ho otec jeho za
předního.
11. Helkiáš druhý, Tebaliáš třetí, Zachariáš čtvrtý. Všech synů a
bratří Chosových třinácte.
12. Těm rozděleny jsou povinnosti, aby byli vrátnými po mužích
předních, držíce stráž naproti bratřím svým při službě v domě
Hospodinově.
13. Nebo metali losy, jakož malý, tak veliký, po domích svých
otcovských, k jedné každé bráně.
14. I padl los k východu Selemiášovi. Zachariášovi také synu jeho,
rádci opatrnému, uvrhli losy, i padl los jeho na půlnoci.
15. Obededomovi pak na poledne, ale synům jeho na dům pokladů.
16. Suppimovi a Chosovi na západ s branou Salléchet, na cestě
podlážené vzhůru jdoucí. Stráž byla naproti stráži.
17. K východu Levítů šest, k půlnoci na den čtyři, ku poledni na den
čtyři, a při domě pokladů dva a dva,
18. V straně zevnitřní k západu, po čtyřech k příkopu, po dvou k
straně zevnitřní.
19. Ta jsou zpořádání vrátných synů Chóre a synů Merari.
20. Tito také Levítové: Achiáš byl nad poklady domu Božího, totiž nad
poklady věcí posvátných.
21. Z synů Ladanových synové Gersunských, z Ladana knížata otcovských
čeledí, z Ladana totiž Gersunského Jechiel.
22. Synové Jechielovi, Zetam a Joel bratr jeho, byli nad poklady domu
Hospodinova.
23. Z Amramských, z Izarských z Hebronských a z Ozielských.
24. Sebuel pak syn Gersoma, syna Mojžíšova, přední nad poklady.
25. Ale bratří jeho z Eliezera: Rechabiáš syn jeho, a Izaiáš syn jeho,
a Joram syn jeho, a Zichri syn jeho, a Selomit syn jeho.
26. Ten Selomit a bratří jeho byli nade všemi poklady věcí posvátných,
kterýchž byl posvětil David král a knížata čeledí otcovských, i
hejtmané a setníci s vývodami vojska.
27. Nebo z bojů a z kořistí obětovávali k opravě domu Hospodinova,
28. A čehožkoli byl posvětil Samuel prorok, a Saul syn Cis, a Abner
syn Nerův, a Joáb syn Sarvie. Kdokoli posvěcoval čeho, dával do rukou
Selomita a bratří jeho.
29. Z Izarských Chenaniáš a synové jeho, nad dílem, kteréž vně děláno,
byli v Izraeli za úředníky a soudce.
30. Z Hebronských Chasabiáš a bratří jeho, mužů silných tisíc a sedm
set bylo v přednosti nad Izraelem, za Jordánem k západu, ve všelikém
díle Hospodinově a v službě královské.
31. Mezi kterýmiž Hebronskými Jeriáš kníže byl nad Hebronskými v
pokolení jejich, po čeledech otcovských; nebo léta čtyřidcátého
kralování Davidova vyhledáváni byli, a nalezeni jsou mezi nimi muži
udatní v Jazar Galádské,
32. A bratří jeho, mužů silných, dva tisíce a sedm set, knížat
otcovských čeledí. Kteréž ustanovil David král nad Rubenskými a
Gádskými, a nad polovicí pokolení Manassesova, ve všech věcech

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Paralipomenon. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.